Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko Referent ds. kadr i zatrudnienia ? umowa na czas zastępstwa


Burmistrz Gminy Baborów 

  ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

w Urzędzie Miejskim w Baborowie  

   z siedzibą w Baborowie przy ul. Dąbrowszczaków 2a

 

 Referent ds. kadr i zatrudnienia – umowa na czas zastępstwa (1 etat).  

 

  Wymagania niezbędne:

 
1)            wykształcenie średnie lub wyższe umożliwiające wykonywanie zadań na tym stanowisku,

2)            obywatelstwo polskie

3)            pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

4)            stan zdrowia umożliwiający pełnienie obowiązków,

 

 Wymagania dodatkowe:

1.      znajomość przepisów prawa:

a)      ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),

b)      ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141, tekst jednolity z dnia 23 grudnia 1997r. Dz. U. 1998, Nr 21, poz. 94 ze zm.),

  c)      ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego. (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),

 d)      ustawy z dnia z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.)

2.      otwartość na podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie posiadanych umiejętności;

 3.      podstawowa wiedza z zakresu działania gminy oraz funkcjonowania urzędu;

4.      umiejętność pracy w zespole, samodzielność, komunikatywność;

5.      obsługa mediów elektronicznych;

6.      mile widziany staż na podobnym stanowisku w administracji publicznej;

7.      prawo jazdy kat. B.

8.      umiejętność obsługi komputera (System operacyjny Windows + Pakiet biurowy Office) i urządzeń biurowych;

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.

Informację o warunkach pracy na danym stanowisku:

  1. budynek piętrowy, usytuowanie stanowiska pracy na I piętrze (brak windy).
  2. nie występują uciążliwe i szkodliwe warunki pracy,
  3. czas pracy: pełen wymiar – 40 godzin tygodniowo,
  4. wysiłek umysłowy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku ds. kadr i zatrudnienia:

  1)      prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników,

  2)      organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników,

  3)      przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy,

  4)      prowadzenie spraw rentowych i emerytalnych pracowników.

  5)      planowanie i realizacja wydatków osobowych i rzeczowych administracji.

  6)      prowadzenie spraw związanych z zachowaniem porządku i dyscypliny pracy w Urzędzie,

  7)      wykonywanie czynności kontrolnych w zakresie spraw kadrowych na polecenie Burmistrza,

  8)      organizowanie szkolenia, kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników Urzędu,

  9)    prowadzenie innych spraw pracowniczych wynikających z Kodeksu Pracy i ustawy o pracownikach samorządowych.

  10)  współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawach zatrudniania pracowników skierowanych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych oraz opracowywanie wniosków o organizacje w/w prac,

  11)  zamawianie oraz prowadzenie ewidencji pieczęci urzędowych i tablic,

  12)  gospodarka środkami rzeczowymi, drukami i formularzami, zaopatrzenie materiałowo – techniczne na cele administracyjne, zakup inwentarza ruchomego i pomocy biurowych,

  13)  prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem przepisów bhp i p.poż. w obiektach Urzędu,

  14)  nadzór nad ochroną mienia społecznego oraz utrzymanie czystości i porządku w obiektach Urzędu,

  15)  prowadzenie spraw promocji gospodarczej Gminy,

  16)  realizacja zadań w zakresie zarządzania kryzysowego w tym: opracowywanie i aktualizowanie planów zarządzania kryzysowego, udział w pracach zespołu zarządzania kryzysowego,

  17)  prowadzenia spraw o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w tym: ogłoszenie naboru, udział w pracach komisji do rozpatrywania ofert, przechowywanie dokumentacji, sporządzanie umów z klubami o dotację oraz jej realizację

  

Wymagane dokumenty:

   1)      list motywacyjny,

  2)      życiorys – curriculum vitae,

  3)      kserokopie świadectw pracy,

  4)      kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

  5)      kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, opinie, referencje,

  6)      oświadczenie kandydata o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub kserokopia aktualnego „zapytania o udzielenie informacji o osobie” z KRK,

  7)      oryginał kwestionariusza osobowego dla kandydata,

  8)      oświadczenie kandydata o stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie obowiązków,

   9)      oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości obowiązku publikacji  w BIP danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych,

  10)  kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (jeżeli kandydat taki dokument posiada).

 

 

  List motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:

 

   „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883, tekst jednolity z dnia 17 czerwca 2002r. Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) o ochronie danych osobowych  oraz  ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych  (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).”

 

  Druk kwestionariusza osobowego oraz oświadczenie o  posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie jest dostępny w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Baborowie ul. Dąbrowszczaków 2a oraz na stronie internetowej http://bip.baborow.pl/.

  Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Baborowie ul. Dąbrowszczaków 2a, 48-120 Baborów w terminie do dnia 8 lutego 2013r. do godz. 9.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem; Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referent ds. kadr i zatrudnienia”.

  I etap naboru – weryfikacja kandydatów spełniających wymagania niezbędne.

  II etap naboru – rozmowa kwalifikacyjna, która odbędzie się dnia 8 lutego 2013 r. o godz. 12.00.

 

Oferty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

  Osoba zatrudniona w wyniku naboru na stanowisko referent ds. kadr i zatrudnienia zobowiązana będzie przedłożyć oryginał aktualnego zapytania o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego.

       

Baborów, dnia 28.01.2013 r.