Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

BURMISTRZ GMINY BABORÓW OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY ? URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W BABOROWIE Z SIEDZIBĄ W BABOROWIE PRZY UL. DĄBROWSZCZAKÓW 2A REFERENT DS. KADR I ORGANIZACJI 3/4 ETATU

Burmistrz Gminy Baborów
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – urzędnicze
w Urzędzie Miejskim w Baborowie z siedzibą
w Baborowie przy ul. Dąbrowszczaków 2a
referent ds. kadr i organizacji : – 3/4 etatu.

 

Wymagania niezbędne:

  1. wykształcenie średnie lub wyższe umożliwiające wykonywanie zadań na tym stanowisku ,

  2. znajomość ustawy o samorządzie gminnym,

  3. znajomość prawa administracyjnego,

  4. znajomość prawa pracy,

  5. znajomość ustawy o zamówieniach publicznych,

  6. stan zdrowia umożliwiający pełnienie obowiązków,

  7. umiejętność korzystania z przepisów prawa,

  8. umiejętność obsługi komputera (System operacyjny Windows + Pakiet biurowy Office) i urządzeń biurowych;

 

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość przepisów prawa oraz umiejętność ich właściwej interpretacji i stosowania w zakresie:

  1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.);

  2. ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. kodeks pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141, tekst jednolity z dnia 23 grudnia 1997r. Dz. U. 1998, Nr 21, poz. 94 ze zm.)

  3. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.);

 2. otwartość na podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie posiadanych umiejętności;

 3. podstawowa wiedza z zakresu działania gminy oraz funkcjonowania urzędu;

 4. umiejętność pracy w zespole, samodzielność, komunikatywność;

 5. obsługa mediów elektronicznych;

 6. mile widziany staż na podobnym stanowisku w administracji publicznej;

 7. prawo jazdy kat. B.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku d/s kadr i organizacji:

 1. Prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu.

 2. Udział i obsługa komisji do spraw naboru pracowników.

 3. Przygotowywanie zakresów czynności i angaży.

 4. Prowadzenie kart urlopowych.

 5. Prowadzenie dokumentacji narad pracowniczych.

 6. Prowadzenie spraw rentowych i emerytalnych pracowników.

 7. Dokumentacji związanej z zawieraniem umów o pracę pracowników samorządowych, pracowników obsługi udzielaniem urlopów i zwolnień z pracy, nagradzaniem, wyróżnianiem oraz karaniem pracowników.

 8. Przygotowywanie dokumentacji z zakresu zaszeregowania, awansowania, odwoływania kierowników i zastępców jednostek organizacyjnych.

 9. Opracowywanie na zlecenie Burmistrza wniosków dotyczących nagradzania i karania pracowników samorządowych.

 10. Prowadzenie spraw, ewidencji związanych z dyscypliną pracy.

 11. Zapewnienie prawidłowej realizacji uprawnień pracowniczych (dodatki za wysługę lat, nagrody jubileuszowe oraz inne nagrody i wyróżnienia).

 12. Prowadzenie spraw związanych z dokształcaniem pracowników, organizowanie szkolenia, (kursy itp.)

 13. Prowadzenie sprawozdawczości z zakresu spraw osobowych (dot. zatrudnienia i czasu pracy).

 14. Prowadzenie ewidencji wpisów w legitymacjach ubezpieczeniowych, aktach osobowych dot. ubezpieczenia i zatrudnienia.

 15. Prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem przepisów bhp oraz p.poż w Urzędzie.

 16. Prowadzenie dokumentacji związanej z testamentami.

 17. Przygotowywanie i rejestrowanie upoważnień Burmistrza dla pracowników Urzędu do wydawania decyzji w sprawach indywidualnych.

