Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

DZIAŁKANR 1242/6 O POW. 0,9627HA Z TEGO DO DZIERŻAWY 15,60 M2

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomość stanowiącą własność gminy Baborów przeznaczoną do dzierżawy:

 

 

 

Lp

 

Oznaczenie nieruchomości według

 

 

 

Powierzchnia w ha

 

 

Położenie nieruchomości

 

 

Opis nieruchomości

 

Wysokość opłaty z tytułu dzierżawy

 

Termin wnoszenia opłat

 

Księgi Wieczystej

 

Ark. mapy

Ewidencji gruntów (Nr działki)

 

 

1.

OP1G/00021222/2

3

1242/6

0,9627 z tego do dzierżawy 15,60 m²

Baborów

Działka pod garażem

  6,28 zł

Opłata miesięczna wnoszona do 30 dnia każdego miesiąca

 

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów  uchwalonym przez Radę Miejską w Baborowie Uchwałą Nr XXXIV/275/2002 z dnia 20 września 2002r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego   Nr 123 poz. 1602 z dnia 5 grudnia 2002 roku,  poniższy  teren  zlokalizowany w Baborowie ma następujące przeznaczenie:

 

Część działki nr 1242/6 (około 42%) położona na terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów symbolem 17A MRU, stanowią teren
z podstawowym przeznaczeniem dla zabudowy mieszkaniowej
zagrodowej.

 

Uzupełniające przeznaczenie terenu, o których mowa obejmuje:

       zabudowę mieszkaniową wielorodzinną,

       zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,

       nieuciążliwe formy działalności gospodarczej związane z obsługą ludności,

       obiekty gospodarcze, w tym garaże,

       ulice lokalne i dojazdowe obsługujące nowoprojektowane zespoły zabudowy,

       czasowe miejsca postojowe związane z obsługą terenów,

       urządzenia produkcji gospodarki ogrodniczej,

       urządzenia produkcji i obsługi gospodarki polowej,

       zieleń urządzoną- skwery, zieleńce o charakterze publicznym,

       sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, niezbędne do obsługi niniejszych terenów i miasta.

 

Pozostała część działki nr 1242/6 znajduje się poza granicami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów. W związku z powyższym dla opiniowanego terenu obowiązują zapisy zawarte w „Studium”.

Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXI – 212/97 z dnia 21 lutego 1997 r.  teren obejmujący działkę nr 1242/6 zlokalizowany na obszarze miasta Baborów ma następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego: stanowi obszary zainwestowane -  tereny obsługi i produkcji rolnictwa.

 

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

 

Z dniem 02.03.2011 r, upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r, albo jego spadkobiercą.

                            

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. do dnia 9.02.2011 r.

 

  

 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający: UM Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Stanulewicz
Data wytworzenia: 2011-01-19