Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

BUDŻET GMINY BABORÓW NA 2005 ROK.


Uchwała Nr XX – 154 / 04
Rady Miejskiej w Baborowie
z dnia 29 grudnia 2004 roku

 

w sprawie : budżetu Gminy Baborów na 2005 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4, pkt.9 lit. „d” i lit. „e”, pkt.10 i art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – (tekst jednolity – Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806 i z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568); z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203) art.109, art.110, art.116, art.124, art.128 ust. 2 pkt.1 i 2, art.134 ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych – tekst jednolity (Dz.U z 2003r. Nr 15 poz.148, Nr 45 poz.391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz.874, Nr 166 poz.1611, Nr 189 poz.1851; z 2004r. Nr 19 poz.177, Nr 93 poz.890, Nr 121 poz.1264, Nr 123 poz.1291,Nr 210 poz.2135)art. 402 ust.4, art..406, art.420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Środowiska (Dz. U Nr 62 poz. 627 z późn. zmianami)

Rada Miejska w Baborowie u c h w a l a co następuje :

§ 1.

Uchwala się budżet gminy Baborów na 2005 rok.

§ 2.

Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie

12.703.000 zł
    zgodnie z załącznikiem Nr 1 

w tym :


1. dochody własne

6.384.269 zł

w tym : opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych                                                                                                      82.000 zł

2. subwencje ogólne

3.798.836 zł

3. Środki z Budżetu Państwa I Unii Europejskiej

936.000 zł

4. Dotacje celowe na bieżące zadania własne

280.000 zł

5. Dotacje celowe na bieżące zadania z zakresu                                                            1.303.895zł
   
administracji rządowej                                                                    
                                                                                 zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 3.

Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie

  14.458.000 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 2

w tym :


1. wydatki związane z realizacją w roku budżetowym                                                    1.757.600 zł     zadań inwestycyjnych  i wieloletniego programu
    inwestycyjnego

w tym ze środków Budżetu Państwa i Unii Europejskiej

                                          936.000 zł
       zgodnie z załącznikiem  zgodnie z załącznikiem Nr 2

w tym : - zadania zlecone

1.299.419 zł

- zadania realizowane na podstawie porozumień                                                                    4.476 zł
                                                                             zgodnie z załącznikiem zgodnie z załącznikiem Nr 4

3. rezerwy ogólne i celowe, w tym :

232.000 zł

- rezerwa ogólna

95.000 zł

z czego na :


- wydatki bieżące

95.000 zł

- rezerwa celowa, w tym:

137.000 zł

1. wydatki bieżące

107.000 zł

z czego na : - wynagrodzenia i pochodne

20.000 zł

- dotacje dla org. pozarządow.

20.000 zł

- zakup usług remontowych

67.000 zł

2. wydatki majątkowe

30.000 zł

5. wydatki na realizację programu profilaktyki i
    rozwiązywania problemów alkoholowych                                                                       82.000 zł

6. wydatki na dotacje, w tym :

208.147 zł

- dotacje na wydatki bieżące

177.447 zł

- dotacje na wydatki majątkowe

30.700 zł
zgodnie z załącznikiem zgodnie z załącznikiem Nr 2

6. pozostałe wydatki bieżące

10.874.358 zł

§ 4.

1. Źródłem sfinansowania deficytu wynoszącego 1.755.000 zł będą kredyty długoterminowe.

2. Ustala się plan przychodów w kwocie, w tym :

2.450.000 zł

1) kredyty długoterminowe

2.350.000 zł

2) pożyczki długoterminowe

100.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3 

§ 5.

Ustala się plan rozchodów na spłatę zobowiązań długoterminowych w kwocie 695.000 zł  zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 6

Ustala się plan środków specjalnych :


1. przychody

155.738 zł

2. wydatki

155.738 zł


zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 7.

Ustala się plan funduszy celowych - GFOŚ


1. przychody

42.000 zł

2. wydatki

70.310 zł


zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 8.

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek – kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza Gminy w roku budżetowym 2005  300.000 zł.

§ 9.

Upoważnia się Burmistrza Gminy do zaciągania w 2005 roku zobowiązań z zakresu inwestycji i remontów przekraczających zakres zwykłego zarządu do łącznej kwoty 50.000 zł.

§ 10.

Maksymalna wysokość sumy, do której Burmistrz Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania nie może przekroczyć w 2005 roku łącznej kwoty 100.000 zł.

§ 11.

1. Upoważnia się Burmistrza Gminy jako Organu Wykonawczego do :

1)dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu, z wyłączeniem zmian powodujących zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników .

2) przekazania swoich uprawnień dla Kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych w zakresie dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu, z wyłączeniem zmian w planie wydatków powodujących zmianę planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników.

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Baborów.

§ 13.

Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku.

informację wytworzył(a): Jarosław Chomętowski
za treść odpowiada: Janina Mróż
data wytworzenia: 30.08.2005