Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010 - 2014

Uchwały Rady Miejskiej w Baborowie począwszy od posiedzenia XIV Sesji z dnia 28 grudnia 2011 Kadencji zamieszczane są w  serwisie  - Baza własnych aktów prawnych

 

 
 
  
UCHWAŁY PODJĘTE NA I SESJI RADY MIEJSKIEJ  W BABOROWIE
Z DNIA 1 GRUDNIA 2010
 Nr

 Tytuł Uchwały

Plik

Protokół z I Sesji Rady Miejskiej

2/10

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady

UCHWAŁY PODJĘTE NA II SESJI RADY MIEJSKIEJ  W BABOROWIE
Z DNIA 7 GRUDNIA 2010
Nr

Tytuł Uchwały

Plik

Protokół z II Sesji Rady Miejskiej

3/10

w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej

4/10

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

5/10

w sprawie powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

6/10

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

7/10

w sprawie powołania Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego

8/10

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego

9/10

w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej

10/10

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy

11/10

w sprawie ustalenia diet radnym

12/10

w sprawie ustalenia zasad na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej przysługuje dieta

13/10

w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego z okręgu wyborczego nr 2

14/10

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie przekształcenia poprzez likwidację działalności medycznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno – Reumatologicznych z siedzibą w Kup

UCHWAŁY PODJĘTE NA III SESJI RADY MIEJSKIEJ  W BABOROWIE
Z DNIA 29  GRUDNIA 2010
 Nr

Tytuł Uchwały

Plik

Protokół z III Sesji Rady Miejskiej

15/10

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

16/10

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony

17/10

w sprawie oddania nieruchomości w trwały zarząd

18/10

w sprawie wystąpienia ze Związku Gmin Śląska Opolskiego

19/10

zmieniajaca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania komuna- lnymi lokalami użykowymi i garażami na terenie Gminy Baborów

20/10

w sprawie uchwalenia gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok

Załacznik

21/10

w sprawie  wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2010 rok

Załacznik  Nr 1

22/10

w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Baborów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytkupublicznego i o wolontariacie działającymi na jej terenie

23/10

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych

UCHWAŁY PODJĘTE NA IV SESJI RADY MIEJSKIEJ  W BABOROWIE
Z DNIA 20 STYCZNIA 2011
 Nr

Tytuł Uchwały

Plik

 

Protokół z IV Sesji Rady Miejskiej

24/11

 

 

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

 Załacznik 

 Załącznik  Nr 1

 Załacznik  Nr 2

25/11

 w sprawie budżetu Gminy Baborów na 2011 rok

26/11

sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne 

27/11

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

28/11

w sprawie określenia stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu samochodowego niebędącego własnością Gminy w podróży służbowej radnego

29/11

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony

10/11

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

31/11

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

10/11

w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

33/11

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

34/11

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

35/11

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

UCHWAŁY PODJĘTE NA V SESJI RADY MIEJSKIEJ  W BABOROWIE
Z DNIA 17  luty 2011
 Nr

Tytuł Uchwały

Plik

 

Protokół z V Sesji Rady Miejskiej

36/11

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2011 rok

Załacznik nr 1

37/11

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych

 

38/11

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony

39/11

w sprawie wynajęcia nieruchomości na czas nieoznaczony

40/11

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

 

41/11

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

42/11

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

 

43/11

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

 

44/11

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

 

45/11

w sprawie zamiaru likwidacji Filii Szkoły Podstawowej w Tłustomostach

 

46/11

w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Baborowie

 

47/11

w sprawie reorganizacji Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury i Sportu w Baborowie

 

48/11

w sprawie utworzeniu samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Baborowie

 

49/11

w sprawie utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznejw Baborowie

 

50/11

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy miejscowości Raków

 

51/11

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

 
UCHWAŁY PODJĘTE NA VI SESJI RADY MIEJSKIEJ  W BABOROWIE
Z DNIA 31 marca 2011
 Nr

Tytuł Uchwały

Plik

 

Protokół z VI Sesji Rady Miejskiej

 

52/11

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2011 rok

 

Załacznik nr 1

 

53/11

w sprawie likwidacji Filii Szkoły Podstawowej w Tłustomostach

 

54/11

w sprawie wyznaczenia inkasentów łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku odnieruchomości, rolnego i leśnego oraz ustalenia wysokości ich wynagrodzenia

 

