Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI WYZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY-DZIAŁKA 357-12 W BABOROWIE PRZY UL. SZKOLNEJ

 
BURMISTRZ GMINY BABORÓW
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BABORÓW PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Działka niezabudowana nr 357/12 położona w Baborowie przy ul. Szkolnej o powierzchni 0.0620 ha zapisana w Księdze Wieczystej nr OP1G/0002122212/2.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów zatwierdzonego Uchwałą Nr IX-105/11 z dnia 12 lipca 2011r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 93 poz. 1195 z dnia 22 sierpnia 2011roku działka nr 357/12 oznaczona jest symbolem 23 MWII, stanowi tereny z zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej Nieruchomość jest obciążona służebnością gruntową na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości obejmującej działkę nr 357/11


Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.
Z dniem 11 kwietnia 2012r. upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą.Ogłoszenie o przetargu podane zostanie do publicznej wiadomości po upływie terminu składania w/w wniosków na co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. do dnia 19 marca 2012 r., w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów
www.bip.baborow.pl oraz na łamach gazety powiatowej .
Burmistrz Gminy

Elżbieta Kielska

 


Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
Data wytworzenia: 2012-03-05