Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZANIA MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2003.80.717 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Baborowie :
1)    uchwały Nr VII-79/11 z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta Baborów oraz wsi Raków, Dziećmarów i Sułków, obejmującego :
a)    obszar nr 1, położony na gruntach wsi Dziećmarów, ograniczony od północy drogą krajową nr 38 relacji Kędzierzyn-Koźle - Głubczyce, drogą powiatową nr 1126 O i drogą rolną (dz. nr 68) oraz granicą geodezyjną działek nr 59 i 58, od zachodu i wschodu granicą administracyjną gminy, od południa drogami powiatowymi i drogami rolnymi oraz istniejącymi podziałami geodezyjnymi działek (tj. dz. nr 1/1, 2, 52/4, 52/5, 53, 104, 105, 129, 125, 154/3, 154/4, 153,145, 477 i 503),
b)    obszar nr 2, położony na gruntach wsi Dziećmarów, Sułków i Babice, ograniczony od północy drogą powiatową relacji Dziećmarów - Babice nr 1263 O oraz drogą rolną (dz. nr 462, 463 i 503), od wschodu granicą administracyjną gminy, drogą rolną (dz. nr 504) oraz granicą administracyjną sołectwa Sułków, od południa drogami rolnymi (dz. nr 488, 489, 481/2, 497, 353/1, 483/2, 507, 508/1), granicą geodezyjną działki 352/4, przez dz. 395/6, 162/4 i 163 do drogi powiatowej relacji Sułków - Babice nr 1262 O, od zachodu granicą geodezyjną działki 138/1 oraz 111, drogami rolnymi (dz. nr, 135, 126 i 159) do drogi powiatowej relacji Babice – Dziećmarów),
c)    obszar nr 3, położony na gruntach miasta Baborów i wsi Raków, ograniczony od północy granicą administracyjną gminy, od wschodu drogą powiatową nr 1259 O, od południa granicą geodezyjną działki nr 67 i 74, poprzez dz. nr 76/1 i 77/1, drogą powiatową nr 1226 O relacji Baborów - Dziećmarów, przez działkę 52/13, drogami rolnymi (dz. nr 1544, 1481 i 1547) i linią kolejową relacji Baborów - Kędzierzyn - Koźle, od zachodu granicą administracyjną miasta Baborów;
2)    uchwały Nr VII-80/11 z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta Baborów oraz wsi Boguchwałów, Sucha Psina, Czerwonków i Dzielów, obejmującego :
a)    obszar nr 1, położony na gruntach wsi Boguchwałów i Sucha Psina, ograniczony od północy drogami rolnymi (dz. nr 419, 460, 468) oraz ciekami wodnymi (dz. nr 123 i 136), od wschodu granicą geodezyjną działek (nr 145, 164/2, 215, 216, 217, 218, 369, 380) i drogami rolnymi (dz. nr 159, 169 397/3) oraz działką 379/4, od południa i zachodu granicą administracyjną gminy,
b)    obszar nr 2, położony na gruntach wsi Boguchwałów, Sucha Psina i Czerwonków, ograniczony od północy drogą rolną (dz. nr 158), poprzez działkę nr 53/1, granicą dz. nr 2/4, 3/1 i 4/1 i ciekiem wodnym (dz. nr 361), od wschodu drogą powiatową relacji Baborów – Czerwonków nr 1225 O, od południa drogami rolnymi (dz. nr 377/1, 372, 373, 369, 367, 366, 390), granicą działki nr 62, 84/1, przez działkę 53, drogą rolną (dz. nr 34/1), granicami geodezyjnymi działek (nr 74, 73, 72 i 71) i odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 416 relacji Sucha Psina - Boguchwałów, od zachodu granicą geodezyjną działki nr 260, drogami rolnymi (dz. nr 158, 229), oraz drogą powiatową nr 1240 O,
c)    obszar nr 3, położony na gruntach miasta Baborów oraz wsi Czerwonków i Dzielów, graniczony od północy drogami rolnymi (dz. nr 1570, 1567) i linią kolejową relacji Baborów - Racibórz, od wschodu drogami rolnymi (dz. nr 237/189 i 259/184), od południa granicą administracyjną sołectwa Dzielów i drogą rolną (dz. nr 360 i 359) oraz od zachodu odcinkiem drogi powiatowej nr 1225 O relacji Czerwonków – Baborów;