55/11

w sprawie przystąpienia sołectwa Dziećmarów i sołectwa Szczyty do Programu Odnowy Wsi w Województwie Opolskim

 

56/11

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

 

57/11

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

 
58/11

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Baborów środków stanowiących fundusz sołecki

 

59/11 

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony

 
60/11

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

 
61/11

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

 
62/11

w sprawie określenia rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęćdydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Baborowie oraz określenia tygodniowego wymiaru godzin dla niektórych innych nauczycieli

 
63/11

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

 
64/11

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

 
65/11

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

 
66/11

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

 
67/11

w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej zasad waloryzacji kaucji mieszkaniowych

 
UCHWAŁY PODJĘTE NA VII SESJI RADY MIEJSKIEJ  W BABOROWIE
Z DNIA 26 maja 2011
 Nr

Tytuł Uchwały

Plik

 

Protokół z VII Sesji Rady Miejskiej

68/11

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2011 rok

Załacznik  Nr 1

Załacznik  Nr 2

69/11

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Baborów, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za okres I półrocza.

70/11

w sprawie : zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Załacznik  Nr 1

 

 

71/11

w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baborowie

Załacznik  Nr 1

72/11

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Baborowie oraz określenia tygodniowego wymiaru godzin dla niektórych innych nauczycieli

73/11

zmieniajaca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat,motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innychskładników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawaniai wypłacania

74/11

w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Baborów"

Załacznik  Nr 1

 
75/11

w sprawie przystąpienia sołectwa Babice do Programu Odnowy Wsi w Województwie Opolskim

76/11

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

77/11

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Szczyty

Załacznik  Nr 1

 
78/11

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku dotyczącej przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej polegającego na likwidacji Medycznego Laboratorium Diagnostycznego

79/11

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta Baborów orazwsi Raków, Dziećmarów i Sułków

Załacznik  Nr 1

 
80/11

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta Baborów oraz wsi Boguchwałów, Sucha Psina, Czerwonków i Dzielów

Załacznik  Nr 1

 
81/11

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta Baborów oraz wsi Dzielów, Raków, Księże Pole i Tłustomosty

Załacznik  Nr 1

 
82/11

w sprawie uzupełnienia składów osobowych stałych Komisji Rady

UCHWAŁY PODJĘTE NA VIII SESJI RADY MIEJSKIEJ  W BABOROWIE
Z DNIA 21 czerwca 2011
 Nr

Tytuł Uchwały

Plik

 

Protokół z VIII Sesji Rady Miejskiej

83/11    
84/11

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Baborów za 2010 rok

85/11

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Baborów za 2010 rok

86/11

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

87/11

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

88/11

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

89/11

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

90/11

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

91/11

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

92/11

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2011 rok

Załacznik  Nr 1

Załacznik  Nr 2

93/11

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

94/11

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

95/11

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

96/11

w sprawie wyrażenia zgody na ustawienie "Pomnika Pamięci"

97/11

w sprawie określenia zasad i trybu oraz wysokości opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Baborów

98/11

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

99/11

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

100/11

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Baborów

101/11

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony

102/11

w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów 

103/11

zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia inkasentów łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz ustalenia wysokości ich wynagrodzenia

104/11

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

105/11 w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Baborowa

 Załaczniki graficzne (link zewnętrzny)  
UCHWAŁY PODJĘTE NA IX SESJI RADY MIEJSKIEJ  W BABOROWIE
Z DNIA 12 lipca 2011
 Nr

Tytuł Uchwały

Plik

 

Protokół z IX Sesji Rady Miejskiej

 

106/11

w sprawie  wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2011 rok

Załacznik  Nr 1

107/11

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o chara- kterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Baborów

108/11

w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecz -nej w Baborowie do prowadzenia postępowania w sprawach
świadczeń pomocy materialnej  o charakterze  socjalnym 

109/11

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Baborowie 

Załacznik  Nr 2

CHWAŁY PODJĘTE NA X SESJI RADY MIEJSKIEJ  W BABOROWIE
Z DNIA 18 sierpnia 2011
 Nr

Tytuł Uchwały

Plik

 

Protokół z X Sesji Rady Miejskiej

 

110/11

w sprawie  wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2011 rok

Załacznik  Nr 1

Załacznik  Nr 2

 
111/11

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

112/11 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

113/11  w sprawie „Wezwania do usunięcia naruszonego interesu prawnego mieszkańców sołectwa Tlustomosty poprzez podjęcie uchwały przez Radę Miejska w Baborowie Nr VlII-86/l 1 z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży".

