Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-lokal użytkowy przy ul. Plac Dworcowy 1/A w Baborowie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Baborów przeznaczonych do sprzedaży:
- lokal użytkowy przy ul. Plac Dworcowy 1/A w Baborowie o powierzchni użytkowej 172,80 m2, położony na II kondygnacji budynku czterokondygnacyjnego, wielorodzinnego z osobnym wejściem od  strony placu, sprzed nieczynnego Dworca Kolejowego. W lokalu prowadzona była działalność gastronomiczna, obecnie od wielu lat nieużytkowany. Lokal wyposażony w instalacje wodno-kanalizacyjną, elektryczną, centralnego ogrzewania zasilanego z lokalnej kotłowni. W ostatnim okresie wykonano część podłóg z paneli podłogowych, kilka nowych ścianek działowych, część tynków i częściowo instalację elektryczną. W lokalu występują również podłogi z lastryko, płyt marmurowych. Do lokalu nie przynależy żadne pomieszczenie gospodarcze.
Udział w nieruchomości wspólnej – 312/1000.
Działka nr 576/13 o powierzchni 0,0264 ha wg ewidencji gruntów stanowi  zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp) i nr 576/15 o powierzchni 0,0913 ha wg ewidencji gruntów stanowi tereny mieszkaniowe (B), ark. mapy 8, zapisane w KW nr OP1G/00030417/2.
Zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Baborowie Nr XXXVIII/370/23 z dnia 9 lutego 2023 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów (Dz.Urz.Woj.Opol. z 2023 roku, poz. 677) teren, na którym leży działka nr 576/13 w Baborowie oznaczony jest symbolem 28 MNU i stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – usługowej.
Dla terenów ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) zabudowa usługowa nieuciążliwa, z zastrzeżeniem lit. c i d,
c) na terenie oznaczonym symbolem 1 MNU zabudowa usługowa obejmująca myjnie samochodowe,
d) na terenie oznaczonym symbolem 60 MNU zabudowa usługowa sportu obejmująca strzelnicę zamkniętą;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) zabudowa towarzysząca,
b) terenowe urządzenia sportu i rekreacji.
Działka nr 576/13 znajduje się w strefie B ochrony konserwatorskiej, oznaczonej symbolem B3.
Teren, na którym leży działka nr 576/15  w Baborowie oznaczony jest symbolem 18 MWU i stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – usługowej.
Dla terenów ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
b) zabudowa usługowa nieuciążliwa,
c) zabudowa usługowa z zakresu usług publicznych;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) zabudowa towarzysząca,
b) zabudowa sportu i rekreacji.
Ponadto budynek nr 1 znajdujący się na działce nr 576/15 wpisany jest do Gminnej oraz Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków. Działka znajduje się również na terenie Zespołu Stacji Kolejowej, który wpisany jest do Gminnej i Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków.

Sprzedaż w drodze przetargu.

Cena nieruchomości 161.000,00 zł (sprzedaż zwolniona z podatku VAT).

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.
Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

Z dniem 3 kwietnia 2024 roku, upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. do dnia 13 marca 2024 roku. Wszelkie informacje udzielone będą pod nr tel.: 77/8873918 i 77/8873980.