Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I ROKOWANIA USTNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W DZIEĆMAROWIE

O G Ł O S Z E N I E  O  I R O K O W A N I A C H

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Baborowie Nr VI- 57/11 z dnia 31 marca 2011 r. oraz art. 39.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 oraz Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963 i Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307 i Nr 200, poz.1323, z 2011r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762), oraz § 25.1. Rozporządzenia Rady Ministrów dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z 2004r.).

Burmistrz Gminy Baborów ogłasza I rokowania ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonej w Dziećmarowie.

O P I S    N I E R U C H O M O Ś C I

 

Nieruchomość zlokalizowana jest na działce Nr 418 w Dziećmarowie o pow.0,1600 ha zapisanej w Księdze Wieczystej Nr OP1G/00037227/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Głubczycach. Lokal Nr 2 o innym przeznaczeniu , po byłym przedszkolu wymagający prac adaptacyjnych w celu zmiany sposobu użytkowania o pow. użytkowej 93,50 m 2. Na układ funkcjonalny lokalu składają się : kuchnia, toalety, dwie sale i ganek. Do lokalu przynależy boks garażowy o pow. 16,20 m 2 Obszar obejmujący działkę Nr 418 zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Baborów przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Baborowie Nr VIII-83/11 z dnia 21 czerwca 2011roku i ma następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego:

- stanowi obszar zainwestowany: tereny i obiekty usługowe, zabudowa mieszkaniowa zagrodowa, pozostała część stanowi obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej i leśnej.

Wartość nieruchomości - 62 391,00 zł.

Cena wywoławcza do rokowań - 25 000,00 zł.

Terminy przeprowadzonych przetargów na zbycie w/w nieruchomości:

  • I przetarg - 5 .08.2011 r.

  • II przetarg - 25. 10.2011 r.

  • III przetarg - 30. 01.2012r.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

Rokowania odbędą się 6 kwietnia 2012 r. w małej Sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Baborowie ul. Dąbrowszczaków 2 A o godz. 1000. Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotowej nieruchomości prosimy o składanie pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach do dnia 2 kwietnia.2012 r. do godz. 17:00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Baborowie ul. Dąbrowszczaków 2 A, pok. Nr 13.

Zgłoszenia należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem :”Rokowania I – Lokal mieszkalny Nr 2 w Dziećmarowie ”.

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • Imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;

  • Datę sporządzenia zgłoszenia;

  • Oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

  • Proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;

  • Kopie dowodu wpłaty zaliczki.

Przystępujący do rokowań winien wpłacić zaliczkę tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości podlegającej rokowaniom tj. 2.500,00 złotych w gotówce do dnia 2 kwietnia 2012 r. do godz. 14°° w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Gminy Baborów w Banku Spółdzielczym w Baborowie Nr 05886600062001000020170004. Wpłaconą zaliczkę zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

W razie uchylenia się uczestnika, który wygrał rokowania od zawarcia umowy notarialnej, wpłacona zaliczka ulega przepadkowi.

Zaliczkę zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań.

Burmistrz Gminy Baborów ma prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 lub pod numerem tel. 077/4036918.

 

  

Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
Data wytworzenia: 2012-03-07