Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

KADENCJA 2010-2014-ZARZĄDZENIA BURMISTRZA GMINY BABORÓW WYDANE W ROKU 2011

Nr
zarządzenia
Z dnia Treść Plik
OW-1 14 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2010

  Załącznik Nr 1

OW-2 14 grudnia w sprawie  wprowadzenia zmian w planach finansowych  na  2010 rok

  Załącznik Nr 1
OW-3 2 stycznia w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Baborowie 

OW-4 22 stycznia w sprawie powołania Komisji Przetargowej dlaprzeprowadzenia przetargu ograniczonego na realizację zadania „Rozwój turystyki na pograniczu polsko – czeskim poprzez sport i rekreację”.

OW-5 18 lutego w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym na 2009 rok

OW-6 07 stycznia zmieniające Zarządzenia Burmistrza  Gminy Baborów Nr OW-209/10  z dnia 15 listopada 2010 r.

OW-7  10 stycznia w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert przez podmioty ubiegające się o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Baborów.

OW-8

 20 stycznia

w sprawie  ostatecznych kwot dochodów i wydatków ujętych w uchwale budżetowej na 2011 r. oraz przekazania upoważnienia  do przeniesień planowanych wydatków bieżących

OW-9

 20 stycznia

w sprawie   opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej
na 2011 rok.

OW-10

 25 stycznia

 w sprawie zaciągnięcia w 2011 roku kredytu obrotowego w rachunku budżetu Gminy Baborów .

OW-11

 26 stycznia

 w sprawie  wprowadzenia  zmian do   budżetu  Gminy Baborów na  2011 r. 

  Załącznik Nr 1

OW-12

 26 stycznia

w sprawie zmian kwot dochodów i wydatków ujętych w budżecie na 2011 r. oraz wprowadzenia zmian w planach finansowych  na  2011 rok

 

  Załącznik Nr 1  
Załącznik Nr 2  
Załącznik Nr 3  

OW-13

 26 stycznia

w sprawie przekazania upoważnienia  do zaciągania zobowiązań

 

OW-14

 31 stycznia w sprawie powołania zespołu interdycyplinarnego  

OW-15

 07 lutego

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad organizacji bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu oraz zasad zawierania umów dotyczących zwrotu kosztów przejazdów uczniów, dzieci i młodzieży

 

OW-16

 17 lutego

w sprawie zmian kwot dochodów i wydatków ujętych w budżecie na 2011 r. oraz wprowadzenia zmian w planach finansowych  na  2011 rok

 

  Załącznik Nr 1  
Załącznik Nr 2  

OW-17

 28 luty

w sprawie zaciągnięcia w  2011 roku pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania   „Zakończe nie budowy kanalizacji sanitarnej w mieście Baborów (ul. Róży Wiatrów, Kwiatowa,  Słoneczna oraz Stawowa i Polna, Opawska)”

 

OW-18

 28 luty

w sprawie zaciągnięcia w 2011 roku kredytu długoterminowego.

 

OW-19

 03 marca

 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

 

   Załącznik Nr 1  

OW-20

30 marca 

w sprawie  przedłożenia sprawozdania   z  wykonania  budżetu gminy Baborów za

  Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

OW-21

 31 marca

w sprawie zmian kwot dochodów i wydatków ujętych w budżecie na 2011 r. oraz wprowadzenia zmian w planach finansowych  na  2011 rok  

 

 Załącznik Nr 1

 

 Załącznik Nr 2

 

 Załącznik Nr 3

 

 Załącznik Nr 4

 

 OW-22

 04 kwietnia

w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia przetargu na zadanie pn.: „Zakończenie remontu drogi gminnej w Rakowie”.

 

 OW-23

 05 kwietnia

 w sprawie określenia wzoru oferty w postępowaniu o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Baborów w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

 

 

Załącznik do OW-23

 

 OW-24

 20 kwietnia

 w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert w postępowaniu o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Baborów w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

 

 OW-25

 26 kwietnia

w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia przetargu na udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego

 

 OW-26

 27 kwietnia

 w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych  na  2011 rok

 

   Załącznik Nr 1  
OW-27  29 kwietnia w sprawie określenia wzoru umowy na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Baborów w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych  
OW-28

 26 maja

w sprawie zmian kwot dochodów i wydatków ujętych w budżecie na 2011 r. oraz wprowadzenia zmian w planach finansowych  na  2011 rok

 

 

Załącznik nr 1

 

Załącznik nr 2

 

Załącznik nr 3

 

OW-29

20 czerwca

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Baborów na 2011 r.

 

Załącznik nr 1

 

OW-30

20 czerwca

w sprawie zmian kwot dochodów i wydatków ujętych w budżecie na 2011 r. oraz wprowadzenia zmian w planach finansowych na 2011 rok

 

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

OW-31

21 czerwca

w sprawie zmian kwot dochodów i wydatków ujętych w budżecie na 2011 r.

 

OW-32

21 czerwca

w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych na 2011 rok

 

 

Załącznik nr 1

 

OW-33

22 czerwca

w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkołno-Przedszkolnego w Baborowie

 

OW-34

30 czerwca

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

OW-34-1

30 czerwca

w sprawie naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Baborowie.

 

OW-35

12 lipca

w sprawie zmian kwot dochodów i wydatków ujętych w budżecie na 2011 r. oraz wprowadzenia zmian w planach finansowych na 2011 rok

 

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

OW-36

15 lipca

w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dostawę kruszywa drogowego frakcji 0-31,5 i 0-63mm o łącznej ilości 2 375,00 ton z przeznaczeniem na modernizację dróg transportu rolnego

OW-37

15 lipca

w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Baborowi

OW-38

25 lipca

w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia przetargu na zadanie pn.: „Remont drogi w Langowie – działka nr 10/7”

 

OW-39

01 sierpnia

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2011 r.

