Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZADANIE PN. BUDOWA LOKALNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CZERWONKÓW OSIEDLE


 

Z A W I A D O M I E N I E

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.  Nr 19, poz. 177) tekst jednolity z dnia 8 czerwca 2010r. (Dz.U.Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje się, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania  pn.: „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Czerwonków - Osiedle”  na podstawie art. 91 ust. 1 Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej ofertę złożoną przez:

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EnEko Sp. z o. o.

ul. Karola Miarki 12,

44-100 Gliwice

 

Uzasadnienie wyboru – jedyna ważna oferta

 

Do upływu terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. złożono jedną  ofertę, nie odrzucono żadnej. Żaden oferent nie został również wykluczony z postępowania.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.

Zbiorcze zestawienie ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena

Razem

1.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EnEko Sp. z o. o., ul. Karola Miarki 12, 44-100 Gliwice

100pkt.

100pkt.

 

Zgodnie z art. 94  ust. 2 pkt. 1) litera a) ustawy Prawo zamówień publicznych, umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem terminu , o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2).

 


 

Podmiot udostępniający: UM Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Juraszek Maria
Data wytworzenia: 2011-09-09