Przejdź do treści strony WCAG

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BABORÓW PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 BURMISTRZ GMINY BABORÓW

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BABORÓW PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

Działki zabudowane budynkami garażowymi w zabudowie szeregowej w Sułkowie oznaczone w ewidencji gruntów jako działki Nr:

- 193/1 o pow. 0,0084 ha zabudowana budynkiem garażowym o pow. użytkowej 16.30 m2

- 193/2 o pow. 0,0065 ha zabudowana budynkiem garażowym o pow. użytkowej 16.70 m2

- 193/3 o pow. 0,0070 ha zabudowana budynkiem garażowym o pow. użytkowej 16.90 m2

- 193/4 o pow. 0,0108 ha zabudowana budynkiem garażowym o pow. użytkowej 16.70 m2

Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych Gminy Baborów” zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII-83/11 z dnia 21 czerwca 2011r. w/w działki stanowią obszar zainwestowany – zabudowa mieszkaniowa zagrodowa i usługowa.

Nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem ich zagospodarowania.

Z dniem 14 listopada 2012 roku, upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości
z mocy ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą.

 

Informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj.
do dnia 24 października 2012r. w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów www.bip.baborow.pl oraz na łamach gazety lokalnej.

 

 

Burmistrz Gminy

mgr Elżbieta Kielska

 


 

Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
Data wytworzenia: 2012-10-04