Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY BABORÓW O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OBEJMUJĄCEGO OBSZAR W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY BABORÓW ORAZ PROGNOZY ODDZIAŁYW. NA ŚRODOW.

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY BABORÓW

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy obejmującego obszar
w granicach administracyjnych Gminy Baborów

 oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego studium.

 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z późn. zm.)
 oraz art. 39 ust.1 pkt 2 – 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy obejmującego obszar w granicach administracyjnych Gminy Baborów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 23.03.2011r. do 06.05.2011r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przy ul. Dąbrowszczaków 2a w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14.04.2011r. o godz. 1100w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Baborowie przy ul. Dąbrowszczaków 2a (duża sala narad)

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 29 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi i wnioski do projektu  studium oraz do prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi i wnioski do w/w dokumentów należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Baborów z podaniem imienia, nazwiska lub jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.06.2011r.

Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko
uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

1)     w formie pisemnej,

2)     ustnie do protokołu,

3)     za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gminy Baborów

 
 
Burmistrz Gminy Baborów


 

Podmiot udostępniający: UM Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Juraszek
Data wytworzenia: 2011-03-07