Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY -REMONT ULICY NOWEJ W BABOROWIE ETAP I

Z A W I A D O M I E N I E

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. Nr 19, poz. 177) tekst jednolity z dnia 8 czerwca 2010r. (Dz.U.Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje się, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Remont ulicy Nowej w Baborowie – Etap I” na podstawie art. 91 ust. 1 Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej ofertę złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk, ul. Sosnowiecka 11, 48-100 Głubczyce.

Uzasadnienie wyboru – najniższa cena – jedyne kryterium

Do upływu terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. złożono sześć ofert z czego nie odrzucono żadnej. Żaden oferent nie został również wykluczony z postępowania.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.

Zbiorcze zestawienie ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena

Razem

1.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych S.A.

ul. Kolejowa 1, 48-100 Głubczyce

93,75pkt.

93,75pkt.

2.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „M+” Sp.z o.o.

ul. Strzelecka 13b, 47-230 Kędzierzyn-Koźle

82,43pkt.

82,43pkt.

3.

Zakład Brukarski Remigiusz Trawiński

ul. Solna 25, 47-400 Racibórz

77,09pkt.

77,09pkt.

4.

Zakład Budownictwa Ogólnego DROBUD

ul. Budowlanych 50, 45-124 Opole

86,39pkt

86,39pkt

5.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp.z o.o.

ul. Adamczyka 12, 47-400 Racibórz

94,45pkt.

94,45pkt.

6.

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk,

ul. Sosnowiecka 11, 48-100 Głubczyce

100,00pkt.

100,00pkt.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Iwona Szymańska
Data wytworzenia: 2012-04-04