Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

KONKURS NA STANOWISKO PRZEZESA ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z O.O. W BABOROWIE

 Rada Nadzorcza

Zakładu Usług Komunalnych w Baborowie ogłasza konkurs na stanowisko

Prezesa spółki komunalnej Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Baborowie


Na podstawie art. 10a ust. 6 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r, nr 45, poz..236 j. t.) ogłasza się konkurs na stanowisko Prezesa spółki komunalnej Zakład Usług Komunalnych w Baborowie sp. z o.o.

 

I Wymagania niezbędne kandydata:

 

1) co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku równorzędnym lub innym kierowniczym w podmiotach o podobnej strukturze organizacyjnej lub co najmniej pięcioletnie doświadczenie w zakresie prowadzonej własnej działalności gospodarczej w branżach objętych podstawową działalnością Spółki,

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4) wykształcenie co najmniej średnie w kierunku umożliwiającym wykonywanie zadań na wyżej określonym stanowisku ( preferowane ekonomiczne, administracyjne, prawnicze, techniczne, budowlane, ochrony środowiska ).

II. Wymagania dodatkowe:

1) podstawowa znajomość regulacji prawnych w zakresie struktur oraz funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych związanych z działalnością Spółki,

2) zdolność podejmowania decyzji, odpowiedzialność, komunikatywność, zmysł organizacyjny, dyspozycyjność, kultura osobista,

3) znajomość obsługi komputera oraz pakietu oprogramowania biurowego (edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny ), umiejętność korzystania z Internetu,

4) umiejętność zarządzania kadrami,

5) prawo jazdy kategorii B.

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia :

1) list motywacyjny z podaniem kontaktu telefonicznego, poczta elektroniczna,

2) życiorys /CV/ z opisem dotychczasowej działalności zawodowej,

3) kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe,

4) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu,

5) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

6) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie zadań Prezesa w/w spółki,

8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursu ( zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z późn. zm. ).

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do 24 czerwca 2011 roku w siedzibie spółki do godz. 15.00. Zgłoszenie należy złożyć lub przesłać pocztą na adres spółki w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na stanowisko Prezesa Spółki„.Postępowanie konkursowe obejmie analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami.

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Nadesłane dokumenty nie podlegają zwrotowi. Dokumenty, które wpłyną do siedziby Zakładu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

 

 Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy w Baborów oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta w Baborowie.


Przewodniczący Rady Nadzorczej

Zbigniew Łątka

 

Podmiot udostępniający: Zakład Usług Komunalnych Spółka zo.o
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Zbigniew Łątka
Data wytworzenia: 20116-15