Gmina Baborów Biuletyn Informacji Publicznej

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BABORÓW

Obowiązujące  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  Gminy Baborów  zostało przyjęte Uchwałą Nr XXI-212/97 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 21.02.1997r.  Podstawę prawną jego opracowania stanowiła ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.Ustaw 89/1994 r. poz.415).
Od tego czasu długoterminowe cele określone w dokumencie studium stanowiły podstawę rozwoju przestrzennego  Gminy Baborów. Podstawą kierunków  polityki przestrzennej  gminy  były uwarunkowania określone w studium. Ciągły monitoring przedstawionych w studium uwarunkowań i kierunków  skutkował  podjęciem  przez Radę Miejską w Baborowie Uchwały Nr XXV-185/09 z dnia 27 marca 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia  zmiany  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  gminy  obejmującego obszar w granicach administracyjnych Gminy Baborów. Uchwała Rady Miejskiej o przystąpieniu do sporządzania  zmiany  studium podjęta została na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591  z późn. zm.) oraz art.9 ust.1, art.10 ust.2 i art.27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zm.)
W związku z faktem, iż zakres merytoryczny opracowania dotyczy zarówno uzupełnienia większości uwarunkowań zgodnie z  art.10 ust.1  jak i ustaleń zawartych w art.10 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,  to jest on właściwy dla zakresu studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego. Dlatego też  niniejszy dokument został określony mianem  studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

PDFSTUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BABORÓW.pdf

CZĘŚĆ GRAFICZNA OKREŚLAJĄCA UWARUNKOWANIA:
 

PDFPLANSZA NR 1 - STRUKTURA PRZYRODNICZA.pdf

PDFPLANSZA NR 2 - UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WARUNKÓW HYDROLOGICZNYCH I HYDROGEOLOGICZNYCH.pdf

PDFPLANSZA NR 3 - UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z OCHRONY DÓBR KULTURY.pdf

PDFPLANSZA NR 4 - MAPA HIPSOMETRYCZNA.pdf

PDFPLANSZA NR 5 - PLANSZA ZBIORCZA UWARUNKOWAŃ.pdf

 
CZĘŚĆ GRAFICZNA OKREŚLAJĄCA USTALENIA:
 

PDFRYSUNEK NR 1- KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO .pdf
 

Metryczka
  • opublikowano:
    01-09-2011 15:24
    przez: Administrator BIP BIP
Dane jednostki:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a
NIP: 748-15-06-649 REGON: 531412817
Numer konta: 87 8866 0006 2001 0000 2017 0177

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl
strona www: www.baborow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×