Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe - NA DOSTAWĘ LICENCJI OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO ORAZ LICENCJI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU

Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia o wartości poniżej 130 tys. złotych
netto, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.2019, poz.2019 ze zm.)
­

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/ZP/2024

NA DOSTAWĘ LICENCJI OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO ORAZ LICENCJI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU pn.: „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Baborowie i jednostkach podległych” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) nr naboru: FERC.02.02-CS.01-001/23

Rozdział I – Nazwa i Adres Zamawiającego

Gmina Baborów

ul. Ratuszowa 2a

48 - 120 Baborów

tel. +48778873920

http://www.bip.baborow.pl/

e-mail: um@baborow.pl

Rozdział II – Postanowienia Ogólne

1. Zamówienie nie przekracza kwoty o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych. Procedura postępowania będzie prowadzona zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności na lata 2021-2027 wydane na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079). Zamawiający będzie się wspomagał ustawą Pzp oraz przepisami Kodeksu Cywilnego w sytuacjach spornych.

2. Zgodnie z treścią Wytycznych zamówienie o łącznej wartości szacunkowej przekraczającej 50.000 PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT) (obliczono dla wszystkich zamówień tożsamych) musi zostać udzielone wykonawcy wyłonionemu w sposób zapewniający przejrzystość oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Spełnienie powyższych wymogów następuje w drodze zastosowania zasady konkurencyjności.

3. Zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzonej procedurze w celu wyłonienia Wykonawcy – zapytaniu ofertowym, które zostanie opublikowane w Bazie konkurencyjności, zgodnie z treścią Wytycznych.

4. Niniejsze zapytanie ofertowe można pobrać w wersji elektronicznej z Bazy konkurencyjności lub odebrać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego - Gmina Baborów, ul. Ratuszowa 2a,    48 - 120 Baborów, godz.730-1530 od poniedziałku do piątku. Pobranie niniejszego zapytania ofertowego z Bazy konkurencyjności w wersji elektronicznej nie wymaga jej ponownego pobrania w wersji drukowanej.

5. Wyniki postępowania zostaną ogłoszone w Bazie konkurencyjności.

6. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania).

7. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

a) Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

b) Udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego - Gmina Baborów ul. Ratuszowa 2a, 48 - 120 Baborów w czasie godzin jego urzędowania oraz w formie elektronicznej (mailowej)

c) W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego.

Rozdział III – Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji oprogramowania antywirusowego oraz licencji zintegrowanego systemu bezpieczeństwa.

Zamówienie zostało podzielone na dwie części. Każdy z wykonawców może składać ofertę na dowolną ilość części bez ograniczeń.

Numer Części Zamówienia

Nazwa Części Zamówienia

Krótki Opis Przedmiotu Zamówienia*

I

Zakup i dostawa licencji oprogramowania antywirusowego

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa licencji oprogramowania antywirusowego z systemem EDR (Endpoint Detection and Response) i XDR (Extended Detection and Response) dla Urzędu Miasta w Baborowie na okres 24 miesięcy

II

Zakup i dostawa licencji do zintegrowanego systemu bezpieczeństwa

Przedmiotem zamówienia jest:

a.         zakup przedłużenia na okres 12 miesięcy aktualnie posiadanych licencji: Fortigate 60F - aktualizacja pakietu BDL na okres 1 roku. Unified Threat Protection (UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, URL, DNS & Video

b.        zakup przedłużenia na okres 12 miesięcy aktualnie posiadanych licencji: Fortigate 40F - aktualizacja pakietu BDL na okres 1 roku. Unified Threat Protection (UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, URL, DNS & Video

c.         zakup przedłużenia na okres 12 miesięcy aktualnie posiadanych licencji: Fortigate 40F - aktualizacja pakietu BDL na okres 1 roku. Unified Threat Protection (UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, URL, DNS & Video

d.        Filtering, Antispam Service, and FortiCare Premium) 24hUsługa AHB wymiana urządzenia w razie awarii. Roczna obsługa inżynierska – 12 miesięcy do przedłużenia licencji na powyższe urządzenia.