 

Załącznik nr 1

 

OW-40

01 sierpnia

w sprawie zmian kwot dochodów i wydatków ujętych w budżecie na 2011 r. oraz wprowadzenia zmian w planach finansowych na 2011 rok

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

OW-41

05 sierpnia

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonychna bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych.

OW-42

09 sierpnia

w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia przetargu na zadanie pn.: „Remont drogi w Langowie – działka nr 10/7”

OW-43

16 sierpnia

w sprawie ustanowienia urzędnika wyborczego oraz powołania zespołu do spraw organizacji wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na terenie Gminy.

OW-44

17 sierpnia

w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia przetargu na zadanie pn.: „Remont świetlicy wiejskiej w Rakowie”

OW-45

18 sierpnia

w sprawie  informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Baborów  oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I  półrocze   2010 roku.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3 - opisowy

OW-46

18 sierpnia

w sprawie zmian kwot dochodów i wydatków ujętych w budżecie na 2011 r. oraz wprowadzenia zmian w planach finansowych  na  2011 rok

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

OW-47

23 sierpnia

w sprawie zaciągnięcia w  2011 roku pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania   „Remont świetlicy wiejskiej w Rakowie

OW-48

23 sierpnia

w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na działce  nr 1427/2 stanowiącej własność gminy Baborów.

OW-49

23 sierpnia

w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Baborowie.

OW-50

23 sierpnia

w sprawie   powołania   Dyrektora   Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Baborowie.

OW-51

23 sierpnia

w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Baborowie.

 

OW-52

23 sierpnia

w   sprawie   powołania   Komisji   do   rozpatrzenia   ofert   w  postępowaniu o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Baborów w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

 

OW-53

29 sierpnia

w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.

OW-54

31 sierpnia

w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych  na  2011 rok

 

Załącznik nr 1

OW-55

1 września

w sprawie zasad organizacji bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu oraz zasad zawierania umów dotyczących zwrotu kosztów przejazdów uczniów, dzieci i młodzieży

OW-56

2 września

w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia przetargu na zadanie pn.: „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Czerwonków – Osiedle”

OW-57

30 sierpnia

sprawie zmiany nazw siedziby obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 i 3  w Baborowie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 9 października 2011 r.

 

OW-58

8 września

w sprawie zmian kwot dochodów i wydatków ujętych w budżecie na 2011 r. oraz wprowadzenia zmian w planach finansowych  na  2011 rok

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 
OW-59

8 września

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Baborowie

OW-60

8 września

w sprawie powołania zespołu spisowego do przeprowadzenia spisu z natury sprzętu obrony cywilnej oraz wyposażenia magazynu według stanu na dzień 30 września 2011 roku

 

OW-61

19 września

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r

OW-62

19 września

w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia na terenie Gminy Baborów wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku

OW-63

30 września

w sprawie powołania kuratorów sądowych Sądu Rejonowego w Głubczycach w skład zespołu interdyscyplinarnego

OW-64

7 października

w sprawie  wprowadzenia  zmian do   budżetu  Gminy Baborów na  2011 r.

 

Załącznik nr 1

 
OW-65

7 października

w sprawie zmian kwot dochodów i wydatków ujętych w budżecie na 2011 r. oraz wprowadzenia zmian w planach finansowych  na  2011 rok

 

Załącznik nr 1

 
 

Załącznik nr 2

 
OW-66

11 października

w sprawie zmian kwot dochodów i wydatków ujętych w budżecie na 2011 r. oraz wprowadzenia zmian w planach finansowych  na  2011 rok

OW-67

18 października

w sprawie  wprowadzenia  zmian do   budżetu  Gminy Baborów na  2011 r.  

OW-68

18 października

w sprawie zmian kwot dochodów i wydatków ujętych w budżecie na 2011 r. oraz wprowadzenia zmian w planach finansowych  na  2011 rok

 

Załącznik nr 1

 

Załącznik nr 2

OW-69

14 listopada

w sprawie  przedłożenia  projektu budżetu Gminy Baborów na 2012 rok.

OW-70

14 listopada

w sprawie  przedłożenia  projektu  wieloletniej prognozy finansowej

OW-71

14 listopada

w sprawie  wprowadzenia  zmian do   budżetu  Gminy Baborów na  2011 r.

 

Załącznik nr 1

OW-72

14 listopada

w sprawie zmian kwot dochodów i wydatków ujętych w budżecie na 2011 r. oraz wprowadzenia zmian w planach finansowych  na  2011 rok

 

Załącznik nr 1

 

Załącznik nr 2

 

Załącznik nr 3

OW-73

29 listopada

w sprawie zmian kwot dochodów i wydatków ujętych w budżecie na 2011 r. oraz wprowadzenia zmian w planach finansowych  na  2011 rok

 

Załącznik nr 1

 

 

Załącznik nr 2

 

 

Załącznik nr 3

 

         ZARZĄDZENA BURMISTRZA GMINY BABORÓW - GRUDZIEŃ 2011  

 

PDFZB-005-10 zał. nr 1.pdf (92,33KB)

PDFZB-016-11.pdf (60,35KB)

PDFZB-031-11 zał. nr 1.pdf (163,81KB)

PDFZB-040-11 zał. nr 2.pdf (82,06KB)

PDFZB-066-11 zał. nr 2.pdf (93,05KB)

PDFZB-072-11 zał. nr 3.pdf (84,25KB)