Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

KONKURS - Usługi terapeutyczne dla osób niewidomych i słabowidzących z terenu Gminy Baborów


Burmistrz Gminy Baborów

48-120 Baborów

ul. Dąbrowszczaków 2a

 

ogłasza

 

otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe

i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu pomocy społecznej

na rok 2010 w następującym zakresie:

 

Usługi terapeutyczne dla osób niewidomych i słabowidzących

z terenu Gminy Baborów

 

w tym rozwój form pracy z rodziną: opieka nad dziećmi i rodziną- świetlice terapeutyczne,

opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi – pielęgnacja, rehabilitacja, imprezy integracyjne

 

Wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 1.500 zł

 

Warunki  przyznania dotacji:

 

Podmiot składający ofertę:

·       wykonuje zadanie samodzielnie,

·       posiada własną kadrę i zaplecze do realizacji zadania,

·       zobowiąże się do prowadzenia i wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.

 

Termin i warunki realizacji zadania.

 

·       Termin: rok 2010

·       Beneficjenci zadań: osoby niewidome i słabowidzące.

·       Miejsce realizacji zadania: powiat głubczycki

 

Termin  składania  ofert:    7 czerwca  2010 roku.

 

Termin, tryb i kryteria wyboru oferty:

 

1.     Ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot.

2.     Ocena przewidywanych efektów realizacji zadania.

3.     Dotychczasowe doświadczenie oferenta w realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, o zbliżonym charakterze.

 

Konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku, gdy na konkurs wpłynie jedna oferta.

 

Rozpatrzenie ofert nastąpi do dnia 8 czerwca 2010 roku.

O wyborze realizatora zadania wybrany podmiot zostanie powiadomiony pisemnie.

Szczegółowe warunki realizacji i rozliczenia zadania określi umowa zawarta pomiędzy Gminą Baborów, a podmiotem.

 

Wypełnione oferty wraz z załącznikami należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Baborowie lub przesłać listem poleconym na adres: Urząd Miejski w Baborowie ul. Dąbrowszczaków 2a, 48-120 Baborów z dopiskiem "KONKURS Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ".

Wzór oferty na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej określa załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz.U.  Nr 264, poz. 2207).

 

Informacja o realizacji ww. zadań z zakresu pomocy społecznej w roku 2009:

 

Usługi terapeutyczne dla osób niewidomych i słabowidzących z terenu Gminy Baborów w roku 2009  były dofinansowywane ze środków publicznych Gminy Baborów w kwocie 1.500 zł .

 

Ogłoszenie o konkursie ofert  zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń
w budynkach Urzędu Miejskiego w Baborowie ul. Dąbrowszczaków 2a  i Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie
ul. Dąbrowszczaków 35

 

 

Baborów, dnia 11 maja 2010r.


 

Podmiot udostępniający: UM W Baborowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Wasielak
Data wytworzenia: 2010-05-11