Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY REFERENT DS. UTRZYMANIA CZYSTOŚCI i PORZĄDKU W GMINIE

Burmistrz Gminy Baborów

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – urzędnicze

w Urzędzie Miejskim w Baborowie z siedzibą

w Baborowie przy ul. Dąbrowszczaków 2a

 

referent ds. utrzymanie czystości i porządku w gminie: – pełny etat od stycznia 2013r.

 

Wymagania niezbędne:

  1. wykształcenie wyższe umożliwiające wykonywanie zadań na tym stanowisku,

  2. znajomość ustawy o samorządzie gminnym,

  3. znajomość zagadnień związanych z gospodarką komunalną,

  4. znajomość ustawy o zamówieniach publicznych,

  5. stan zdrowia umożliwiający pełnienie obowiązków,

  6. umiejętność korzystania z przepisów prawa,

  7. umiejętność obsługi komputera (System operacyjny Windows + Pakiet biurowy Office) i urządzeń biurowych;

 Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość przepisów prawa oraz umiejętność ich właściwej interpretacji i stosowania w zakresie:

  1. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r Nr 25, poz. 150 ze zm.);

  2. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2010 Nr 185, poz. 1243 ze zm.);

  3. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
   ( Dz.U. z 2012 r. poz. 391);

  4. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.);

  5. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.);

 2. otwartość na podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie posiadanych umiejętności;

 3. podstawowa wiedza z zakresu działania gminy oraz funkcjonowania urzędu;

 4. umiejętność pracy w zespole, samodzielność, komunikatywność;

 5. obsługa mediów elektronicznych;

 6. mile widziany staż na podobnym stanowisku w administracji publicznej;

 7. prawo jazdy kat. B.

 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku d/s utrzymanie czystości i porządku w gminie:

 1. realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach oraz ustawy prawo ochrony środowiska;

 2. wykonywanie obowiązkowych zadań własnych Gminy w zakresie gospodarki odpadami;

 3. opracowywanie i aktualizowanie dokumentów strategicznych dotyczących gospodarki odpadami;

 4. realizacja zadań związanych z wdrożeniem systemu odbierania odpadów komunalnych, z uwzględnieniem charakterystyki uwzględniającej, m.in. rodzaj zabudowy, liczbę ludności;

 5. tworzenie i prowadzenie bazy danych o właścicielach nieruchomości na terenie Gminy;

 6. prowadzenie ewidencji bezodpadowych zbiorników na nieczystości płynne, przydomowych oczyszczalni ścieków;

 7. zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi i wprowadzanie zmian w systemie informatycznym;

 8. nadzór nad świadczeniem usług odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości realizowanych na podstawie umów zawieranych z gminą;

 9. przeprowadzenie stosownych kontroli związanych z gospodarką odpadami. Sporządzanie protokołów z kontroli, przygotowywanie zarządzeń pokontrolnych, wystąpień i decyzji;

 10. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami oraz wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

 11. prowadzenie postępowania administracyjnego dot. wymierzania kar pieniężnych za naruszenie przepisów o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości porządku;

 12. przygotowywanie materiałów do opracowań, raportów, komunikatów i statystyki z zakresu prowadzonych kontroli;

 13. prowadzenie baz danych związanych z działalnością kontrolną;

 14. koordynowanie działań związanych z selektywną zbiórka odpadów na terenie Gminy;

 15. prowadzenie spraw związanych z Regionalną Instalacją Gospodarki Odpadami;

 16. współuczestniczenie w opracowywaniu projektów aktów prawa wynikających z zajmowanego stanowiska pracy;

 17. sporządzanie sprawozdań wynikających z zakresu działania stanowiska;

 18. współuczestniczenie w organizowaniu przetargów na odbieranie i zagospodarowanie  

   odpadów;

 1. prowadzenie ewidencji naliczeń i wpłat oraz windykacja należności,

 2. prowadzenie akcji edukacyjnych oraz informacyjnych w zakresie gospodarki odpadami.

 Wymagane dokumenty:

  1. list motywacyjny,

  2. życiorys – curriculum vitae,

  3. kserokopie świadectw pracy,

  4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

  5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, opinie, referencje,

  6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, lub kserokopia aktualnego „zapytania o udzielenie informacji o osobie” z KRK,

  7. oryginał kwestionariusza osobowego dla kandydata,

  8. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie obowiązków,

  9. oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości obowiązku publikacji w BIP danych osobowych zgodnie z wymogami ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).”

 

Druk kwestionariusza osobowego oraz oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie jest dostępny w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Baborowie ul. Dąbrowszczaków 2a oraz na stronie internetowej http://bip.baborow.pl/.

 Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Baborowie ul. Dąbrowszczaków 2a, 48-120 Baborów w terminie do 7 grudnia 2012r. do godz. 10.00.

 Warunkiem rozpatrzenia oferty kwalifikującej do I etapu naboru jest złożenie wszystkich wymaganych dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem; Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referent ds. utrzymanie czystości i porządku w gminie

 II etap naboru – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze będzie umieszczona na stronie Internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeniowej Urzędu.

 Oferty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883, tekst jednolity z dnia 17 czerwca 2002r. Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) o ochronie danych osobowych oraz  ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).”

 Osoba zatrudniona w wyniku naboru na stanowisko referent ds. utrzymanie czystości i porządku w gminie zobowiązana będzie przedłożyć oryginał aktualnego zapytania o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego.

DOCkwestionariusz osobowy.doc

DOCoświadczenie o prawach publicznych i niekaralnośći.doc

 

Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Janusz Pruszowski
Data wytworzenia: 2012-11-13