Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY BABORÓW PRZEZNACZONĄ DO SPRZEDAŻY

 BURMISTRZ GMINY BABORÓW

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY BABORÓW PRZEZNACZONĄ DO SPRZEDAŻY

 

Lokal mieszkalny dla najemcy po pow. 52.10 m2 położony w Księżym Polu 65 oznaczony numerem 2.

Na układ funkcjonalny lokalu składają się : przechodnia kuchnia, dwa pokoje, łazienka, wc, przedpokój. Lokal nie posiada balkonu ani loggii.

Do lokalu nie przynależy pomieszczenie gospodarcze. . Usytuowany w budynku zlokalizowanym na działce Nr 104/4 o pow. 0,1405 ha zapisany w KW nr OP1G/00021223/9.

Cena lokalu z udziałem w prawie własności nieruchomości oraz kosztami przystosowania nieruchomości do sprzedaży wynosi 29.760,00zł.

Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych Gminy Baborów” zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII-83/11 z dnia 21 czerwca 2011r. działka nr 104/4 oznaczona jest symbolem 1KP-UPI i ma następujące przeznaczenie:

Zabudowa usługowa obejmująca usługi publiczne z zakresu: administracji, opieki zdrowotnej, społecznej, socjalnej, nauki, oświaty, kultury, sadownictwa, kultu religijnego, sportu, zdrowia, bankowości , usługi pocztowe i telekomunikacyjne. Dopuszcza się : garaże , budynki gospodarcze , mieszkania wbudowane w obiekty usługowe.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

Z dniem 12.11.2012r. upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.

Informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. do dnia 22.10. 2012 r. w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów www.bip.baborow.pl oraz na łamach gazety lokalnej.


Burmistrz Gminy

mgr Elżbieta Kielska

  

Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
Data wytworzenia: 2012-10-4