Przejdź do treści strony WCAG

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BABORÓW PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 BURMISTRZ GMINY BABORÓW

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BABORÓW PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY 

  1. Działka nr 1401/8 o pow. 0,0023 ha położona w Baborowie ul. Głubczycka stanowi teren przeznaczony pod budowę boksu garażowego zapisana w KW Nr OP1G/00021222/2. Cena nieruchomości wynosi 2030,00 zł.

  2. Działka nr 1401/7 o pow. 0,0023 ha położona w Baborowie ul. Głubczycka stanowi teren przeznaczony pod budowę boksu garażowego zapisana w KW Nr OP1G/00021222/2. Cena nieruchomości wynosi 2030,00 zł.

 

Teren stanowiący działki 1401/8 i 1401/7 objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów uchwalonym przez Radę Miejską w Baborowie Uchwałą Nr IX-105/11 z dnia 12 lipca 2011 roku ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 93 poz. 1195 z dnia 22 sierpnia 2011 roku i ma następujące przeznaczenie: oznaczona symbolem 1 UPI przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z zabudową garażową.

Nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi.

 

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

 

Z dniem 31 października 2012 roku, upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości
z mocy ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 . albo jego spadkobiercą.

 

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. do dnia 10 października 2012 r.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 77/4036818

 

Burmistrz Gminy

Elżbieta Kielska

  

Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Wożniak
Data wytworzenia: 2012-10-01