Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Plan Budżetu Gminy Baborów na 2008 rok

Uchwała Nr XIV-92/ 08
Rady Miejskiej w Baborowie
z dnia 25 stycznia 2008 roku

w sprawie :
budżetu Gminy Baborów na 2008 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4, pkt.9 lit. „d”, oraz lit.”i” pkt.10 i art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – (tekst jednolity – Dz.U z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568; z 2004r. Nr 102 poz.1055,Nr 116 poz.1203; z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974)oraz art.165, art.184, art. 188 ust.2 i art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych – tekst jednolity (Dz.U z 2005r. Nr 249 poz.2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006 r. Nr 45 poz.319, Nr 104 poz.708, Nr 187 poz.1381, Nr 170 poz.1217,1218 Nr 249 poz.1832 z 2007 r. Nr 88 poz.587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz.984, Nr 82 poz. 560)

Rada Miejska w Baborowie u c h w a l a co następuje :

§ 1

Uchwala się budżet gminy Baborów na 2008 rok.

§ 2

Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie

17.129.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1

w tym :

 

1. dochody własne

8.545.075 zł

w tym : opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż                                
            napojów alkoholowych –                                                  80.490 zł

2. subwencje ogólne

4.534.509 zł

3. środki z Budżetu Państwa i Unii Europejskiej                                     605.542 zł

4. dotacje celowe na bieżące i inwestycyjne zadania własne         1.572.709 zł

5. dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji        1.871.165 zł
   
 rządowej                                                            zgodnie z załącznikiem
Nr 1

§ 3

Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie                           17.379.670 zł
                                                                                zgodnie z załącznikiem Nr 2

1. wydatki związane z realizacją w roku budżetowym zadań
    inwestycyjnych i wieloletniego programu
inwestycyjnego         1.264.800 zł

w tym ze środków Unii Europejskiej

561.500 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji     1.871.165 zł
    rządowej                                                           zgodnie z załącznikiem Nr 2

3. rezerwy ogólne i celowe, w tym :

238.000 zł

- rezerwa ogólna na wydatki bieżące                                                     150.000 zł

- rezerwa celowa, w tym:                                                                        88.000 zł

1. wydatki bieżące, z czego na :                                                             58.000 zł

- zarządzanie kryzysowe

                   28.000 zł

- wynagrodzenia i pochodne                                                        20.000 zł

- odprawy emerytalne                                                                10.000 zł

2. wydatki inwestycyjne, z czego na :                                                    30.000 zł

- transport i łączność                                                                 10.000 zł

- oświata                                                                                 10.000 zł

- gospodarka komunalna                                                             10.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2

4. wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
    alkoholowych


 

80.490 zł
zgodnie z załącznikiem
Nr 2

5. wydatki na dotacje

182.450 zł
zgodnie z załącznikiem
Nr 2 i 7

6. wydatki na obsługę długu publicznego

279.840 zł
zgodnie z załącznikiem
Nr 2

7. pozostałe wydatki bieżące

13.462.925 zł
zgodnie z załącznikiem
Nr 2

§ 4

          Źródłem sfinansowania deficytu wynoszącego 250.670 zł będą kredyty długo
          terminowe.

§ 5

Ustala się plan przychodów w kwocie, w tym :

1.675.000 zł

1) kredyty długoterminowe

1.555.000 zł

2) przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych                           120.000 zł

 zgodnie z załącznikiem Nr 3

Ustala się plan rozchodów w kwocie, w tym :                           1.424.330 zł

1. spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                1.424.330 zł
                                                                    zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 7

Ustala się plan funduszy celowych - GFOŚ

 

1. przychody
2. wydatki   

30.000 zł

   30.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 8

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na finansowanie:

  1. występującego w ciągu 2008 roku przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 450.000 zł,

  2. planowanego na 2008 rok deficytu budżetu w kwocie 250.670 zł,

  3. spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek - w kwocie 1.424.330 zł .

§ 9

1. Upoważnia się Burmistrza Gminy jako Organu Wykonawczego do :

     1) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy  
inwestycyjne na
programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach 11 ,

     2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku 2009 do wysokości 100.000 zł,

    3) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 450.000 zł

     4) dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami 
         w ramach tego samego działu.

   5)  przekazania swoich uprawnień dla Kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych w zakresie dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu planu wydatków między paragrafami w ramach tego samego rozdziału, z wyłączeniem zmian w planie wydatków powodujących zmianę planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników.

    6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Baborów.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.


Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Irena Jazłowiecka-Skarbnik Gminy Baborów
Data wytworzenia: 13 luty 2008


PDFZalacznik_10.pdf (114,56KB)

PDFZalacznik_9.pdf (129,90KB)

PDFZalacznik_7.pdf (105,83KB)

PDFZalacznik_6.pdf (82,70KB)

PDFZalacznik_5.pdf (89,92KB)