Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BABORÓW PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 BURMISTRZ GMINY BABORÓW

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BABORÓW PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

Działki zabudowane budynkami garażowymi w zabudowie szeregowej w Sułkowie oznaczone w ewidencji gruntów jako działki Nr:

- 193/1 o pow. 0,0084 ha zabudowana budynkiem garażowym o pow. użytkowej 16.30 m2

- 193/2 o pow. 0,0065 ha zabudowana budynkiem garażowym o pow. użytkowej 16.70 m2

- 193/3 o pow. 0,0070 ha zabudowana budynkiem garażowym o pow. użytkowej 16.90 m2

- 193/4 o pow. 0,0108 ha zabudowana budynkiem garażowym o pow. użytkowej 16.70 m2

Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych Gminy Baborów” zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII-83/11 z dnia 21 czerwca 2011r. w/w działki stanowią obszar zainwestowany – zabudowa mieszkaniowa zagrodowa i usługowa.

Nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem ich zagospodarowania.

Z dniem 14 listopada 2012 roku, upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości
z mocy ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą.

 

Informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj.
do dnia 24 października 2012r. w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów www.bip.baborow.pl oraz na łamach gazety lokalnej.

 

 

Burmistrz Gminy

mgr Elżbieta Kielska

 


 

Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
Data wytworzenia: 2012-10-04