Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Plan Budżetu Gminy Baborów na 2010 rok

Uchwała Nr XXXII– 230/ 09
Rady Miejskiej w Baborowie
z dnia 21 grudnia 2009 roku

w sprawie : budżetu Gminy Baborów na 2010 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4, pkt.9 lit. d, pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – (tekst jednolity – Dz.U z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568; z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203; z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128; z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz. 94, Nr 173 poz.1218; z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458; z 2009 r. Nr 52 poz.420)

Rada Miejska w Baborowie u c h w a l a co następuje :

§ 1

Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w łącznej wysokości 15.020.000 zł, w tym:

1.dochody bieżące:    13.716.250 zł,
2.dochody majątkowe: 1.303.750 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w łącznej wysokości 19.487.810 zł, w tym:
1.wydatki bieżące: 15.893.280 zł,
2.wydatki majątkowe: 3.594.530 zł ,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Deficyt budżetu w wysokości 4.467.810 zł , zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w wysokości 4.467.810 zł .

§ 4

Ustala się ;
1. Przychody budżetu w wysokości 5.867.810 zł,
2. rozchody budżetu w wysokości  1.400.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy :
1. ogólną w wysokości 75.000 zł,
2. celową w wysokości 5.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikami nr 6 .

§ 7

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 201.478 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 82.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 82.000 zł na realizacje zadań     okrelonych gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1. przychody - 40.000 zł,
2. wydatki - 40.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 12.

 § 11

1. Ustala się limity wydatków:

1. na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010– 2012, zgodnie załącznikiem nr 10,

2. na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,  z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa  członkowskie  Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych ,zgodnie z załącznikiem nr 11,

2. Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2010 r.,zgodnie z załącznikiem nr 9.

 § 12

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 6.267.810 zł .

 § 13

 Upoważnia się Burmistrza Gminy jako Organu Wykonawczego do :

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Baborów.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

  1. zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne , na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach Nr 10 ,

  2.  zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku 2011 do wysokości 500.000 zł,

  3.  zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 400.000 zł,

  4. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu, obejmujących zmianę kwot zaplanowanych na wynagrodzenia ,

  5. przekazania swoich uprawnień dla kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu planu wydatków między paragrafami w ramach tego samego rozdziału, z wyłączeniem zmian w planie wydatków powodujących zmianę planowanych wydatków na wynagrodzenia,

  6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych

 


PDFU-RM-230-09 zał.nr 11.pdf

PDFU-RM-230-09 zał.nr 5.pdf

PDFU-RM-230-09 zał.nr 3.pdf