Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LOKAL MIESZKALNY NR 4 POŁOŻONY W BABOROWIE PRZY UL DĄBROWSZCZAKÓW 1


O G Ł O S Z E N I E   O  I  R O K O W A N I A C H

 

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Baborowie Nr XXXVI-265/2010 z dnia 17 czerwca 2010 r. oraz art. 39.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004 r. z późn. zm.)  oraz § 25.1. Rozporządzenia Rady Ministrów dnia 14 września 2004 r. w sprawie  sposobu  i  trybu  przeprowadzania   przetargów   oraz   rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z 2004r.).

 

Burmistrz Gminy Baborów ogłasza I rokowania ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie miasta Baborów:

 

O P I S    N I E R U C H O M O Ś C I

 

 

Lokal mieszkalny nr 4 pow. uż. 42,31 m² położony na I piętrze budynku przy ul. Dąbrowszczaków 1 w Baborowie. Na układ funkcjonalny lokalu składają się:   kuchnia, jeden pokój. WC na korytarzu-wspólne dla lokalu nr 2 i 4. Korytarz wspólny dla lokali nr 2, 3 i 4. Do lokalu przynależy pomieszczenie dodatkowe- piwnica o pow. 8,39m² . Ogrzewanie lokalu- piecowe, w pokoju piec kaflowy w kuchni trzon kuchenny. Budynek w którym znajduje się lokal usytuowany jest na działce nr 1425 o pow. 0,0410 ha, udział w działce wynosi 93/100 zapisana w KW OP1G/00021222/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Głubczycach.

 

Obszar obejmujący działkę 1425 zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów uchwalonym przez Radę Miejską w Baborowie Uchwałą Nr XXXIV/275/2002 z dnia 20 września 2002r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 123 poz. 1602 z dnia 5 grudnia 2002 roku,  dla działki oznaczonej symbolem nr 4 A MW, Uc, stanowi teren z podstawowym przeznaczeniem dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej, w szczególności usług publicznych: administracji, kultury oraz handlu gastronomii i rzemiosła nieuciążliwego

 

Uzupełniające przeznaczenie terenu obejmuje:

       zabudowę mieszkaniową jednorodzinną sytuowaną od strony tylnej bloków zabudowy,

       ulice dojazdowe, czasowe miejsca postojowe związane z obsługą terenów, stałe miejsca postojowe związane wyłącznie z zabudową mieszkaniową istniejącą i projektowaną na niniejszych terenach,

       ciągi piesze, pieszojezdne oraz rowerowe,

       zieleń urządzoną,

       sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, niezbędne do obsługi niniejszych terenów i miasta.

 

 

Wartość nieruchomości              -  30 794,00 zł.

Cena wywoławcza do rokowań  -  12 500,00 zł.

 

Terminy przeprowadzonych przetargów na zbycie w/w nieruchomości:

  • I przetarg    - 11 października 2010 roku.
  • II przetarg  - 21 stycznia 2011 roku.
  •  

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

 

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

 

Rokowania odbędą się 21.03.2011 r. w małej Sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Baborowie ul. Dąbrowszczaków 2 A o godz. 900. Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotowej nieruchomości prosimy o składanie pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach do dnia 16.03.2011 r. do godz. 15°°w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Baborowie ul. Dąbrowszczaków 2 A, pok. Nr 13.

Zgłoszenia należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem :”Rokowania I- Lokal nr 4 przy ul. Dąbrowszczaków 1 w Baborowie”.

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • Imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;
  • Datę sporządzenia zgłoszenia;
  • Oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
  • Proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;
  • Kopie dowodu wpłaty zaliczki.

 

Przystępujący do rokowań winien wpłacić zaliczkę tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości podlegającej rokowaniom tj. 1250,00 złotych w gotówce do dnia 16.03.2011 r. do godz. 14°° w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Urzędu Miejskiego w Banku Spółdzielczym w Baborowie Nr 05886600062001000020170004.  Wpłaconą zaliczkę zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

W razie uchylenia się uczestnika, który wygrał rokowania od zawarcia umowy notarialnej, wpłacona zaliczka ulega przepadkowi.

Zaliczkę zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań.

Burmistrz Gminy Baborów ma prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 lub pod numerem tel. 077/4036918.

 

 

 

 

 


 

Podmiot udostępniający: UM w Baborowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Stanulewicz
Data wytworzenia: 2011-02-23