Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE - o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Baborów

 

GZG. VIII. - 7322/5/09                                                                                        Baborów 19.01.2010

 

 

OGŁOSZENIE

 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Baborowa

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227),

 

zawiadamiam

 

o podjęciu przez Radę Miejską w Baborowie uchwały nr XXV-184/09 z dnia 27 marca 2009 r. oraz

uchwały nr XXX-217/09 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 28 października 2009.

w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  miejscowego  planu zagospodarowania

przestrzennego gminy obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Baborowa,

przyjętego uchwałą nr XXXIV-275/02 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 20 września 2002 r.,

który jest dokumentem wymagającym przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania

na środowisko.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz złożyć ewentualne uwagi i wnioski w siedzibie organu opracowującego przedmiotowy dokument pod adresem:

 

Urząd Miejski w Baborowie,
ul. Dąbrowszczaków 2a,
48 -120 Baborów
e-mail:

 

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

1)      w formie pisemnej,

2)      ustnie do protokołu,

3)      za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania

ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gminy Baborów.

 

BURMISTRZ

Eugeniusz Waga

 

 

OGŁOSZENIE - o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Baborów - pdf

 

Podmiot udostępniający: UM w Baborowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jan Nasieniak
Data wytworzenia: 2010-01-19