Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY ? URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W BABOROWIE REFERENT DS. ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ORAZ SPRAW OBRONNYCH : 1/4 ETATU.

Burmistrz Gminy Baborów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Baborowie z siedzibą w Baborowie przy ul. Dąbrowszczaków 2a

referent ds. zarządzania kryzysowego oraz spraw obronnych : 1/4 etatu.


Wymagania niezbędne:

        wykształcenie średnie lub wyższe umożliwiające wykonywanie zadań na tym stanowisku ,

        znajomość ustawy o samorządzie gminnym,

        znajomość prawa administracyjnego,

        znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem kryzysowym oraz spraw obronnych,

        znajomość ustawy o zamówieniach publicznych,

        stan zdrowia umożliwiający pełnienie obowiązków,

        umiejętność korzystania z przepisów prawa,

        umiejętność obsługi komputera (System operacyjny Windows + Pakiet biurowy Office) i urządzeń biurowych;

Wymagania dodatkowe:

1. znajomość przepisów prawa oraz umiejętność ich właściwej interpretacji i stosowania w zakresie:

    ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.);

    ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.);

    przepisów w zakresie zarządzania kryzysowego oraz spraw obronnych;

    otwartość na podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie posiadanych umiejętności;

    podstawowa wiedza z zakresu działania gminy oraz funkcjonowania urzędu;

    umiejętność pracy w zespole, samodzielność, komunikatywność;

    obsługa mediów elektronicznych;

    mile widziany staż na podobnym stanowisku w administracji publicznej;

    prawo jazdy kat. B.

 
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku d/s zarządzania kryzysowego oraz spraw obronnych:

    opracowywanie gminnego planu zarządzania kryzysowego,

    organizacja całodobowego dyżuru i systemu zarządzania w sytuacjach kryzysowych,

    opracowywanie i prowadzenie dokumentacji na Stanowisku Kierowania i Zapasowym Miejscu Pracy,

    udział w organizacji Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,

    opracowywanie planu ewakuacji w sytuacjach kryzysowych,

    utrzymywanie łączności oraz współpracy z organami i służbami prowadzącymi akcje obrony przed klęskami żywiołowymi,

    współdziałanie z stanowiskami pracy i jednostkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie wykonywania zadań w celu przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych, katastrof, awarii, skażeń i innych zagrożeń o powszechnym zasięgu - zgodnie z odrębnymi przepisami szczegółowymi i poleceniami Burmistrza,

    sporządzanie sprawozdań budżetowych związanych z zarządzaniem kryzysowym oraz sprawami obronnymi,

    prowadzenie ewidencji planów szkoleń obronnych,

    wykonywanie innych zadań wynikających z zarządzeń przełożonych oraz aktów prawnych,

    przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych i informacji niejawnych wynikających z zadań realizowanych,

    stałe podnoszenie swoich kwalifikacji poprzez uczestnictwo w szkoleniach oraz samokształcenie.

Wymagane dokumenty:

        list motywacyjny,

        życiorys – curriculum vitae,

        kserokopie świadectw pracy,

        kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

        kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, opinie, referencje,

        oświadczenie kandydata o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, lub kserokopia aktualnego „zapytania o udzielenie informacji o osobie” z KRK,

        oryginał kwestionariusza osobowego dla kandydata,

        oświadczenie kandydata o stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie obowiązków,

        oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości obowiązku publikacji w BIP danych osobowych zgodnie z wymogami ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).”

Druk kwestionariusza osobowego oraz oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie jest dostępny w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Baborowie ul. Dąbrowszczaków 2a oraz na stronie internetowej http://bip.baborow.pl/.

Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Baborowie ul. Dąbrowszczaków 2a, 48-120 Baborów w terminie do 14 stycznia 2013r. do godz. 11.00.

Warunkiem rozpatrzenia oferty kwalifikującej do I etapu naboru jest złożenie wszystkich wymaganych dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem; „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referent ds. zarządzania kryzysowego oraz spraw obronnych”.

II etap naboru – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze odbędzie się również dnia 14 stycznia 2013r. o godz. 11.30.

Oferty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883, tekst jednolity z dnia 17 czerwca 2002r. Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) o ochronie danych osobowych oraz  ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).”

Osoba zatrudniona w wyniku naboru na stanowisko referent ds. zarządzania kryzysowego oraz spraw obronnych zobowiązana będzie przedłożyć oryginał aktualnego zapytania o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego.


DOCkwestionariusz osobowy.doc (54,50KB)

DOCoświadczenie o prawach publicznych i niekaralnośći.doc (20,50KB)

 

Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Janusz Pruszowski
Data wytworzenia: 2013-01-04