Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006 - 2010

 
 
UCHWAŁY PODJĘTE NA I SESJI RADY MIEJSKIEJ  W BABOROWIE
Z DNIA 24 LISTOPADA 2006
Nr

Tytuł Uchwały

Plik

Protokół z I Sesji Rady Miejskiej

1/06

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady

2/06

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady

3/06

w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej

4/06

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

5/06

w sprawie powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

6/06

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

7/06

w sprawie powołania Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

8/06

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

9/06

w sprawie powołania Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego

10/06

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego

UCHWAŁY PODJĘTE NA II SESJI RADY MIEJSKIEJ  W BABOROWIE
Z DNIA 05  GRUDNIA 2006
Nr

Tytuł Uchwały

Plik

Protokół z II Sesji Rady Miejskiej

11/06

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2006 rok

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
12/06

w sprawie uzupełnienia składów osobowych stałych Komisji Rady

UCHWAŁY PODJĘTE NA III SESJI RADY MIEJSKIEJ  W BABOROWIE
Z DNIA 14 GRUDNIA 2006
Nr

Tytuł Uchwały

Plik

Protokół z III Sesji Rady Miejskiej

13/06

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

14/06

zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

15/06

 

w sprawie uchwalenia gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok.

Załącznik do uchwały nr 15/06
UCHWAŁY PODJĘTE NA IV SESJI RADY MIEJSKIEJ  W BABOROWIE
Z DNIA 25 STYCZNIA 2007
Nr

Tytuł Uchwały

Plik

Protokół z IV Sesji Rady Miejskiej

16/07

w sprawie  budżetu Gminy Baborów na 2007 rok

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6
Załącznik Nr 7
Załącznik Nr 8
Załącznik Nr 9
Załącznik Nr 10
Załącznik Nr 11
17/07

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

18/07

w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

19/07

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

20/07 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
UCHWAŁY PODJĘTE NA V SESJI RADY MIEJSKIEJ  W BABOROWIE
Z DNIA 26 LUTEGO 2007
Nr

Tytuł Uchwały

Plik

Protokół z  V Sesji Rady Miejskiej

21/07 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2007 rok
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
22/07 w sprawie nadania Statutu Urzędowi Miejskiemu w Baborowie
23/07 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baborów
24/07 w sprawie zamiaru likwidacji Publicznych Przedszkoli
25/07 w sprawie przystąpienie Gminy Baborów do Polskiego Projektu 400 Miast
26/07 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Baborów z organizacjami pozarządowymi działającymi na jej terenie.
27/07 w sprawie uzupełnienia składów osobowych stałych Komisji Rady
28/07 w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy do prowadzenia działań mających na celu przejęcie niektórych nieruchomości Cukrowni „Baborów”
UCHWAŁY PODJĘTE NA VI SESJI RADY MIEJSKIEJ  W BABOROWIE
Z DNIA 11 KWIETNIA 2007
Nr

Tytuł Uchwały

Plik

Protokół z  VI Sesji Rady Miejskiej

29/07 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
30/07 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
31/07 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
32/06 w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Baborowie
33/07 w sprawie likwidacji Publicznych Przedszkoli
34/07 w sprawie utworzenie Gminnego Publicznego Przedszkola w Baborowie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
35/07 w sprawie powiadomienia osób zobowiązanych do przedłożenia Radzie Miejskiej w Baborowie oświadczenia lustracyjnego
UCHWAŁY PODJĘTE NA VII SESJI RADY MIEJSKIEJ  W BABOROWIE
Z DNIA 26  KWIETNIA 2007
Nr

Tytuł Uchwały

Plik

Protokół z  VII Sesji Rady Miejskiej

36/07 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Baborów za 2006r.
37/07

w sprawie ustalenia czasu realizacji podstaw programowych wychowania przedszkolnego oraz odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne

38/07 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2007 rok
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
39/07 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Baborów do Zgromadzenia Związku Gmin Śląska Opolskiego
40/07

w sprawie wyrażenia poparcia dla Stanowiska Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie zachowania systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce

Załącznik Nr 1
41/07 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
UCHWAŁY PODJĘTE NA VIII SESJI RADY MIEJSKIEJ  W BABOROWIE
Z DNIA 24  MAJA 2007
Nr