 

*Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się odpowiednio: dla Części I w Załączniku nr 4 oraz dla Części II w Załączniku nr 5

KODY CPV:

 • Dla Części I:

48760000-3 Pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej

48761000-0 Pakiety oprogramowania antywirusowego

48420000-8 Pakiety oprogramowania do zarządzania urządzeniami i zestawy pakietów oprogramowania

 • Dla Części II:

72268000-1 - Usługi dostawy oprogramowania

72263000 - 6 Usługi wdrażania oprogramowania

72000000-5 - Usługi informatyczne

72260000-5 - Usługi w zakresie oprogramowania

72590000-7 Profesjonalne usługi komputerowe

Miejsce dostawy: Gmina Baborów, ul. Ratuszowa 2a, 48 - 120 Baborów

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, które wskazują lub mogłyby wskazywać na konkretnego producenta/dostawcę – nie stanowi to preferowania konkretnego wyrobu lub producenta/dostawcy lecz ma na celu jedynie wskazanie cech – parametrów technicznych, użytkowych i jakościowych nie gorszych od podanych w opisie. Należy to więc traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia.

Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że użyte w zapytaniu ofertowym parametry lub normy krajowe lub przenoszące na normy europejskie lub normy międzynarodowe mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to oznacza, że mają takie znaczenie, że parametry techniczne tak wskazanych produktów określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w zapytaniu ofertowym, również dopuszcza się wykazanie normami równoważnymi w stosunku do tych wskazanych w zapytaniu ofertowym. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wykazania "równoważności”.

Wykonawca musi zaoferować spełniający min. takie wymagania i parametry techniczne, jak w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca może zaoferować produkty o lepszych parametrach. Dostarczone przedmioty zamówienia powinny być fabrycznie nowe, wykonane zgodnie z wymaganiami i normami mającymi zastosowanie do danego wyrobu, wolne od wad, odpowiadać normom jakościowym, określonym we właściwych aktach prawnych, posiadać aktualne aprobaty techniczne, gwarancje producenta oraz winny spełniać wszelkie wymogi przewidziane obowiązującymi przepisami dla tego typu wyrobów.

Rozdział IV – Termin Realizacji Zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

 • Dla Części I -  do 10  dni od daty zawarcia umowy po potwierdzeniu protokołem odbioru końcowego bez zastrzeżeń.
 • Dla Części II - do 10  dni od daty zawarcia umowy po potwierdzeniu protokołem odbioru końcowego bez zastrzeżeń.

Przez terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia dla danej Części należy rozumieć kompletne i prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia oraz jego odbiór końcowy bez zastrzeżeń.

Rozdział V – Warunki Udziału w Postępowaniu

Zamawiający wymaga, aby Dostawca znajdował się w sytuacji ekonomiczno– finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia oraz posiadał uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiadał wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia, dysponował odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - na potwierdzenie powyższego Wykonawca składa oświadczenie o treści zgodnej z załącznikiem nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego,

Ocena spełnienia warunków dopuszczających do udziału w postępowaniu odbędzie się na zasadzie „spełnia/ nie spełnia” – na podstawie informacji zawartych w złożonych dokumentach i oświadczeniach, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania.

Rozdział VI – Podstawy Wykluczenia

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, a z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców którzy są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe należy rozumieć wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 − uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

− pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

− pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

− pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

2. Na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) tj.: Zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu;

lub

c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć oświadczenie o niepozostawaniu z Zamawiającym w żadnym ze stosunków opisanych powyżej – zgodnie z Załącznikiem nr 2.

Rozdział VII – Opis Kryteriów, Którymi Zamawiający Będzie Się Kierował Przy Wyborze Oferty, Wraz z Podaniem Znaczenia Tych Kryteriów i Sposobu Oceny Ofert

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich rangą:

Cena ofertowa brutto – 100%

Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium:

Kryterium – Cena ofertowa brutto (C)

W kryterium kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:

Cena brutto najniższa spośród ofert nie podlegających odrzuceniu
C = -------------------------------------------------------------------------------- x 100 pkt

Cena brutto badanej oferty

Podsumowanie:

1. Zamawiający powierzy wykonanie zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełni wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz osiągnie najkorzystniejszy bilans punktów.

2. W ramach kryterium ceny Wykonawca maksymalnie może otrzymać 100 pkt.

3. Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na fakt otrzymania przez Zamawiającego dwóch lub więcej ofert o takiej samej liczbie punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia oferty dodatkowej. Ocena oferty dodatkowej odbywa się na takich samych zasadach jak pierwotna oferta złożona w postępowaniu.