 18. Planowanie i realizacja wydatków osobowych i rzeczowych administracji.

 19. Prowadzenie spraw związanych z zachowaniem porządku i dyscypliny pracy w Urzędzie.

 20. Prowadzenie postępowań wyjaśniających w zakresie spraw osobowych, przygotowanie materiałów i wniosków do Burmistrza.

 21. Wykonywanie czynności kontrolnych w zakresie spraw kadrowych na polecenie Burmistrza.

 22. Przygotowywanie projektu budżetu z zakresu administracji.

 23. Planowanie wydatków budżetowych związanych z realizacją przydzielonych zadań, rozliczanie wydatków.

 24. Planowanie zadań rzeczowych i wydatków finansowych w zakresie administracji – Urzędu.

 25. Bieżące śledzenie wykonania planowych zadań w celu zapewnienia ich pełnej realizacji – współpraca w tym zakresie ze Skarbnikiem Gminy

 26. Prowadzenie spraw dotyczących umów przedwstępnych oraz praktyk studenckich i podyplomowych studentów i uczniów szkół średnich.

 27. Prowadzenie innych spraw pracowniczych wynikających z kodeksu pracy i ustawy o pracownikach samorządowych.

 28. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy:

 1. zatrudniania pracowników skierowanych w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych,

 2. nadzór nad skierowanymi osobami do odbycia stażu,

 3. opracowywanie wniosków o organizacje w/w prac.

 1. Prowadzenie spraw związanych z prenumeratą i zamówieniem innych wydawnictw urzędowych .

 2. Zamawianie oraz prowadzenie ewidencji pieczęci urzędowych i tablic.

 3. Realizowanie zadań wynikających z przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.

 4. Gospodarka środkami rzeczowymi;

- zaopatrzenie w materiały biurowe,

- zamówienie druków i formularzy,

- zaopatrzenie materiałowo-techniczne na cele administracyjne.

 1. Zakup inwentarza ruchomego i pomocy biurowych.

 2. Nadzór nad ochroną mienia społecznego oraz utrzymanie czystości i porządku w obiektach Urzędu.

 3. Prowadzenie spraw promocji Gminy.

 4. Sporządzanie sprawozdań, analiz i informacji z powierzonego zakresu obowiązków.

 5. Organizowanie wyborów samorządowych, prezydenckich, do Sejmu i Senatu oraz referendów w zakresie przewidzianym Ustawami szczegółowymi,

 6. Prowadzenie raportów dyspozytorskich oraz wydawanie i rozliczanie kart drogowych dla samochodów służbowych.

 7. Zlecanie wszystkich usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu.

 8. Prowadzenia spraw o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w tym: ogłoszenie naboru, udział w pracach komisji do rozpatrywania ofert, przechowywanie dokumentacji, sporządzanie umów z klubami o dotację oraz jej realizację.

 

Wymagane dokumenty:

  1. list motywacyjny,

  2. życiorys – curriculum vitae,

  3. kserokopie świadectw pracy,

  4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

  5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, opinie, referencje,

  6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub kserokopia aktualnego „zapytania o udzielenie informacji o osobie” z KRK,

  7. oryginał kwestionariusza osobowego dla kandydata,

  8. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie obowiązków,

  9. oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości obowiązku publikacji w BIP danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).”

 

Druk kwestionariusza osobowego oraz oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie jest dostępny w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Baborowie ul. Dąbrowszczaków 2a oraz na stronie internetowej http://bip.baborow.pl/.

 

Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Baborowie ul. Dąbrowszczaków 2a, 48-120 Baborów w terminie do 14 stycznia 2013r. do godz. 9.00.

 

Warunkiem rozpatrzenia oferty kwalifikującej do I etapu naboru jest złożenie wszystkich wymaganych dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem; Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referent ds. kadr i organizacji”.

 

II etap naboru – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze odbędzie się również dnia 14 stycznia 2013r. o godz. 10.00.

 

Oferty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883, tekst jednolity z dnia 17 czerwca 2002r. Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) o ochronie danych osobowych oraz  ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).”

 

 

Osoba zatrudniona w wyniku naboru na stanowisko referent ds. kadr i organizacji zobowiązana będzie przedłożyć oryginał aktualnego zapytania o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego.

 

DOCkwestionariusz osobowy.doc (54,50KB)

  DOCoświadczenie o prawach publicznych i niekaralnośći.doc (20,50KB)

Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Janusz Pruszowski
Data wytworzenia: 2012-01-04