Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAWIADOMIENIEO WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE ZADANIA PN. REMONT DROGI W LANGOWIE DZIAŁKA NR 10/7


 
Z A W I A D O M I E N I E
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 

Na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. Nr 19, poz. 177) tekst jednolity z dnia 8 czerwca 2010r. (Dz.U.Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje się, że  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Remont drogi w Langowie – działka nr 10/7”  na podstawie art. 91 ust. 1 Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej ofertę złożoną przez:

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Adamczyka 12,
47 – 400 Racibórz

 

Uzasadnienie wyboru – najniższa cena – jedyne kryterium

 

Do upływu terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. złożono trzy oferty z czego nie odrzucono żadnej. Żaden oferent nie został również wykluczony z postępowania.

 
 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.

Zbiorcze zestawienie ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena

Razem
1.
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

ul. Adamczyka 12, 47 – 400 Racibórz                                                   

100,00pkt.
100,00pkt.
2.

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk 
 ul. Sosnowiecka 11; 48-100 Głubczyce

93,47 pkt.

93,47 pkt.

3.

Zakład Brukarski Remigiusz Trawiński                            
ul. Solna 25, 47-400 Racibórz

71,04 pkt.

71,04 pkt.

 
 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia  o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 
 
 


 

Podmiot udostępniający: UM Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Juraszek
Data wytworzenia: 2011-08-10