Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)
w związku z art.  49 oraz  art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami)

 

Burmistrz Gminy Baborów zawiadamia,

że na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, z siedziba przy ul. Oleskiej 127, 45-231 Opole, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na :

Budowie sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Szczyty w gminie Baborów.

 Zaprojektowana sieć kanalizacji deszczowej grawitacyjnej przebiegać będzie docelowo w pasie drogi wojewódzkiej nr 417 oraz na terenach posesji prywatnych.

Całkowita długość kolektorów grawitacyjnych wraz z przykanalikami wyniesie ok. 600,00mb

 
 

lokalizacja inwestycji   obręb Szczyty , na działkach nr 93, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104/1, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118 ( w jednostce ewidencyjnej Baborów)

                                                                

 

 Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy i uzyskać wyjaśnienia
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie, przy ul. Dąbrowszczaków 2a, pokój nr 17,
tel. 077/4036934 w godzinach pracy Urzędu.

 
 
 

Zgodnie z art. 49 Kpa obwieszczenie uważa się za doręczone

po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Podmiot udostępniający: UM Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Juraszek
Data wytworzenia: 2010-08-04