Tytuł Uchwały

Plik

Protokół z  VIII Sesji Rady Miejskiej

42/07 w sprawie określenia zakresu informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Baborów za okres I półrocza
43/07 w sprawie wyznaczenia inkasentów łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz ustalenia wysokości ich wynagrodzenia
44/07 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
45/07 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2007 rok
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
46/07 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
47/07 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
UCHWAŁY PODJĘTE NA IX SESJI RADY MIEJSKIEJ  W BABOROWIE
Z DNIA 21 czerwca 2007
Nr

Tytuł Uchwały

Plik

Protokół z  IX Sesji Rady Miejskiej

48/07 w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy Baborów oraz określenia rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
49/07 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2007 roku
50/07 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2007 rok
51/07

w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie lub jej jednostkom organizacyjnym

52/07 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
53/07 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
54/07

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania
i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Baborów oraz ustalenia tygodniowego wymiaru godzin dla niektórych innych nauczycieli

55/07

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

56/07 w sprawie wprowadzenie zmian w Statucie Gminy Baborów
57/07 w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów
58/07 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
59/07

w sprawie przystąpienia Gminy Baborów do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż dobrej ziemi”

UCHWAŁY PODJĘTE NA X SESJI RADY MIEJSKIEJ  W BABOROWIE
Z DNIA 12 lipca 2007
Nr

Tytuł Uchwały

Plik

Protokół z  X Sesji Rady Miejskiej

60/07 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2007 rok
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
61/07

w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne

UCHWAŁY PODJĘTE NA XI SESJI RADY MIEJSKIEJ  W BABOROWIE
Z DNIA 19 września 2007
Nr

Tytuł Uchwały

Plik

Protokół z  XI Sesji Rady Miejskiej

62/07

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2007 rok
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
63/07 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
64/07

w sprawie powołania doraźnej Komisji do spraw opracowania Strategii Oświatowej Gminy Baborów

65/07

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Krzysztofa Szczudło na Burmistrza Gminy Baborów

66/07

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

67/07

zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia inkasentów łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz ustalenia wysokości ich wynagrodzenia

UCHWAŁY PODJĘTE NA XII SESJI RADY MIEJSKIEJ  W BABOROWIE
Z DNIA 14 listopada 2007
Nr

Tytuł Uchwały

Plik

Protokół z  XII Sesji Rady Miejskiej

68/07 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2007 rok
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
69/07 w sprawie opłaty od posiadania psów
70/07 w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie miasta i gminy Baborów
71/07 w sprawie podatku od środków transportowych
72/07 w sprawie stawek podatku od nieruchomości
73/07 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
74/07 w sprawie opłaty targowej
75/07

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

76/07

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

77/07 w sprawie oddania nieruchomości w trwały zarząd
78/07

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne

79/07

w sprawie rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

80/07

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Baborów na lata 2008 - 2013

Załącznik Nr 1
81/07

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Baborów

82/07 w sprawie ustalenia diet radnym
83/07

w sprawie ustalenia zasad na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej przysługuje dieta

UCHWAŁY PODJĘTE NA XIII SESJI RADY MIEJSKIEJ  W BABOROWIE
Z DNIA 28 grudnia 2007
Nr

Tytuł Uchwały

Plik

Protokół z  XIII Sesji Rady Miejskiej

84/07

w sprawie uchwalenia gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok.

Załącznik Nr 1

85/07

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

86/07

w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

87/07

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie ze składowiska odpadów stałych w Baborowie

88/07

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Baborów za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

89/07

w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych,  zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych

90/07 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2007 rok
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
91/07 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
UCHWAŁY PODJĘTE NA XIV SESJI RADY MIEJSKIEJ  W BABOROWIE
Z DNIA 25 stycznia 2008
Nr

Tytuł Uchwały

Plik

Protokół z  XIV Sesji Rady Miejskiej

92/08 w sprawie budżetu Gminy Baborów na 2008 rok.
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6
Załącznik Nr 7
Załącznik Nr 8
Załącznik Nr 9
Załącznik Nr 10
Załącznik Nr 11
93/08

w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Baborów z organizacjami pozarządowymi działającymi na jej terenie.

