Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BABORÓW PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 BURMISTRZ GMINY BABORÓW

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BABORÓW PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY 

  1. Działka nr 1401/8 o pow. 0,0023 ha położona w Baborowie ul. Głubczycka stanowi teren przeznaczony pod budowę boksu garażowego zapisana w KW Nr OP1G/00021222/2. Cena nieruchomości wynosi 2030,00 zł.

  2. Działka nr 1401/7 o pow. 0,0023 ha położona w Baborowie ul. Głubczycka stanowi teren przeznaczony pod budowę boksu garażowego zapisana w KW Nr OP1G/00021222/2. Cena nieruchomości wynosi 2030,00 zł.

 

Teren stanowiący działki 1401/8 i 1401/7 objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów uchwalonym przez Radę Miejską w Baborowie Uchwałą Nr IX-105/11 z dnia 12 lipca 2011 roku ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 93 poz. 1195 z dnia 22 sierpnia 2011 roku i ma następujące przeznaczenie: oznaczona symbolem 1 UPI przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z zabudową garażową.

Nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi.

 

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

 

Z dniem 31 października 2012 roku, upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości
z mocy ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 . albo jego spadkobiercą.

 

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. do dnia 10 października 2012 r.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 77/4036818

 

Burmistrz Gminy

Elżbieta Kielska

  

Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Wożniak
Data wytworzenia: 2012-10-01