Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ? DOTYCZY ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA UDZIELENIE I OBSŁUGĘ KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO

Z A W I A D O M I E N I E
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 

Na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. Nr 19, poz. 177) tekst jednolity z dnia 8 czerwca 2010r. (Dz.U.Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje się, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na podstawie art. 91 ust. 1 Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej ofertę złożoną przez:

  Krakowski Bank Spółdzielczy, Rynek Kleparski 8, 31-150 Kraków     
 

Uzasadnienie wyboru – najniższa cena – jedyne kryterium

 

Do upływu terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. złożono dwie oferty z czego nie odrzucono żadnej. Żaden oferent nie został również wykluczony z postępowania.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.

Zbiorcze zestawienie ofert:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena

Razem
1.

 Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie – Koźlu, ul. Rynek 6a, 47-200 Kezierzyn – Koźle       

 
78,72 pkt.
78,72 pkt.
2.

Krakowski Bank Spółdzielczy, Rynek Kleparski 8, 31-150 Kraków     

 
100,00pkt.
100,00pkt
 
 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia  o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 
  

Podmiot udostępniający: UM Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Juraszek
Data wytworzenia: 2011-05-26