Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Plan Budżetu Gminy Baborów na 2007 rok

Uchwała Nr IV-16/07
Rady Miejskiej w Baborowie

z dnia 25 stycznia 2007 roku

w sprawie : budżetu Gminy Baborów na 2007 rok.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4, pkt.9 lit. „d”, pkt.10 i art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – (tekst jednolity – Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806 i z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568); z 2004r. Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz.1441)

art.165, art.166, art.173, art.184, art.188 ust. 2 pkt.1 i 2, art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.. o finansach publicznych - (Dz.U z 2005r. Nr 249 poz.2104, Nr 169 poz.1420; z 2006r. Nr 45 poz.319 i Nr 104 poz.708),

art. 402 ust.4, art..406, art.420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz.U z 2006 Nr 129 poz. 902 )

Rada Miejska w Baborowie u c h w a l a co następuje :

§ 1.

Uchwala się budżet gminy Baborów na 2007 rok.

§ 2.

Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie

14.309.570 zł

 zgodnie z załącznikiem Nr 1

w tym :

 

1. dochody własne

6.855.780 zł

w tym : opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych –

80.000 zł 

2. subwencje ogólne

3.977.437 zł

3. środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

58.500 zł

4. środki z Budżetu Państwa i Unii Europejskiej                                                319.220 zł

5. dotacje celowe na bieżące i inwestycyjne zadania własne                     1.027.000 zł

6. dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej    2.071.633 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 3. 

Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie

15.523.987 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2

w tym :

 

1. wydatki związane z realizacją w roku budżetowym zadań

 

inwestycyjnych i wieloletniego programu inwestycyjnego

606.184 zł

w tym ze środków Budżetu Państwa i Unii Europejskiej

191.550 zł

 zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2.071.633 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 6

3. rezerwy ogólne i celowe, w tym :

182.000 zł

- rezerwa ogólna

 145.000 zł 

z czego na : - wydatki bieżące

125.000 zł

- wydatki majątkowe

20.000 zł 

- rezerwa celowa, w tym:

37.000 zł 

1. wydatki bieżące, z czego na :

37.000 zł  

- dotacje

5.000 zł 

- wynagrodzenia i pochodne

20.000 zł 

- odprawy emerytalne

12.000 zł 

zgodnie z załącznikiem Nr 2

4. wydatki na realizację programu profilaktyki  rozwiązywania problemów alkoholowych

80.000 zł


 zgodnie z załącznikiem
Nr 2

5. wydatki na dotacje, w tym :

212.174 zł

- dotacje na wydatki bieżące

190.750 zł 

- dotacje na wydatki majątkowe

21.424 zł 

 zgodnie z załącznikiem Nr 2

6. wydatki na obsługę długu publicznego

248.515 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2

7. pozostałe wydatki bieżące

12.123.481 zł

w tym ze środków Budżetu Państwa i Unii Europejskiej

31.450

 zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 4.

  1. Źródłem sfinansowania deficytu wynoszącego 1.214.417 zł będą kredyty długoterminowe.

1. Ustala się plan przychodów w kwocie, w tym :

2.386.030 zł

1) kredyty długoterminowe

1.950.000 zł

2) przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych

380.000 zł

3) przychody ze spłat pożyczek

56.030 zł

 zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 5.

1. Ustala się plan rozchodów w kwocie, w tym : 1.171.613 zł

1) spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

1.115.583 zł

2) pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych

 

z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

56.030 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 6

Ustala się plan funduszy celowych - GFOŚ


 

1. przychody

40.000 zł

2. wydatki

71.960 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 8.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do kwoty 2.500.000 zł na finansowanie:

  1. występującego w ciągu 2007 roku przejściowego deficytu budżetu,

  2. planowanego na 2007 rok deficytu budżetu,

  3. spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek .

§ 9.

Upoważnia się Burmistrza Gminy jako Organu Wykonawczego do :

1) zaciągania zobowiązań do wysokości 200.000 zł na finansowanie :

a) wydatków ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym,

b) wydatków współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

c) wydatków współfinansowanych ze źródeł zagranicznych, nie podlegające zwrotowi inne niż wymienione w pkt. b.

2)  zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym do wysokości 100.000 zł,

3) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na finansowanie występującego w ciągu 2007 roku deficytu do wysokości 550.000 zł

  1. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.

5) przekazania swoich uprawnień dla Kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych
    w zakresie dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu
    planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego tego samego działu,
    z wyłączeniem zmian w planie wydatków powodujących zmianę planowanych
   wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników.

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Baborów.

§ 11.

Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku.

 


PDFU-RM-016-07 zał.nr 5.pdf

PDFU-RM-016-07 zał.nr 6.pdf

PDFU-RM-016-07 zał.nr 7.pdf

PDFU-RM-016-07 zał.nr 8.pdf

PDFU-RM-016-07 zał.nr 10.pdf

PDFU-RM-016-07 zał.nr 11.pdf