5. Nie złożenie oferty dodatkowej będzie traktowane jak podtrzymanie ceny zawartej w ofercie pierwotnej.

6. Stwierdzenie przez Zamawiającego podania informacji nieprawdziwych (wprowadzających Zamawiającego w błąd) mających bezpośredni wpływ na wynik prowadzonego postępowania spowoduje wykluczenie Wykonawcy.

7. Komisja przetargowa w oparciu o przyjęte kryteria oceny dokona wyboru najkorzystniejszej, niepodlegającej odrzuceniu i zaproponuje jej wybór do realizacji zamówienia.

Rozdział VIII – Opis Sposobu Obliczenia Ceny

 1. Cenę oferty należy podać w „Formularzu ofertowym” (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).
 2. Opis sposobu obliczenia ceny oferty: należy oszacować łączną wartość całego przedmiotu zamówienia i wpisać w formularzu ofertowym cenę: netto, brutto oraz stawkę i wartość podatku VAT.
 3. W cenie oferty należy ująć wszelkie inne koszty niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć;
 4. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN).
 5. Cena podana w ofercie powinna być wyliczona z uwzględnieniem wszystkich kosztów, które poniesie Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia wraz z podatkiem VAT, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
 6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
 7. Cena oferty będzie niezmienna przez cały czas realizacji przedmiotu zamówienia i Wykonawca nie może żądać jej podwyższenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów usługi. Wskazana w formularzu ofertowym wartość netto jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty oraz w trakcie realizacji umowy, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej.
 8. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, zmianie ulegnie Wynagrodzenie brutto Wykonawcy, wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian.
 9. Cena ofertowa podana w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1) jest ceną ostateczną, kompletną, zawierającą wszystkie koszty, które ponosi Zamawiający w całym okresie realizacji zamówienia i zostanie wprowadzona do umowy jako obowiązująca Strony przez cały okres realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 8 powyżej.
 10. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek części zamówienia i jej nie ujęcia w cenie oferty, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.
 11. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
 12. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) dostawy, która będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
 13. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Należy przyjąć obowiązującą stawkę podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2004 r Nr 54, poz. 535 z póź. zm.).

Przyjęcie nieprawidłowej stawki Vat będzie traktowane jako błędne wyliczenie ceny oferty co spowoduje jej odrzucenie.

Rozdział IX - WYJAŚNIANIE, ZMIANY I WYCOFANIE OFERTY

1. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie dokumentów zamówienia (zapytania ofertowego wraz z załącznikami)

a) Pytania Wykonawców muszą być przekazane poprzez bazę konkurencyjności w terminie nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert.

b) W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści dokumentów zamówienia nie wpłynął w terminie zamawiający nie ma obowiązku udzielania odpowiednio wyjaśnień dokumentów zamówienia.

2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający umieści w Bazie konkurencyjności oraz przekaże Wykonawcy poprzez Bazę konkurencyjności.

3. Wykonawca może na każdym etapie postępowania przed ostatecznym wyborem Wykonawcy  i podpisaniem umowy zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana oferty może być dokonana  w następujący sposób:

- przez wycofanie złożonej oferty i złożenie nowej;

- przez złożenie odrębnego oświadczenia, zmieniającego treść złożonej oferty, przy czym oświadczenie to powinno być złożone w taki sam sposób jak oferta w bazie konkurencyjności,

- poprzez całkowite wycofanie oferty z postępowania z informacją, że złożona oferta nie ma być brana pod uwagę w ocenie ofert;

4.   Oferty, które wpłyną po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

Rozdział X – Sposób, Miejsce i Termin Składania Ofert

 1. Oferta powinna zawierać:
 1. Formularz ofertowy wzór - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę,
 2. Oświadczenie – Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – wypełniony i podpisany przez wykonawcę
 3. Oświadczenie – Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – wypełniony i podpisany przez wykonawcę
 4. Pełnomocnictwo - w przypadku gdy oferta jest składana przez pełnomocnika
 5. Wydruk CEiDG lub KRS (jeżeli dotyczy)

2) Ofertę należy złożyć za pomocą bazy konkurencyjności pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/184278

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 lutego 2024 r., godz. 09:00.

UWAGA!

Oferta może być również podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Oferty złożone w inny sposób niż przez bazę konkurencyjności zostaną odrzucone.

