Przejdź do treści strony WCAG

NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 132/1 O POW. 0,0606 HA POŁOŻONA W BABOROWIE


                      


O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004 r. z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Baborów przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

 

Lp

 

Oznaczenie nieruchomości według

 

 

 

Powierzchnia w ha

 

 

Położenie nieruchomości

 

 

Opis nieruchomości

Wartość nieruchomości (cena gruntu + należny podatek VAT + koszty przystosowania nieruchomości do sprzedaży+ należny podatek VAT)

 

 

Forma zbycia nieruchomości

 

Księgi Wieczystej

 

Ewidencji gruntów (Nr działki)

 

 

1.

OP1G/00021222/2

132/1

Ark. mapy 3

0,0606

Baborów

Działka niezabudowana,

8 030,00 zł

Na własność

W przetargu ograniczonym

 

 

Zgodnie z  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIV/275/2002 z dnia 20 września 2002 r. działka nr 132/1 oznaczona jest symbolem 110B(1) MWU, stanowi tereny z podstawowym przeznaczeniem  pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne i usługowe (w szczególności usług i handlu, gastronomii i rzemiosła nieuciążliwego związanych z obsługą ludności)

Uzupełniające przeznaczenie terenu stanowi:

1)   Zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

2)   Ulice lokalne i dojazdowe obsługujące nowoprojektowane zespoły zabudowy,

3)   Czasowe miejsca postojowe dla samochodów osobowych, związane z obsługą terenów, stałe miejsca postojowe związane wyłącznie z zabudową mieszkaniową istniejącą i projektowaną na niniejszych terenach,

4)   Zieleń urządzoną-skwery, zieleńce o charakterze publicznym,

5)       Sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, niezbędne dla obsługi niniejszych terenów i miasta.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

Z dniem 9 stycznia 2012 r, upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 . albo jego spadkobiercą.

Ogłoszenie o przetargu podane zostanie do publicznej wiadomości po upływie terminu składania w/w wniosków na co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. do dnia 19 grudnia 2011 r.

 

 

 

 

 

 


 

Podmiot udostępniający: UM w Baborowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Stanulewicz
Data wytworzenia: 2011-11-29