114/11  W sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe stanowiska pracy na terenie Gminy Baborów

115/11

w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Baborów. 

116/11

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

117/11

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

118/11

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

119/11

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

120/11 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży  
121/11

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

122/11

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

123/11

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

124/11

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

125/11

w sprawie zmiany uchway Nr VII­71/11 Rady Miejskiej w Baborowie 
z dnia 26 maja 2011r. w sprawie utworzenia  Zespołu  Szkolno ­ Przedszkolnego  w Baborowie,  zmienionej  uchwałą  Nr  IX­109/11  Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 12 lipca 2011r.

126/11

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Załacznik  Nr 1

Załacznik  Nr 2

UCHWAŁY PODJĘTE NA XI SESJI RADY MIEJSKIEJ  W BABOROWIE
Z DNIA 8  września 2011
 Nr

Tytuł Uchwały

Plik

 

Protokół z XI Sesji Rady Miejskiej

 
127/11 w sprawie  wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2011 rok

Załacznik  Nr 1

128/11

Zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis dla przedsiębiorców tworzcących nowe stanowiska pracy na terenie Gminy Baborów

129/11

w sprawie  wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2011 rok

Załacznik  Nr 1

Załacznik  Nr 2

Załacznik  Nr 3

UCHWAŁY PODJĘTE NA XII SESJI RADY MIEJSKIEJ  W BABOROWIE
Z DNIA 11 października 2011
 Nr

Tytuł Uchwały

Plik

 

Protokół z XII Sesji Rady Miejskiej

130/11

w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej

131/11

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych

132/11

W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych

133/11

W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych

UCHWAŁY PODJĘTE NA XIII SESJI RADY MIEJSKIEJ  W BABOROWIE
Z DNIA 29 listopada 2011
 Nr

Tytuł Uchwały

Plik

 

Protokół z XIII Sesji Rady Miejskiej

134/11

w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkolno ­ Przedszkolnego w Baborowie do prowadzenia spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

135/11

w sprawie sprzedaży, w drodze przetargu lokalu mieszkalnego

136/11

w sprawie sprzedaży, w drodze przetargu lokalu mieszkalnego

137/11 w sprawie  wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2011 rok

Załacznik  Nr 1

138/11

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX ­ 212/09 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 28 października 2009r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości.

139/11  w sprawie podatku od środków transportowych. 

140/11

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży budynku mieszkalnego jednolokalowego.

141/11

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

142/11

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej

143/11

w sprawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji i informacji podatkowych.

Załaczniki  Nr 1Nr 2Nr 3 ,Nr 4 ,Nr 5, Nr 6 ,Nr 7 ,Nr 8 ,Nr 9,
Nr 10 ,Nr 11, Nr 12

 

 

Uchwały Rady Miejskiej w Baborowie począwszy od posiedzenia XIV Sesji z dnia 28 grudnia 2012 Kadencji zamieszczane są w  serwisie  - Baza własnych aktów prawnych

 

 

PDFU-RM-023-10.pdf (56,97KB)

PDFU-RM-023-10.pdf (56,97KB)

PDFU-RM-022-10.pdf (84,92KB)

PDFU-RM-001-10.pdf (57,02KB)

PDFU-RM-028-11.pdf (62,20KB)

PDFU-RM-071-11.pdf (66,06KB)

PDFProtokół nr 1-10.pdf (63,45KB)

PDFProtokół nr II- 7 grudnia 2010r..pdf (57,04KB)

PDFProtokół Nr III- 29 grudnia 2010r..pdf (89,40KB)

PDFURM- 133-11.pdf (650,69KB)

PDFURM- 132-11.pdf (489,92KB)

PDFURM- 131-11-po zmianie nr uchwały.pdf (489,73KB)

PDFU-RM-130-11.pdf (72,40KB)

PDFU-RM-131-11.pdf (58,72KB)

PDFU-RM-129-11 zał. nr 3.pdf (83,22KB)

PDFU-RM-092-11.pdf (66,38KB)

PDFU-RM-127-11 zał. nr 1.pdf (114,99KB)

PDF112.pdf (318,58KB)

PDFZalacznik1.PDF (1,58MB)

PDFZalacznik2.PDF (1,69MB)

PDFZalacznik3.PDF (435,98KB)