Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI NR BDR-6733-3-2012 KOŃCZĄCEJ POSTĘPOWANIE W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO-KSIĘŻE POLE

O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. Z 2000r. nr. 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 4 ust. 2 pkt. 1 oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),

Burmistrz Gminy Baborów
zawiadamia

o wydaniu decyzji nr BDR.6733.3.2012 z dnia 17 grudnia 2012r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn:

 

  1. Budowa nowych punktów świetlnych /1 lampa/ na terenie gminy Baborów w miejscowości Księże Pole na działkach nr107/1, 107/2 oraz 353,

Z treścią w/w decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Baborowie (pokój nr 17), ul. Dąbrowszczaków 2a, w godzinach pracy Urzędu, w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

POUCZENIE

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządu Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. 

Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jan Nasieniak
Data wytworzenia: 2012-12-19