Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚC GMINY BABORÓW WYZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Baborów przeznaczonych do sprzedaży:

Działki oznaczonej nr 245/2 km.2 o łącznej pow. 0,2233 ha nieruchomość zabudowana jest budynkiem gospodarczym w bardzo złym stanie technicznym przeznaczonym do wyburzenia położonej w Czerwonkowie zapisanej w Księdze Wieczystej Nr OP1G/00021231/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Głubczycach IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Cena nieruchomości : 14.060,00 zł.

Przeznaczenie nieruchomości w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Baborów:

Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXI-212/97 z dnia 21 lutego 1997r. poniższy teren zlokalizowany na obszarze sołectwa Czerwonków obejmujący działkę nr 245/2 ma następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego:

- stanowi w 50% obszar przewidziany do zainwestowania, tereny z przewagą funkcji mieszkaniowej i 50% terenu
  stanowi obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej i leśnej.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Z dniem 8 sierpnia 2011r. upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabyciu nieruchomości z mocy ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. lub jej spadkobiercą.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. do dnia 18 lipca 2011r.
 

Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Irena Sapa
Data wytworzenia: 2011-07-04