Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH Działka nr 826-1 ul. Krakowska 2 w Baborowie

 

O G Ł O S Z E N I E   O  I  R O K O W A N I A C H


Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Baborowie Nr VII/41/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 r. oraz art. 39.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 oraz Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963 i Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307 i Nr 200, poz.1323, z 2011r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762), oraz § 25.1. Rozporządzenia Rady Ministrów dnia 14 września 2004 r. w sprawie  sposobu  i  trybu  przeprowadzania   przetargów   oraz   rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z 2004r.).

 Burmistrz Gminy Baborów ogłasza I rokowania ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie miasta Baborów:

 

O P I S    N I E R U C H O M O Ś C I

  Działka nr 826/1 o pow. 0,5318 ha zabudowana budynkiem nieczynnej szkoły, zlokalizowana w Baborowie przy ul. Krakowskiej 2, k.m 3, zapisana w KW 21222 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Głubczycach.

Budynek trzykondygnacyjny z poddaszem użytkowym, całkowicie podpiwniczony. Powierzchnia użytkowa budynku 878,00 m². Na układ funkcjonalny budynku składają się pomieszczenia związane z funkcją jaką pełnił budynek: klasy, korytarze, łazienki, zaplecze socjalne.

Obszar obejmujący działkę 826/1 zgodnie z Planem stanowi podstawowe przeznaczenie dla usług zdrowia-zakładu opiekuńczo-leczniczego.  Uzupełniające przeznaczenie terenu: drobny handel związany z funkcją podstawową, zieleń towarzysząca, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej niezbędne dla obsługi niniejszego terenu i miasta. Czasowe miejsca postojowe dla samochodów związane wyłącznie z obsługą niniejszego terenu.

Wartość nieruchomości              -  173 800,00 zł.

Cena wywoławcza do rokowań  -    70 000,00 zł.


Terminy przeprowadzonych przetargów na zbycie w/w nieruchomości:

  • I przetarg    -  29.04.2011 r.
  • II przetarg  -  29.06.2011 r.
  • III przetarg  - 29.08.2011r. ( unieważniony dnia 14 listopada 2011 r.)

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

Rokowania odbędą się 16.01.2012 r. w małej Sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Baborowie ul. Dąbrowszczaków 2 A o godz. 1000. Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotowej nieruchomości prosimy o składanie pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach do dnia 10.01.2012 r. do godz. 15.30 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Baborowie ul. Dąbrowszczaków 2 A, pok. Nr 13.

Zgłoszenia należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem :”Rokowania I - Nieruchomość zabudowana  Baborów ul. Krakowska 2”.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • Imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;
  • Datę sporządzenia zgłoszenia;
  • Oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
  • Proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;
  • Kopie dowodu wpłaty zaliczki.

Przystępujący do rokowań winien wpłacić zaliczkę tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości podlegającej rokowaniom tj. 7 000,00 złotych w gotówce do dnia 10 stycznia 2012 r. do godz. 14°° w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Gminy Baborów w Banku Spółdzielczym w Baborowie Nr 05886600062001000020170004. Wpłaconą zaliczkę zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

W razie uchylenia się uczestnika, który wygrał rokowania od zawarcia umowy notarialnej, wpłacona zaliczka ulega przepadkowi.

Zaliczkę zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań.

Burmistrz Gminy Baborów ma prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 lub pod numerem tel. 077/4036918. 

Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Irena Sapa
Data wytworzenia: 15-12-2011