94/08 w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Baborów
95/08

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Krystiana Dolipskiego na Burmistrza Gminy

96/08 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
97/08

w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki szkolnej

98/08

w sprawie uchylenia uchwały nr XXIX-244/01 z dnia 20 grudnia 2001 roku dotyczącej ustalenia opłat za korzystanie ze składowiska odpadów stałych w Baborowie

99/08

w sprawie uchylenia dotyczącej ustalenia opłat za korzystanie ze składowiska odpadów stałych w Baborowie

100/08

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie ze składowiska odpadów stałych w Baborowie

Załącznik Nr 1
UCHWAŁY PODJĘTE NA XV SESJI RADY MIEJSKIEJ  W BABOROWIE
Z DNIA 11  marca 2008
Nr

Tytuł Uchwały

Plik

Protokół z  XV Sesji Rady Miejskiej

101/08

w sprawie  wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2008 rok

102/08

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

 

103/08

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

104/08

w  sprawie   ustalenia  Regulaminu  określającego wysokość stawek  i   szczegółowe  warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysugę  lat,  motywacyjnego,   funkcyjnego, za warunki  pracy   oraz  wysokość   i  warunki  wypłacania   innych  składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania  wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe   i   godziny   doraźnych  zastępstw,  a   także   wysokość  nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

105/08

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów

106/08

w sprawie ustanowienia tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Baborów” oraz zasad i trybu jego nadawania

107/08

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki szkolnej

108/08

w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Baborów

109/08

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Lesława Górskiego na Burmistrza Gminy

UCHWAŁY PODJĘTE NA XVI SESJI RADY MIEJSKIEJ  W BABOROWIE
Z DNIA 23 kwietnia 2008
Nr

Tytuł Uchwały

Plik

Protokół z  XVI Sesji Rady Miejskiej

110/08

w sprawie  udzielenia  absolutorium  Burmistrzowi Gminy Baborów za 2007 r.

111/08

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

112/08

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

113/08

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

114/08

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

115/08

w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Baborów

116/08

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

117/08

zmieniająca uchwałe sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość  stawek i szczegółowe warunki przyznawania  nauczycielom dodatków:za wysugę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz  wysokość i warunki wypłacania innych  składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania  wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i   godziny   doraźnych  zastępstw,a   także   wysokość  nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

118/08

w  sprawie   ustalenia   najniższego wynagrodzenia  w  I kategorii   zaszeregowania oraz uzgodnienia  wartości jednego punktu  w złotych   dla pracowników  samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Baborów

119/08

 

w sprawie uchwalenia „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Gminy Baborów na lata 2008 – 2012”

Załącznik Nr 1

120/08

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Baborów

Załącznik Nr 1

121/08

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

122/08

w sprawie  wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2008 rok

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

UCHWAŁY PODJĘTE NA XVII SESJI RADY MIEJSKIEJ  W BABOROWIE
Z DNIA 28 maja 2008
Nr

Tytuł Uchwały

Plik

Protokół z  XVII Sesji Rady Miejskiej

123/08

w sprawie określenia zasad i trybu oraz wysokości opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Baborów

124/08

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

125/08

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

126/08

w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej zasad gospodarowania nieruchomościami

127/08

w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Baborów

128/08

w sprawie  wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2008 rok

Załącznik Nr 1

UCHWAŁY PODJĘTE NA XVIII SESJI RADY MIEJSKIEJ  W BABOROWIE
Z DNIA 19 czerwca 2008
Nr

Tytuł Uchwały

Plik

Protokół z  XVIII Sesji Rady Miejskiej

129/08

w sprawie zaciągnięcia  kredytu długoterminowego w 2008 roku .

 

130/08

w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów

 

131/08

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy

 

132/08

w sprawie przystąpienia Gminy Baborów do realizacji  projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

133/08

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

134/08

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

135/08

w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Baborów

136/08

 

 

 

w sprawie  wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2008 rok

Załącznik Nr 1

 

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

UCHWAŁY PODJĘTE NA XIX SESJI RADY MIEJSKIEJ  W BABOROWIE
Z DNIA 18 sierpnia 2008
Nr

Tytuł Uchwały

Plik

Protokół z  XIX Sesji Rady Miejskiej

137/08

w sprawie przystąpienia Gminy Baborów do realizacji projektu w ramach poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

138/08

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

 

UCHWAŁY PODJĘTE NA XX SESJI RADY MIEJSKIEJ  W BABOROWIE
Z DNIA 25 września 2008
Nr

Tytuł Uchwały

Plik

Protokół z  XX Sesji Rady Miejskiej

139/08

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2008 rok

 

Załącznik Nr 1

 

Załącznik Nr 2

 

Załącznik Nr 3

 

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

140/08

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

141/08

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

142/08

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

143/08

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

144/08

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

145/08

w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Baborów

146/08

w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

147/08

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych

148/08

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miejskiej w Baborowie

149/08

w sprawie pozbawienia niektórych dróg gminnych kategorii

UCHWAŁY PODJĘTE NA XXI SESJI RADY MIEJSKIEJ  W BABOROWIE
Z DNIA 4 listopada 2008
Nr

Tytuł Uchwały

Plik

Protokół z  XXI Sesji Rady Miejskiej

150/08

w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Baborów z organizacjami pozarządowymi działającymi na jej terenie.

