Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE - SEKRETARZA GMINY BABORÓW

OGŁOSZENIE
o naborze na  stanowisko urzędnicze
BURMISTRZ GMINY BABORÓW

48-120 Baborów, ul. Dąbrowszczaków 2a
ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze – Sekretarz Gminy Baborów – pełny etat 

zatrudnienie od 03 października 2011r. 


1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie

 2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

 3. wykształcenie wyższe drugiego stopnia w rozumieniu przepisów ustawy o szkolnictwie wyższym,

 4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub za przestępstwo karne skarbowe,  

 5. stan zdrowia pozwalający na podjęcie pracy,

 6. co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach o których mowa w art.2 ustawy z dnia 21 listopada 2009r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.), w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub posiadanie co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o którym mowa w art.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych,

 7. wiedza w zakresie: funkcjonowania administracji publicznej, ustroju samorządu terytorialnego i postępowania administracyjnego, instytucji kultury, szkolnictwa i sportu,

 8. umiejętność zachowania życzliwości i uprzejmości w kontaktach ze zwierzchnikami, współpracownikami oraz w kontaktach z interesentami,

 9. posiadanie nieposzlakowanej opinii. 

2. Wymagania dodatkowe:   

 1. dobra znajomość specyfiki Gminy Baborów,

 2. doświadczenie zawodowe na stanowiskach urzędniczych,

 3. wykształcenie wyższe o kierunku – prawo, administracja.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku Sekretarza Gminy Baborów:  

 1. zapewnienie zgodności wydawanych decyzji i działań Urzędu z obowiązującymi przepisami prawa,

 2. organizowanie pracy Urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególnych pracowników,

 3. opracowywanie projektów Statutu Gminy i Regulaminu Organizacyjnego Urzędu

 4. nadzór nad przygotowaniem projektów uchwał wnoszonych pod obrady Rady Miejskiej,

 5. przygotowanie uchwał w formacie XML,

 6. zapewnienie skutecznego sposobu publikacji aktów prawa miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i w sposób zwyczajowo przyjęty,

 7. organizowanie współdziałania z sołectwami i jednostkami organizacyjnymi Gminy,

 8. zapewnienie właściwego obiegu informacji i dokumentów w Urzędzie Miejskim,

 9. wykonywanie czynności związanych z organizacją wyborów, referendów, konsultacji społecznych i spisów powszechnych,

 10. dbałość o sprawną obsługę interesantów i dobry wizerunek Urzędu.

 11. zastępstwo Burmistrza podczas jego nieobecności,

 12. wykonywanie innych spraw zleconych przez Burmistrza.   

4. Wymagane dokumenty:    

 1. życiorys / CV/ z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej potwierdzonej właściwymi dokumentami,

 2. list motywacyjny,

 3. dokumenty poświadczające wykształcenie,

 4. kwestionariusz osobowy,

 5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

 6. oświadczenie o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie czynności objętych zakresem zadań Sekretarza Gminy,

 7. oświadczenie o niekaralności,

 8. oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej.

Druk kwestionariusza osobowego, oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej są dostępny w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Baborowie ul. Dąbrowszczaków 2a.

Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Baborowie ul. Dąbrowszczaków 2a, 48-120 Baborów w terminie do 26 września 2011r. do godz. 10.00.  

Warunkiem rozpatrzenia oferty kwalifikującej do I etapu naboru jest złożenie wszystkich wymaganych dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem; Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – sekretarz gminy „ oraz osobiste uczestnictwo w rozpatrywaniu ofert, które odbędzie się 26.09.2011r. o godz. 10.30.

 

II etap naboru – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze odbędzie się również dnia 26.09.2011r. o godz.11.00.

Oferty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883, tekst jednolity z dnia 17 czerwca 2002r. Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) o ochronie danych osobowych oraz  ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).”


 

Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Janusz Pruszowski
Data wytworzenia: 2011-08-30