Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Baborowie

BURMISTRZ GMINY BABORÓW

ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Baborowie ul. Rynek 17 

 

1.      Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące warunki:
a)      posiadać wykształcenie wyższe oraz kwalifikacje bibliotekarskie uprawniające do pracy na stanowiskach bibliotekarskich (preferowane ukończenie studiów wyższych magisterskich o kierunku bibliotekarstwo)
b)      posiadać udokumentowany, co najmniej 5 letni staż pracy.
c)      dysponować wiedzą w pozyskiwaniu środków finansowych pozabudżetowych na działalność kulturalną,
d)      dysponować umiejętnością organizacji pracy i kierowania zespołem pracowników;
e)      posiadać znajomość funkcjonowania instytucji kultury oraz znajomość obowiązujących zasad ekonomiczno-księgowych,
f)        posiadać potwierdzony zaświadczeniem lekarskim dobry stan zdrowia 

2.      Oferty kandydatów powinny zawierać:
a)      pisemne zgłoszenie udziału w konkursie na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Baborowie wraz z motywacja;
b)      kwestionariusz osobowy ze zdjęciem,
c)      uwierzytelnione odpisy dyplomu i świadectw dokumentujących posiadane kwalifikacje,
d)      dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe z uwzględnieniem osiągnięć w tym zakresie,
e)      koncepcje programowa dotyczącą prowadzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Baborowie,
f)        oświadczenie o niekaralności,
g)      aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia stwierdzające zdolność do pracy na stanowisku kierowniczym,
h)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowy (zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z pózn. zm.) zawartych w zgłoszeniu na potrzeby postępowania konkursowego. 

3.      Oferty wraz z dokumentami w zamkniętych kopertach z adresem kandydata i dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Baborowie” należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Baborowie, ul. Dąbrowszczaków 2A,
w terminie do dnia 10 czerwca 2011 roku r., do godz. 14.00.
Z kandydatami spełniającymi w/w kryteria zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, która odbędzie się w dniu 13 czerwca 2011 roku od godz. 10.00, w Urzędzie Miejskim w Baborowie.
 
 

BURMISTRZ  GMINY

Elżbieta Kielska

 Baborów, dnia 23 maja 2011 roku.

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU
 

Podmiot udostępniający: UM w Baborowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Wiesław Kozyra
Data wytworzenia: 2011-05-23