Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY- URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W BABOROWIE REFERENT DS. POZYSKIWANIA I ROZLICZANIA FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH:3/4 ETATU

Burmistrz Gminy Baborów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Baborowie z siedzibą w Baborowie przy ul. Dąbrowszczaków 2a 
referent ds. pozyskiwania i rozliczania funduszy zewnętrznych: ¾ etatu

 

      1. Wymagania niezbędne: 

 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość ustawy o samorządzie gminnym,
 • znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem funduszy europejskich,
 • znajomość ustawy o zamówieniach publicznych,
 • dobry stan zdrowia,
 • umiejętność korzystania z przepisów prawa,
 • umiejętność obsługi komputera,

  2. Wymagania dodatkowe:
 • wykształcenie wyższe o kierunku ekonomicznym lub finansowym,
 • doświadczenie w przygotowywaniu wniosków aplikacyjnych i zarządzaniu projektami współfinansowanymi z funduszy UE,
 • znajomość podstawowej wiedzy na temat zasad pisania i rozliczania projektów pomocniczych – POWT, POKL, RPO, PROW i innych.
 • znajomość języka angielskiego,
 • prawo jazdy kat. „B”

  3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • przygotowywanie wniosków aplikacyjnych o pozyskiwanie funduszy UE we współpracy z innymi stanowiskami Urzędu,
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy w zakresie korzystania ze środków pozabudżetowych,
 • bieżące monitorowanie możliwości pozyskiwania środków pozabudżetowych,
 • pełna realizacja i zarządzanie projektami przygotowywanymi przez Gminę, które uzyskały dofinansowanie ze środków pozabudżetowych, w tym w szczególności: przygotowywanie i czuwanie nad przestrzeganiem harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu; przygotowywanie sprawozdawczości okresowej, rocznej i końcowej; właściwe gromadzenie i przechowywanie dokumentacji projektu; przygotowywanie wniosków o płatność,
 • prowadzenie procedury związanej z realizacją Ustawy o Zamówieniach Publicznych

  4.Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny,
 • życiorys – curriculum vitae,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, opinie, referencje,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, lub kserokopia aktualnego „zapytania o udzielenie informacji o osobie” z KRK,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla kandydata,
 • oświadczenie kandydata o stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie obowiązków,
 • oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości obowiązku publikacji w BIP danych osobowych zgodnie z wymogami ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).”
 • wypełniony załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia zawierający informacje nt. doświadczenia w zakresie pozyskiwania środków z UE lub/i realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE,

 

Druk kwestionariusza osobowego oraz oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie jest dostępny w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Baborowie ul. Dąbrowszczaków 2a oraz na stronie internetowej http://bip.baborow.pl/.Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Baborowie ul. Dąbrowszczaków 2a, 48-120 Baborów w terminie do 14 stycznia 2013r. do godz. 10.00. Warunkiem rozpatrzenia oferty kwalifikującej do I etapu naboru jest złożenie wszystkich wymaganych dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem; Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referent ds. pozyskiwania i rozliczania funduszy zewnętrznych”. II etap naboru – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze odbędzie się również dnia 14 stycznia 2013r. o godz. 11.00.  Oferty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883, tekst jednolity z dnia 17 czerwca 2002r. Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) o ochronie danych osobowych oraz  ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).”

 Osoba zatrudniona w wyniku naboru na stanowisko referent ds. pozyskiwania i rozliczania funduszy zewnętrznych zobowiązana będzie przedłożyć oryginał aktualnego zapytania o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego. 

DOCkwestionariusz osobowy.doc (54,50KB)

DOCDoświadczenie w zakresie pozyskiwania środków z UE lub realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE.doc (17,00KB)

DOCoświadczenie o prawach publicznych i niekaralnośći.doc (20,50KB)
 

Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Janusz Pruszowski
Data wytworzenia: 2013-01-04