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniu 7 lutego 2024 r. , godz. 09:15.

5. Otwarcie ofert jest niejawne.

6. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokumentów podmiotowych lub przedmiotowych. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących treści złożonej oferty.

7. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. różnią się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od wykonawcy złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu. Zamawiający ocenia te wyjaśnienia w konsultacji z wykonawcą i może odrzucić tę ofertę wyłącznie w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny lub kosztu w tej ofercie.

8. Zamawiający dokonuje odrzucenia oferty w przypadku gdy:

a) została złożona po terminie składania ofert;

b) została złożona przez wykonawcę:

-  podlegającego wykluczeniu z postępowania lub

-  niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, lub

c)  jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia;

d)  nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego;

e) została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

f) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;

g) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;

Rozdział XI – Informacje Dodatkowe

 1. Wykonawca zobowiązuje się do poniesienia wszelkich kosztów związanych z dostawą i wdrożeniem.
 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych bez ograniczeń.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
 5. Zamawiający nie przewiduje  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 7. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 8. Zamawiający żąda, aby wykonawca wskazał tę część zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcy.
 9. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).
 10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 11. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert w innym języku.
 12. Zamawiający nie przewiduje zamówień dodatkowych i uzupełniających.
 13. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na daną Część.
 14. Termin związania ofertą  - 30 dni.
 15. Zamawiający nie przewiduje złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.
 16. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
 17. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFS+, EFRR, FS i FST na lata 2021-2027, przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (jeśli dotyczy) oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, Kodeks cywilny.
 18. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia, jeżeli zajdzie, co najmniej jedna z przesłanek określonych w art. 255 ustawy Pzp.
 19. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
 20. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania jeśli nie otrzyma środków, które zostały mu przyznane w ramach realizowanego Projektu
 21. Wybór oferty w niniejszym postępowaniu nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

Rozdział XII – Warunki Zmiany Umowy Zawartej w Wyniku Przeprowadzonego Zapytania Ofertowego

 1. Wszelkie zmiany umów wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach:

a) w uzasadnionych przypadkach, gdy zajdzie konieczność wprowadzenia zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

b) w przypadku, gdy zmiany postanowień zawartej umowy będą korzystne dla Zamawiającego, a zmiany wynikły w trakcie realizacji zamówienia,

c) zawieszenia wykonywania usług przez Zamawiającego,

d) zmiany danych Wykonawcy np. zmiana adresu, konta bankowego, nr REGON, osób kontaktowych itp.

e) zmiany w sposobie dokonywania płatności, rozliczenia,

f) niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, o ile taka zmiana jest korzystna dla Zamawiającego lub jest konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy,

g) uwarunkowań społecznych (protestów, listów, petycji, itp.),

h) rezygnacji przez Zamawiającego z części dostawy, nie więcej niż do 20% wartości umowy,

i) zmiany stanu prawnego,

j) braku możliwości kontynuacji dostawy leżącej po stronie Zamawiającego,

k) działania sił natury,

l) konieczności zmiany terminów wykonania przedmiotu umowy, w przypadku, gdy nie można było tego przewidzieć w chwili podpisania umowy,

m) możliwa jest korzystna dla Zamawiającego zmiana terminów i sposobu płatności za realizację przedmiotu zamówienia,

n) Zamawiający dopuszcza zmianę Wykonawcy, któremu udzielił zamówienia. Wykonawcę dotychczasowego może zastąpić nowy Wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,

o) zmniejszenia kwoty lub poziomu dofinansowania ze środków UE.

3. Warunki dokonania zmian:

a) zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności,

b) strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy:

- opisze zaistniałe okoliczności,

- uzasadni, udokumentuje (przedstawiając stosowne dowody) zaistnienie powyższych okoliczności,

- obliczy koszty zmiany, jeśli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy,

- opisze wpływ zmian na termin wykonania umowy.

c) wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.

Do umów w zakresie podwykonawstwa stosuje się zapisy ustawy PZP.

Rozdział XIII – Kary Umowne

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

 1. za nieterminowe wykonanie określonego w niniejszej umowie przedmiotu zamówienia w wysokości 800 zł za każdy dzień zwłoki nie więcej jednak niż 10% wynagrodzenia umownego brutto.
 2. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego określonego brutto.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

 1. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto

Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia należnych kar umownych z faktury wystawionej przez Wykonawcę i prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, na zasadach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, jeżeli łączna wysokość szkody przekroczy wysokość kwoty naliczonej kary umownej.

