Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY REFERENT DS. GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I INWESTYCJI - PEŁNY ETAT

Burmistrz Gminy Baborów
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Baborowie
z siedzibą
w Baborowie przy ul. Dąbrowszczaków 2a
 

 

REFERENT DS. GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I INWESTYCJI – PEŁNY ETAT

 

 1. Wymagania niezbędne:

  1. wykształcenie średnie lub wyższe zawodowe – specjalność budownictwo ogólne,

  2. znajomość ustawy o samorządzie gminnym,

  3. znajomość zagadnień związanych z gospodarką komunalną,

  4. znajomość ustawy o zamówieniach publicznych,

  5. stan zdrowia umożliwiający pełnienie obowiązków,

  6. umiejętność korzystania z przepisów prawa,

  7. umiejętność obsługi komputera oraz zasad techniki biurowej.

 

 1. Wymagania dodatkowe:

  1. doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.

  2. prawo jazdy kat. „B”

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  1) wykonywanie czynności z realizacji obowiązków i zadań, a w szczególności:

  a) uczestnictwo w odbiorach prac zleconych przez Gminę, ocenianie jakości w zakresie wykonywanych prac i robót,

  b) przygotowanie zleceń na wykonanie zadań realizowanych przez Gminę,

  c) współpraca w zakresie prowadzenia nadzoru nad remontami wykonywanymi w obiektach administrowanych przez Gminę;

  2) współpraca przy dokonywaniu rozliczeń inwestycji realizowanych przy udziale środków unijnych;

  3) realizacja zadań z zakresu utrzymania i eksploatacji dróg, ulic gminnych, obiektów mostowych i przepustów oraz cieków komunalnych;

  4) prowadzenie i koordynacja procedur związanych z realizacją robót budowlano-montażowych, dostaw i usług zgodnie z Ustawą o Zamówieniach Publicznych ;

  5) prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem projektów koncepcyjnych przy lokalizacji inwestycji Gminnych;

  6) współpraca z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie ochrony zabytków, pomników przyrody i stanowisk archeologicznych;

  7) współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego w zakresie polityki przestrzennej;

  8) współpraca z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego;

  9) prowadzenie inwestycji gminnych (przygotowanie i zawieranie umów określających wzajemne zobowiązania inwestora i wykonawcy dotyczących realizowania inwestycji, nadzorowania i koordynacja prac, uczestnictwo w odbiorach

  10) prowadzenie procedur związanych z ochroną środowiska w zakresie wydawania decyzji środowiskowych;

  11) prowadzenie sprawozdawczości związanej z zakresem obowiązków;

  12) prowadzenie nadzoru nad utrzymaniem w należytym stanie miejsc pamięci narodowej i pomników na terenie miasta i gminy Baborów. Zlecanie wykonania niezbędnych prac na tych obiektach;

  13) prowadzenie ewidencji cmentarzy w Gminie;

  14) fachowa, rzetelna i życzliwa obsługa interesantów.


 1. Wymagane dokumenty:

  1. list motywacyjny,

  2. życiorys – curriculum vitae,

  3. kserokopie świadectw pracy,

  4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

  5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, opinie, referencje,

  6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, lub kserokopia aktualnego „zapytania o udzielenie informacji o osobie” z KRK,

  7. oryginał kwestionariusza osobowego dla kandydata,

  8. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie obowiązków,

  9. oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości obowiązku publikacji w BIP danych osobowych zgodnie z wymogami ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).”

 

Druk kwestionariusza osobowego oraz oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie jest dostępny w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Baborowie ul. Dąbrowszczaków 2a oraz na stronie internetowej http://bip.baborow.pl/.

Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Baborowie ul. Dąbrowszczaków 2a, 48-120 Baborów w terminie do 17 sierpnia 2012r. do godz. 10.00.

 Warunkiem rozpatrzenia oferty kwalifikującej do I etapu naboru jest złożenie wszystkich wymaganych dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem; Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referent ds. gospodarki przestrzennej i inwestycji „ oraz osobiste uczestnictwo w rozpatrywaniu ofert, które odbędzie się 17.08.2012r. o godz. 10.30. II etap naboru – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze odbędzie się również dnia 17.08.2012r. o godz.11.00. 
Oferty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883, tekst jednolity z dnia 17 czerwca 2002r. Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) o ochronie danych osobowych oraz  ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).”

Osoba zatrudniona w wyniku naboru na stanowisko referent ds. gospodarki przestrzennej i inwestycji zobowiązana będzie przedłożyć oryginał aktualnego zapytania o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego.

 

DOCoświadczenie o prawach publicznych i niekaralnośći.doc

DOCkwestionariusz osobowy.doc

 

 

Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Janusz Pruszowski
Data wytworzenia: 2012-07-24