Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY URZĘDNICZE REFERENT DS. INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ

Burmistrz Gminy Baborów
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – urzędnicze
w Urzędzie Miejskim w Baborowie z siedzibą
w Baborowie przy ul. Dąbrowszczaków 2a


referent ds. infrastruktury komunalnej


1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie średnie o kierunku budowlanym,
b) znajomość ustawy o samorządzie gminnym,
c) znajomość zagadnień związanych z gospodarką komunalną,
d) znajomość ustawy o zamówieniach publicznych,
e) dobry stan zdrowia,
f) umiejętność korzystania z przepisów prawa,
g) umiejętność obsługi komputera,

2. Wymagania dodatkowe:
a) doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.
b) prawo jazdy kat. „B”

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Uczestnictwa w odbiorach prac zleconych przez Gminę, ocenianie jakości   w zakresie wykonanych prac i robót,
 • Nadzór nad remontami wykonywanymi w obiektach administrowanych przez Gminę,
 • Dokonywanie adnotacji na fakturach i rachunkach pod względem ich zgodności z wymogami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 • Realizacja zadań z zakresu utrzymania i eksploatacji dróg, ulic gminnych oraz terenów zieleni i cieków komunalnych.
 • Nadzór nad eksploatacją oświetlenia drogowego,
 • Nadzór nad eksploatacją sieci wodno – kanalizacyjnej,
 • Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych na realizację inwestycji i remontów oraz innych spraw należących do zakresu działania Gminy.
 • Ochrona Środowiska: prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska, utrzymaniem czystości i porządku w Gminie,
 • Prowadzenia zlecenia opracowań dla potrzeb planowania przestrzennego,
 • Dokonywanie rozliczeń i odbioru robót realizowanych w ramach inicjatyw społecznych, współdziałanie w tym zakresie z samorządami wiejskimi                 i prowadzenie niezbędnej dokumentacji i sprawozdawczości.
 • Współpraca przy dokonywaniu rozliczeń inwestycji realizowanych przy udziale środków unijnych.
 • Prowadzenie  procedury związanej z realizacją Ustawy o Zamówieniach Publicznych

4. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) życiorys – curriculum  vitae,
c) kserokopie świadectw pracy,
d) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, opinie, referencje,
f) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,   
g) oryginał kwestionariusza osobowego dla kandydata,
h) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia umożliwiającym pełnienie obowiązków,

Druk kwestionariusza osobowego oraz oświadczenie o  posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie jest dostępny w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Baborowie ul. Dąbrowszczaków 2a.

Zatrudnienie nastąpi w ramach umowy o pracę na czas określony na zastępstwo.

Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Baborowie  ul. Dąbrowszczaków 2a, 48-120 Baborów  w terminie do 16 sierpnia  2011r. do godz. 10.00.
 
Warunkiem rozpatrzenia oferty kwalifikującej do I etapu naboru jest złożenie wszystkich wymaganych dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem; „„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referent ds. infrastruktury komunalnej „ oraz osobiste uczestnictwo w rozpatrywaniu ofert, które odbędzie się 16.08.2011r.   o godz. 10.30.
 
II etap naboru – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze odbędzie się również dnia 16.08.2011r.   o godz.11.00.

Oferty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.


Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 05.08.2010 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228) oraz  ustawą z dnia 21 .11. 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).”

Burmistrz Gminy Baborów

Elżbieta Kielska