ROZDZIAŁ XIV - WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

1. Jeżeli do realizacji zamówienia zostanie wybrana oferta podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum) przed zawarciem umowy, podmioty te przekażą Zamawiającemu umowę regulująca ich wzajemną współpracę.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1 musi być zawarta, co najmniej na czas obowiązywania umowy o udzielenie zamówienia.

3. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi odrębnym pismem,                      e-mailem, telefonicznie lub poprzez bazę konkurencyjności. Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy przy użyciu podpisu elektronicznego z certyfikatem kwalifikowanym.

4. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie.

Rozdział XV - OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w formie elektronicznej  w Bazie Konkurencyjności pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

2. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym ogłoszenie zapytania ofertowego, składanie ofert, wymiana informacji między zamawiającym a wykonawcą oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń odbywa się pisemnie za pomocą bazy konkurencyjności, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3 Sekcji 3.2.3 Wytycznych kwalifikowalności na lata 2021-2027. Zgodnie z technicznymi uwarunkowaniami BK2021, komunikacja poprzez BK2021 jest obowiązkowa od momentu opublikowania postępowania do upływu terminu składania ofert (np. wyjaśnienie treści ogłoszenia). Po upływie terminu składania ofert, komunikacja między Zamawiający a Wykonawcą za pośrednictwem BK2021 nie jest wymagana. Na tym etapie można się kontaktować z Zamawiającym za pomocą danych kontaktowych dostępnych w sekcji „Osoby do kontaktu” w ogłoszeniu.

3. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.

4. Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami:

- Pan Andrzej Reja e-mail.: baborow44@baborow.pl

Uwaga!

Wszelkie pytania do postępowania, w tym dotyczące opisu przedmiotu zamówienia należy składać poprzez Bazę Konkurencyjności. Pytania zadawane poza bazą pozostaną bez odpowiedzi. Telefonicznie Zamawiający udziela informacji o charakterze technicznym/ organizacyjnym.

ROZDZIAŁ XVI -   ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

1.         Zamawiający nie przewiduje trybu odwoławczego.

2.        Decyzja Zamawiającego o wyborze oferty, odrzuceniu oferty lub wykluczeniu wykonawcy jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Rozdział XVII – Klauzula Informacyjna

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia w wyniku zapytania ofertowego

– na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.                             w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO”) informujemy, że:

ADMINISTRATOR DANYCH  OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy Baborów,  ul. Ratuszowa 2a,                     48-120 Baborów, nr tel. 77 40 369 20-21, adres e-mail; um@baborow.pl

INSPEKTOR  OCHRONY

DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, pana Andrzeja Pawłowicza, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw poprzez adres e-mail iod@baborow.pl  lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 

CELE PRZETWARZANIA

 I PODSTAWA PRAWNA

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja ustawowych obowiązków Administratora               oraz podjęcie działań przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO. Dane osobowe przetwarzane będą w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia w wyniku zapytania ofertowego na podstawie art. 43 i 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w związku z realizacją programu „Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027”, przyjętego decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 18 listopada 2022 r.

 

 

ODBIORCY DANYCH

 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania. Odbiorcami danych osobowych mogą być także organy publiczne, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa a także podmioty świadczące usługi informatyczne na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych. Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza teren Polski.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je pozyskano, a po

tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

 

 

 

 

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, przysługuje Pani/Panu;

 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych, przy czym korzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym nie ma ono zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) –                               w przypadku, gdy uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie  z prawem.

INFORMACJA                         O DOWOLNOŚCI                LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zawarcie umowy o udzielenie zamówienia.

INFORMACJA                        O PROFILOWANIU

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Załączniki do zapytania ofertowego:

1/ Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 

PDFFormularz ofertowy Załącznik nr 1.pdf (223,06KB)

2/ Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia – Załącznik nr 2

PDFOświadczenie Załącznik nr 2.pdf (132,09KB)

3/ Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 3

PDFOświadczenie Załącznik nr 3.pdf (124,39KB)

4/ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla Części I

PDFOPZ Specyfikacja antywirus Załącznik nr 4.pdf (288,42KB)

5/ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla Części II

PDFOPZ_Fortigate 60F Załącznik nr 5.pdf (208,49KB)