3)    uchwały Nr VII-81/11 z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta Baborów oraz wsi Dzielów, Raków, Księże Pole i Tłustomosty, obejmującego :
a)    obszar nr 1, położony na gruntach miasta Baborów oraz wsi Dzielów i Raków, ograniczony od północy odcinkiem drogi powiatowej nr 1261 O relacji Baborów - Szczyty, oraz drogą rolną (zapewniającą obsługę wielkoprzestrzennych gruntów rolnych), od wschodu granicami geodezyjnymi działek nr 451/2 i 322/1 i drogą leśną przechodzącą przez działki 324/1 i 327/1, od południa granicą działki nr 204, drogami rolnymi (dz. nr 173, 163/2,) i granicami działek nr 115-71 poprzez działki nr 118, 117, 116 i 71 do drogi stanowiącej działkę nr 70/1, a następnie przez działki (nr 68, 61, 60, 59, 58, 55, 54) oraz drogą oznaczoną działką nr 66 do drogi stanowiącej działkę 118, granicą działki nr 32 do drogi powiatowej relacji Baborów - Raków nr 1262 O oraz od zachodu drogą rolną (dz. nr 1496/2, 1499, 1607/2, przez działkę 352/2 i 1607/1) i granicą geodezyjną działki nr 541/8;
b)    obszar nr 2, położony na gruntach wsi Księże Pole i Tłustomosty, ograniczony od północy granicą administracyjną sołectwa Księże Pole, granicą geodezyjną działki nr 303, 279/9 i 279/8, drogami rolnymi (dz. nr 417, 413/1 i 411) oraz podziałami geodezyjnymi działek (od 538, 537, 536, 535, 534, 533, 532, 531, 530, 529, 528, 527, 526, 525, 524 i 1392, 1391/1, 1394/1, 1395, 1396, 1397/1, 1397/2), od wschodu drogą rolną (dz. nr 1501), granicą geodezyjną działki 4/3 oraz granicą administracyjną sołectwa Księże Pole, od południa granicą administracyjną gminy oraz od zachodu drogami rolnymi (dz. nr 341, 344, 396/3, 399 i 401, 372) i granicą geodezyjną działki nr 202;
c)    obszar nr 3, położony na gruntach wsi Tłustomosty, ograniczony od północy granicą geodezyjną działki 458/1, poprzez działkę nr 1606/2 i 8/1 do drogi rolnej (dz. nr 21), od wschodu i południa granicą administracyjną gminy oraz od zachodu odcinkiem drogi powiatowej nr 1227 O relacji Tłustomosty – Kietrz.
Granice terenów objętych planami określono na załącznikach graficznych do uchwał. 
 
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie ul. Dąbrowszczaków 2a, 48-120 Baborów, w terminie do dnia 15 grudnia 2011 roku.
 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 
Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz.U.2008.199.1227 ze zm.) zawiadamiam, że w publicznie dostępnym wykazie dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ww. ustawy, zamieszczone zostały dane o ww. projektach planów. 
 
Zgodnie z art. 29 ww. ustawy, każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa. Uwagi i wnioski związane z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania ww. projektów planów na środowisko należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Baborów, w sekretariacie Urzędu Miejskiego lub drogą pocztową na adres urzędu podany powyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia 2011 roku.Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gminy Baborów. 
 
 
 
  
 
                                   Burmistrz Gminy Baborów
Elżbieta Kielska 

Podmiot udostępniający: UM Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Juraszek
Data wytworzenia: 2011-11-16