 

151/08

zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia inkasentów łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz ustalenia wysokości ich wynagrodzenia

152/08

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

153/08

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

154/08

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

155/08

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Rajmunda Zdobylaka na Burmistrza Gminy

156/08

w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

157/08

w sprawie uchylenia uchwały Nr VII-62/03 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 13 czerwca 2003 roku w sprawie zwolnień podatkowych dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Baborów

158/08

w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Głubczyckim na organizację doradztwa metodycznego nauczycieli

załacznik-umowa w w/w sprawie

159/08

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2008 rok

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

160/08

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dofinansowanie projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006

161/08

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy

UCHWAŁY PODJĘTE NA XXII SESJI RADY MIEJSKIEJ  W BABOROWIE
Z DNIA 19 listopada 2008
Nr
Tytuł Uchwały
Plik
Protokół z  XXII Sesji Rady Miejskiej

162/08 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

163/08 w sprawie przystąpienia sołectwa Sułków do programu „Odnowa Wsi w województwie opolskim”

164/08 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2008 rok

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

   UCHWAŁY PODJĘTE NA XXIII SESJI RADY MIEJSKIEJ  W BABOROWIE
Z DNIA 29 grudnia 2008
 Nr Tytuł Uchwały Plik
  Protokół z  XXIII Sesji Rady Miejskiej

165/08        
 
 w sprawie  budżetu Gminy Baborów na 2009  rok.

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9

Załącznik Nr 10

Załącznik Nr 11

166/08 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

167/08 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

168/08 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

169/08 w sprawie uchwalenia gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok.

Załącznik Nr 1

170/08 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2008 rok

Załącznik Nr 1

  UCHWAŁY PODJĘTE NA XXIV SESJI RADY MIEJSKIEJ  W BABOROWIE
Z DNIA 18 lutego 2009
Nr Tytuł Uchwały Plik
  Protokół z  XXIV Sesji Rady Miejskiej

171/09  w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu

172/09  w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Baborów

173/09 w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Baborów

174/09 w sprawie współdziałania pomiędzy Gminą Baborów a Powiatem Głubczyckim w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Baborów

175/09 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

176/09 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2009 rok

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

177/09 w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Małgorzaty Okolus na Dyrektora Zespołu Szkół w Baborowie

178/09 w sprawie rozpatrzenia skargi grupy nauczycieli na Dyrektora Zespołu Szkół w Baborowie

179/09 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Boguchwałów

Załącznik Nr 1

   UCHWAŁY PODJĘTE NA XXV SESJI RADY MIEJSKIEJ  W BABOROWIE
Z DNIA 27 marca 2009
Nr Tytuł Uchwały Plik
  Protokół z  XXV Sesji Rady Miejskiej

180/09  w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

181/09 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

182/09 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

183/09 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

184/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Baborowa

Załącznik Nr 1

185/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy obejmującego obszar w granicach administracyjnych Gminy Baborów

Załącznik Nr 1

186/09 w sprawie  wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2009 rok

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

   UCHWAŁY PODJĘTE NA XXVI SESJI RADY MIEJSKIEJ  W BABOROWIE
Z DNIA 28 kwietnia 2009
Nr Tytuł Uchwały
Plik
Protokół z  XXVI Sesji Rady Miejskiej

187/09 w sprawie  udzielenia  absolutorium  Burmistrzowi Gminy Baborów za 2008 r.

188/09 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

189/09 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

190/09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi  Głubczyckiemu na zadanie inwestycyjne „Remont  budynku warsztatowo-magazynowego”  realizowane przez  Komendę Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach w formie dotacji celowej.

191/09 w sprawie zaciągnięcia  kredytu długoterminowego  w 2009 roku .

