Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - PRZETARG NIEOGRANICZONY BUDOWA ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI SZCZYTY

Z A W I A D O M I E N I E
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. Nr 19, poz. 177) tekst jednolity z dnia 8 czerwca 2010r. (Dz.U.Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje się, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej z kompleksowym zagospodarowaniem terenu w miejscowości Szczyty ” na podstawie art. 91 ust. 1 Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej ofertę złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane MAR-BUD,

ul. Koszykowa 15c/12, 47-224 Kędzierzyn Koźle

Uzasadnienie wyboru – najniższa cena – jedyne kryterium

Do upływu terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. złożono sześć ofert. Jeden oferent został wykluczony z postępowania na podstawie art.24, ust.2, pkt.4. ustawy Pzp. Oferent przedstawił dokument wadium-gwarancja ubezpieczeniowa na okres ważny od dnia 28.02.2012r. do dnia 27.03.2012r., czyli na 29dni, niezgodnie z zapisami siwz. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaję się za odrzuconą.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.

Zbiorcze zestawienie ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena

Razem

1.

Centrum Budowlane Duda ul. Długa 13, 48-130 Kietrz

wykluczona

wykluczona

2.

Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane MAR-BUD,

ul. Koszykowa 15c/12, 47-224 Kędzierzyn Koźle

100 pkt.

100 pkt.

3.

Firma BARTON, Janusz Barton, ul.Prusa 14, 48-250 Głogówek

76,34 pkt.

76,34 pkt.

4.

G.P.B. „BUDOMEX” Sp. z o. o

ul. Raciborska 20, 48-100 Głubczyce

88,03 pkt.

88,03 pkt.

5.

Zakład Wielobranżowy Witold Krebs

ul .Ignacego Paderewskiego 9, 47-224 Kędzierzyn-Koźle

76,29 pkt.

76,29 pkt.

6.

Firma Ogólnobudowlana Dawid Szewior

ul. Rynek 10/2, 47-260 Polska Cerekiew

95,51 pkt.

95,51 pkt.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Iwona Szymańska
Data wytworzenia: 2012-03-14