Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LOKAL MIESZKALNY NR 5 POŁOŻONY W BABOROWIE PRZY UL. KOLEJOWEJ 13

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E


Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004 r. z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Baborów przeznaczonych do sprzedaży:

 

 

 

Oznaczenie nieruchomości według

 

 

 

Powierzchnia w ha

 

 

Położenie nieruchomości

 

 

Opis nieruchomości

Udział w działce

 Cena nieruchomości zł

 

 

Forma zbycia nieruchomości

 

Księgi Wieczystej

 

Ewidencji gruntów (Nr działki, ark mapy)

 

 

1

OP1G/24553/2

632/30

Ark. mapy 7

 0,1123

 Baborów ul. Kolejowa

Lokal mieszkalny nr 5 o pow. uż. 74,77 m2 położony na II piętrze budynku przy ul. Kolejowej 13 w Baborowie. Na układ funkcjonalny lokalu składają się: kuchnia, trzy pokoje, łazienka, WC, przedpokój.  Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze o pow.8,00 m2 usytuowane poza budynkiem mieszkalnym.

90

1000

77 850,00 zł

  Na własność

Dla najemcy

 

 zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów  uchwalonego przez Radę Miejską w Baborowie Uchwałą Nr IX-105/11 z dnia 12 lipca 2011r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego  Nr 93 poz. 1195  z dnia 22 sierpnia 2011 roku, teren obejmujący poniższą działkę zlokalizowaną w Baborowie ma następujące przeznaczenie.

 

Działka  nr  632/30  położona na terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów symbolem 4 MWI 29, stanowi tereny z podstawowym przeznaczeniem dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

 

Uzupełniające przeznaczenie terenów, o których mowa obejmuje:

       Funkcję usługową z zakresu: handlu, gastronomii, rzemiosła, usług pocztowych, zdrowia, a także biura i gabinety, w parterach nowo- realizowanych budynków mieszkalnych, jeśli obejmuje ona nie mniej niż 70% powierzchni użytkowej parteru budynków mieszkalnych,

       Lokalizację wolnostojących obiektów usługowych

       obiekty gospodarcze, w tym garaże,

       ulice wewnętrzne, miejsca postojowe, parkingi, place do ruchu pojazdów,

       czasowe miejsca postojowe związane z obsługą terenów,

       zieleń urządzoną, obiekty małej architektury,

       obiekty i urządzenia sportu i rekreacji,

       garaże, budynki gospodarcze

 

 Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

Z dniem 11.01.2012 r, upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 . albo jego spadkobiercą.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. do dnia 21.12.2011 r.

 

 

 

 

 

 

  

Podmiot udostępniający: UM w Baborowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Stanulewicz
Data wytworzenia: 2011-11-30