Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZY PZRETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZADANIE PN.: REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RAKOWIE

Z A W I A D O M I E N I E
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 

Na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. Nr 19, poz. 177) tekst jednolity z dnia 8 czerwca 2010r. (Dz.U.Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje się, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Remont świetlicy wiejskiej w Rakowie”  na podstawie art. 91 ust. 1 Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej ofertę złożoną przez:

 
Firmę Ogólnobudowlaną Dawid Szewior   ul. Rynek 10/2, 47-260 Polska Cerekiew
 

Uzasadnienie wyboru – najniższa cena – jedyne kryterium

 

Do upływu terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. złożono sześć ofert z czego nie odrzucono żadnej. Żaden oferent nie został również wykluczony z postępowania.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.

Zbiorcze zestawienie ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena

Razem
1.

JAN-BUD 1 SP. z o. o. ul. Pamięci Sybiraków 9,
47-220 Kędzierzyn - Koźle

 
84,06pkt.
84,06pkt.
2.

BETBRUK” Daniel ul. Żeromskiego 27a, 48-100 Głubczyce

 
92,16pkt.
92,16pkt.
3.

ZRB „PERFEKT” Andrzej ul. Kościuszki 40, 48-135 Dzierżysław

 
78,15pkt.
78,15pkt.
4.

Firma Ogólnobudowlana Dawid Szewior ul. Rynek 10/2, 47-260 Polska Cerekiew

 
100,00pkt
100,00pkt
5.

G.P.B. „BUDOMEX” Sp. z o. o ul. Raciborska 20, 48-100 Głubczyce

 
73,33pkt.
73,33pkt.
6.
Centrum Budowlane Duda ul. Długa 13, 48-130 Kietrz
76,56pkt.
76,56pkt.
 
 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Na podstawie art. 27 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy Zamawiający żąda od stron postępowania niezwłocznego potwierdzenia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 
  

Podmiot udostępniający: UM Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Juraszek
Data wytworzenia: 2011-08-29