Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZY ZADANIA PN.: DOSTAWA KRUSZYWA DROGOWEGO FRAKCJI 0 - 31,5 I 0 - 63 MM O ŁĄCZNEJ ILOŚCI 2 375,00 TON Z PRZEZNACZENIEM NA MODERNIZACJĘ DRÓG TRANSPORTU ROLNEGO


Z A W I A D O M I E N I E

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. Nr 19, poz. 177) tekst jednolity z dnia 8 czerwca 2010r. (Dz.U.Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje się, że  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Dostawa kruszywa drogowego frakcji 0 - 31,5 i 0 - 63 mm o łącznej ilości 2 375,00 ton  z przeznaczeniem na modernizację dróg transportu rolnego” na podstawie art. 91 ust. 1 Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej ofertę złożoną przez:

 

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo – Produkcyjne „JAMAL” Jacek Staniszewski

 

Uzasadnienie wyboru – najniższa cena – jedyne kryterium

 

Do upływu terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. złożono pięć ofert.

Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczono firmę ROSIŃSKI LOGISTICS Filip Rosiński, ul. Wrzosowa 12, 98 – 220 Zduńska Wola z uwagi na nie wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.

Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena brutto
Liczba punktów
1.

Usługi transportowe KOMAK, ul. Św. Jana 4, 46 – 020 Czarnowąsy                              

115 377,50 zł
80,74 pkt
2.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych S.A. 

ul. Kolejowa1, 48 – 100 Głubczyce                                  

110 208,00 zł
84,52 pkt
3.

P.H.U.P JAMAL, ul. Powstańców 35, 48 – 120 Baborów                                                                                       

93 151,25 zł
100,00 pkt
4.

Export – Import – Handel Przedsiębiorstwo Wielobranżowe                 REM-BUD Andrzej Król, ul. Strzelecka 53a, 45 – 525 Opole                                           

97 587,50 zł
95,45 pkt
 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


 

Podmiot udostępniający: UM Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Tomasz Krupa
Data wytworzenia: 2011-07-21