Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Plan Budżetu Gminy Baborów na 2009 rok

  Uchwała Nr XXIII – 165 / 08
Rady Miejskiej w Baborowie
z dnia 29 grudnia 2008 roku

w sprawie : budżetu Gminy Baborów na 2009 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4, pkt.9 lit. „d”, pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – (tekst jednolity – Dz.U z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568; z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203; z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128; z 2007 r Nr 48 poz.327, Nr 138 poz. 94, Nr 173 poz.1218; z 2008 r. Nr 180 poz.1111) oraz art.165, art.184, art. 188 ust.2 i art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych – tekst jednolity (Dz.U z 2005r. Nr 249 poz.2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006 r. Nr 45 poz.319, Nr 104 poz.708, Nr 187 poz.1381, Nr 170 poz.1217, 1218 Nr 249 poz.1832 z 2007 r. Nr 88 poz.587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz.984, Nr 82 poz. 560; z 2008 r. Nr 180 poz.1112)

Rada Miejska w Baborowie u c h w a l a co następuje :

§ 1

Dochody budżetu Gminy w wysokości 18.228.230 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu Gminy w wysokości 21.266.230 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011 zgodnie załącznikiem nr 10 .

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 11.

4. Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2009 r. zgodnie z załącznikiem nr 9


§ 3 

Deficyt budżetu Gminy w wysokości 3.038.000 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 3.038.000 zł .

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 4.438.000 zł , rozchody budżetu w wysokości 1.400.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 .

§ 5

  
W budżecie tworzy się rezerwy :

1. ogólną w wysokości 150.000 zł 

2. celową w wysokości 63.000 zł w tym:

  •   wydatki bieżące 33.000 zł z czego na :  

  •  wynagrodzenia 18.000 zł ,

  •   zarządzanie kryzysowe 15.000 zł,

  •  wydatki inwestycyjne 30.000 zł z czego na :

  • transport i łączność – 10.000 zł,

  • oświatę - 10.000 zł ,

  • gospodarkę komunalną – 10.000 zł.

§ 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikami nr 6 .

§ 7

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 192.546 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 .

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 81.790 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 81.790 zł na realizacje zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 4.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1. przychody - 30.000 zł,

2. wydatki - 60.000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 10

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na finansowanie:

  1. planowanego na 2009 rok deficytu budżetu w kwocie 3.038.000 zł,

  2. występującego w ciągu 2009 roku przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 450.000 zł,

  3.  spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek - w kwocie 1.400.000 zł .

§ 11

1. Upoważnia się Burmistrza Gminy jako Organu Wykonawczego do :

1) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie
programy inwestycyjne , na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach Nr nr 10 ,

 2)zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku 2010 do wysokości 500.000 zł,

3) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 450.000 zł,

4)dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu,

 5)przekazania swoich uprawnień dla Kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych w zakresie dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu planu wydatków między paragrafami w ramach tego samego rozdziału, z wyłączeniem zmian w planie wydatków powodujących zmianę planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników,

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

 

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Baborów.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.


PDFzał.nr 8.pdf

PDFzał.nr 5.pdf

PDFzał.nr 3.pdf