Przejdź do treści strony WCAG

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY BABORÓW O PRZYJĘCIU DOKUMENTU WYMAGAJĄCEGO UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA I O MOŻLIWOŚCIACH ZAPOZNANIA SIĘ Z JEGO TREŚCIĄ

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY BABORÓW

o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa i o możliwościach zapoznania się z jego treścią

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 poz.1227 z późn. zm.) zawiadamiam o przyjęciu:

 

·   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy obejmującego obszar w granicach administracyjnych gminy Baborów - uchwałą nr VIII - 83/11 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 21 czerwca 2011 roku.

 

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią wyżej wymienionego dokumentu wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem, o których mowa odpowiednio w art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 ww. ustawy, w Urzędzie Miejskim w Baborowie ul. Dąbrowszczaków 2a, pok. Nr 17, w godzinach  od 8,00 do 14,00.

 

                                                                                      Burmistrz Gminy Baborów

                                                                                      mgr Elżbieta Kielska

 
  

Podmiot udostępniający: UM Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jan Nasieniak
Data wytworzenia: 2011-08-30