Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

BURMISTRZ GMINY BABORÓW ZAWIADAMIA O WYDANIU DECYZJI NR BDR.6733.2.2012 DOTYCZĄCEJ BUDOWY NOWYCH PUNKTÓW ŚWIETLNYCH NA TERENIE GMINY BABORÓW

O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. Z 2000r. nr. 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 4 ust. 2 pkt. 1 oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),

Burmistrz Gminy Baborów zawiadamia

o wydaniu decyzji nr BDR.6733.2.2012 z dnia 20 listopada 2012r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn:

 

1. Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy Baborów w miejscowościach:

- Babice – 1 lampa , przewidzianej do realizacji na działkach nr:443/2, 444, 445, 464, Ark. Mapy 2, Obręb Babice;

- Boguchwałów – 2 lampy, przewidzianej do realizacji na działkach nr: 201, 203, 198, 199, 318, 374/3, 403, 376, 412/1, Ark. mapy 1, Obręb Boguchwałów;

- Dziećmarów – 2 lampy, przewidzianej do realizacji na działkach nr: 129, 193, 195, 197/1, 422/3, Ark. mapy 1, oraz na działce nr 302, Ark. mapy 2, Obręb Dziećmarów;

- Raków – 1 lampa, przewidzianej do realizacji na działkach nr: 350, 351, 352, Ark. Mapy 1, Obręb Raków;

- Szczyty – 4 lampy, przewidzianej do realizacji na działkach nr: 140, 141, 142, 130, 138, 145, 137, 104/1, 1291/1, 129/2 , Ark. mapy 3 , Obręb Szczyty;

- Tłustomosty – 2 lampy, przewidzianej do realizacji na działkach nr: 450, 525, Ark. Mapy 1, oraz działce nr 6/36, Ark. mapy 5, Obręb Tłustomosty.

Z treścią w/w decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Baborowie (pokój nr 17), ul. Dąbrowszczaków 2a, w godzinach pracy Urzędu, w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

POUCZENIE

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządu Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

  

Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jan Nasieniak
Data wytworzenia: 2012-11-25