192/09 w sprawie  wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2009 rok

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

193/09 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Głubczycach dotyczącej likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Głubczycach

Załącznik Nr 1

UCHWAŁY PODJĘTE NA XXVII SESJI RADY MIEJSKIEJ  W BABOROWIE
Z DNIA 3 czerwca 2009
Nr Tytuł Uchwały Plik
Protokół z  XXVII Sesji Rady Miejskiej

194/09 w sprawie zamiany nieruchomości

195/09  w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

196/09 w sprawie  wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2009 rok

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4


Załącznik Nr 5

UCHWAŁY PODJĘTE NA XXVIII SESJI RADY MIEJSKIEJ  W BABOROWIE
Z DNIA 17 czerwca 2009
Nr Tytuł Uchwały Plik
Protokół z  XXVIII Sesji Rady Miejskiej

197/09 w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów

198/09 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Baborów środków stanowiących fundusz sołecki

199/09 w sprawie  wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2009 rok

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

200/09 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

201/09 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska dotyczącej likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2

Załącznik Nr 1

202/09 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Andrzeja Wrona na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

  Załącznik Nr 1

UCHWAŁY PODJĘTE NA XXIX SESJI RADY MIEJSKIEJ  W BABOROWIE
Z DNIA 17 września 2009
Nr Tytuł Uchwały Plik
Protokół z  XXIX Sesji Rady Miejskiej

203/09 w sprawie  wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2009 rok

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

204/09 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie od Wojewody Opolskiego wykonywania zadania z zakresu administracji rządowej

205/09 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

206/09 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

207/09 w sprawie wyrażenia zgody na ustawienie głazu pamiątkowego

208/09 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomośc położonych na terenie Gminy Baborów za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

209/09 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony

210/09 w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Baborów

UCHWAŁY PODJĘTE NA XXX SESJI RADY MIEJSKIEJ  W BABOROWIE
Z DNIA 28 października 2009
Nr Tytuł Uchwały Plik
Protokół z  XXX Sesji Rady Miejskiej

 211/09  w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2009 rok

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

212/09 w sprawie stawek podatku od nieruchomości.

213/09 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII-69/07 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia
14 listopada 2007 roku w sprawie opłaty od posiadania psów.

214/09 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustawienie głazu pamiątkowego

215/09 w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Rady Miasta Racibórz dotyczących przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poprzez ograniczenie rodzajów jego działalności i udzielanych świadczeń zdrowotnych, polegające na likwidacji Gabinetów Rehabilitacji oraz Poradni Rehabilitacyjnej

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

216/09 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi i garażami na terenie Gminy Baborów

217/09 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Baborowa

218/09

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas nieozna- czony

219/09 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

220/09 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

221/09 zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

222/09 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania  wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość  nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

223/09 w sprawie  nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Baborów

224/09 w sprawie podatku od środków transportowych.

225/09 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Sucha Psina

Załącznik Nr 1

UCHWAŁY PODJĘTE NA XXXI SESJI RADY MIEJSKIEJ  W BABOROWIE
Z DNIA 16 listopada 2009

Nr Tytuł Uchwały

Plik

Protokół z  XXXI Sesji Rady Miejskiej

226/09
 

w sprawie  wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2009 rok

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

227/09 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

228/09 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie przekształcenia poprzez likwidację działalności medycznej Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach

Załącznika Nr 1

229/09 w sprawie przystąpienia do Projektu „Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych szansą rozwoju Gmin Krapkowice i Baborów"

UCHWAŁY PODJĘTE NA XXXII SESJI RADY MIEJSKIEJ  W BABOROWIE
Z DNIA 21 grudnia 2009

Nr Tytuł Uchwały Plik
Protokół z  XXXII Sesji Rady Miejskiej

230/09
 
 
 
w sprawie : budżetu Gminy Baborów na 2010 rok.

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9

Załącznik Nr 10

Załącznik Nr 11

Załącznik Nr 12

Załącznik Nr 13

231/09 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2009 rok

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

232/09 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

233/09  w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

234/09  w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

235/09  w sprawie uchwalenia gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok.

Załącznik Nr 1

236/09 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Baborów z organizacjami pozarządowymi działającymi na jej terenie.

237/09 w sprawie przyjęcia „Strategii Oświaty w Gminie Baborów do roku 2013”

Załącznik Nr 1

238/09 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Ryszarda Lechoszesta na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

Załącznik Nr 1

239/09 w sprawie przystąpienia sołectwa Boguchwałów do programu „Odnowa Wsi w województwie opolskim”

UCHWAŁY PODJĘTE NA XXXIII SESJI RADY MIEJSKIEJ  W BABOROWIE
Z DNIA 4 lutego 2010

Nr Tytuł Uchwały Plik
Protokół z  XXXIII Sesji Rady Miejskiej

240/10 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

241/10 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

242/10 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

243/10 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

244/10

 
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2010 rok

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

245/10 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Ryszarda Lechoszesta na Burmistrza Gminy Baborów

