Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

KADENCJA 2006-2010-ZARZĄDZENIA BURMISTRZA GMINY BABORÓW WYDANE W ROKU 2009


Nr
zarządzenia
Z dnia Treść Plik
OW-113 2 stycznia w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Baborów na 2009 rok.

  Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7

OW-114 2 stycznia w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej
na 2009 rok.

 

  Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

OW-115 2 stycznia w sprawie powołania Zespołu Roboczego dla realizacji projektu „Rozwój
turystyki na pograniczu polsko-czeskim poprzez sport i rekreację” w ramach
Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Czechy 2007-
2013.

OW-116 2 stycznia w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Gminy Baborów na 2009 rok

  Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

OW-117 22 stycznia w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia przetargu
ograniczonego na realizację zadania „Rozwój turystyki na pograniczu polsko –
czeskim poprzez sport i rekreację”.

OW-118 18 lutego w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym na 2009 rok

  Załącznik Nr 1

OW-119 19 lutego w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2009 r.

  Załącznik Nr 1

OW-120 19 lutego w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym i planie
finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej na 2009 rok

  Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

OW-121 6 marca w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia przetargu
nieograniczonego na realizację zadania „Remont dróg wraz z przebudową sieci
kanalizacji deszczowej i wodociągowej w ulicach Powstańców i Moniuszki
w Baborowie”

OW-122 17 marca w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych
na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów
wyborczych.

OW-123 19 marca w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Baborów za 2008 r.

  Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6


Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9

OW-124 23 marca w sprawie zaciągnięcia w 2009 roku kredytu obrotowego w rachunku budżetu
Gminy Baborów .

OW-125 27 marca w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym na 2009 r

  Załącznik Nr 1

OW-126 8 kwietnia w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2009 r.

  Załącznik Nr 1

OW-127 8 kwietnia w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym i planie
finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej na 2009 rok

  Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

OW-128 27 kwietnia w sprawie blokowania niektórych wydatków budżetu gminy na 2009 rok.

  Załącznik Nr 1

OW-129 28 kwietnia w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym na 2009 rok

  Załącznik Nr 1

OW-130 13 maja w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia
wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego na terenie Gminy Baborów

OW-131 13 maja w sprawie powołania zespołu opiniującego oferty konkursowe złożone przez
podmioty ubiegające się o realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na
terenie Gminy Baborów.

OW-132 15 maja w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia przetargu
nieograniczonego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego.

OW-133 18 maja w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników
i zastępców kierowników jednostek budżetowych Gminy Baborów

OW-134 25 maja w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2009 r.

  Załącznik Nr 1

OW-135 25 maja w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym i planie
finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej na 2009 rok

  Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

OW-136 29 maja w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia
wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego na terenie Gminy Baborów

OW-137 3 czerwca  w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym i planie
finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej na 2009 rok

  Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

OW-138 10 czerwca w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Baborowie

OW-139 17 czerwca w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym i planie
finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej na 2009 rok

  Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

OW-140 29 czerwca zmieniające Zarządzenie Nr OW-114/09 Burmistrza Gminy Baborów z 2 stycznia 2009
r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej na 2009 rok.

  Załącznik Nr 1

OW-141 29 czerwca w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2009 r.

  Załącznik Nr 1

OW-142 17 czerwca w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym na 2009 rok

  Załącznik Nr 1

OW-143 30 czerwca w sprawie szczegółowego podziału środków przeznaczonych na wspieranie
sportu kwalifikowanego oraz określenia zasad ich przekazywania klubom
sportowym działającym na terenie Gminy Baborów w II półroczu 2009 roku

OW-144 15 lipca w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na
stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Baborowie

OW-145 30 lipca w sprawie uzupełnienia składu Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia
przetargu na remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy
Powstańców 75 w Baborowie.

OW-146 30 lipca w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia przetargu
ograniczonego na realizację zadania „Dostawa i montaż gablot informacyjnych
zewnętrznych” w ramach projektu TURYSTA NA TRASIE.

OW-147 24 sierpnia w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie hipoteki kaucyjnej

OW-148 24 sierpnia w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Baborowie

OW-149 26 sierpnia w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Baborów za I półrocze
2009 roku

  Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

OW-150 26 sierpnia w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej mienia
Zespołu Szkół w Baborowie.

OW-151 27 sierpnia w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2009 r.

  Załącznik Nr 1

OW-152 27 sierpnia w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym i planie
finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej na 2009 rok

  Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

OW-153 17 września w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym na 2009 rok

  Załącznik Nr 1

OW-154 28 września w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla zadań z zakresu
administracji rządowej na 2009 rok

  Załącznik Nr 1

OW-155 14 października w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia przetargu
nieograniczonego na realizację zadania „SPORZĄDZENIE PROJEKTÓW ZMIAN
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA
BABORÓW ORAZ PROJEKTÓW ZMIAN STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BABORÓW”.

OW-156 15 października w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie
egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego

OW-157 28 października w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym i planie
finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej na 2009 rok

  Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

OW-158 12 listopada w sprawie : przedłożenia projektu budżetu Gminy Baborów na 2010 rok .

OW-159 16 listopada w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym i planie
finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej na 2009 rok

  Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

OW-160 25 listopada w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2009 r.

  Załącznik Nr 1

OW-161 25 listopada w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym i planie
finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej na 2009 rok

  Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

OW-162 21 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym i planie
finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej na 2009 rok

  Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2


OW-163 23 grudnia w sprawie szczegółowego podziału środków przeznaczonych na wspieranie
sportu kwalifikowanego oraz określenia zasad ich przekazywania klubom
sportowym działającym na terenie Gminy Baborów w I półroczu 2010 roku

OW-164 28 grudnia w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu użytkowania wieczystego
nieruchomości niezabudowanej

OW-165 28 grudnia w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu użytkowania wieczystego
nieruchomości niezabudowanej

OW-166 31 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2009 r.

  Załącznik Nr 1
OW-167 31 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym i planie
finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej na 2009 rok

  Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

       


PDFZB-116-09 zał. nr 5.pdf (77,67KB)

PDFZB-116-09 zał. nr 4.pdf (77,62KB)

PDFZB-116-09 zał. nr 3.pdf (77,48KB)

PDFZB-116-09 zał. nr 2.pdf (75,69KB)

PDFZB-116-09 zał. nr 1.pdf (76,82KB)