UCHWAŁY PODJĘTE NA XXXIV SESJI RADY MIEJSKIEJ  W BABOROWIE
Z DNIA 24 marca 2010

Nr Tytuł Uchwały Plik
Protokół z  XXXIV Sesji Rady Miejskiej

246/10 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

247/10 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

248/10 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony

249/10 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

250/10 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie przekształcenia poprzez likwidację działalności medycznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno – Reumatologicznych z siedzibą w Kup

251/10 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2010 rok

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

252/10 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Baborów środków stanowiących fundusz sołecki

253/10 zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia inkasentów łącznego zobowiązania pieniężnego podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz ustalenia wysokości ich wynagrodzenia

254/10 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

255/10 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Baborów

256/10 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2010 roku .

UCHWAŁY PODJĘTE NA XXXV SESJI RADY MIEJSKIEJ  W BABOROWIE
Z DNIA 28 kwietnia 2010
Nr Tytuł Uchwały Plik
Protokół z  XXXV Sesji Rady Miejskiej

257/10 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Baborów za 2009 rok

258/10 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

259/10 w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu

260/10 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2010 rok

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

261/10 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

UCHWAŁY PODJĘTE NA XXXVI SESJI RADY MIEJSKIEJ  W BABOROWIE
Z DNIA 17 czerwca 2010
Nr Tytuł Uchwały Plik
Protokół z  XXXVI Sesji Rady Miejskiej

262/10 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

263/10 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

264/10 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

265/10 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

266/10 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i stosowania ulg z urzędu

267/10 w sprawie określenia zakresu informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Baborów za okres I półrocza

268/10 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

269/10 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

270/10 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2010 rok

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

271/10 w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów

UCHWAŁY PODJĘTE NA XXXVII SESJI RADY MIEJSKIEJ  W BABOROWIE
Z DNIA 15 lipca 2010
Nr Tytuł Uchwały Plik
Protokół z  XXXVII Sesji Rady Miejskiej

272/10

 

 w sprawie  wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2010 rok

 

Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2


Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4


273/10

w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Narodzenia NMP w Baborowie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 


274/10

w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Jodoka w Suchej Psinie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 


UCHWAŁY PODJĘTE NA XXXVIII SESJI RADY MIEJSKIEJ  W BABOROWIE
Z DNIA 29 września 2010
Nr Tytuł Uchwały Plik
Protokół z  XXXVIII Sesji Rady Miejskiej

275/10

w sprawie  wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2010 rok

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

276/10

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Baborów

277/10

w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 


Załącznik Nr 1

278/10

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 

279/10

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony 

280/10

sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

281/10 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko -Katolickiej p.w. św. Jodoka  
282/10  w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Agaty Sagan na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie  
UCHWAŁY PODJĘTE NA XXXIX SESJI RADY MIEJSKIEJ  W BABOROWIE
Z DNIA 4 listopada 2010
Nr Tytuł Uchwały Plik
Protokół z  XXXIX Sesji Rady Miejskiej

283/10 w sprawie  wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2010 rok  
Załącznik Nr 1  
284/10

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Raków

 

Załącznik   
285/10 w sprawie przystąpienia sołectwa Tłustomosty do programu „Odnowa Wsi w województwie opolskim”  
286/10 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży  
287/10 zmieniające uchwałę w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży  
288/10 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
289/10 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

 

 

 


PDFU-RM-025-07.pdf (60,29KB)

PDFU-RM-026-07.pdf (73,95KB)

PDFU-RM-027-07.pdf (59,40KB)

PDFU-RM-028-07.pdf (59,85KB)

PDFU-RM-087-07 zał.pdf (84,88KB)

PDFProtokol_1_24_XI_2006.pdf (69,27KB)

PDFProtokół nr II- 5 grudnia 2006r..pdf (143,15KB)

PDFProtokół nr III- 14 grudnia 2006r..pdf (156,02KB)

PDFProtokół nr IV-25 stycznia 2007r..pdf (186,72KB)

PDFProtokół nr V-07 - 26 lutego 2007r..pdf (105,06KB)

PDFProtokół nr VI- 11 kwietnia 2007r..pdf (175,22KB)

PDFProtokół nr XIV- 25 stycznia 2008r..pdf (248,56KB)

PDFU-RM-103-08.pdf (59,34KB)

PDFU-RM-119-08.pdf (57,80KB)

PDFU-RM-179-09.pdf (57,31KB)

PDFProtokół nr XXXVI-17 czerwca 2010r..pdf (110,61KB)