Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY URZĘDNICZE W UM BABORÓW - REFERENT DS. POZYSKIWANIA I ROZLICZANIA FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH

 Burmistrz Gminy Baborów
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – urzędnicze
w Urzędzie Miejskim w Baborowie z siedzibą
w Baborowie przy ul. Dąbrowszczaków 2a

nazwa stanowiska pracy

referent ds. pozyskiwania i rozliczania funduszy zewnętrznych


 1.Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość ustawy o samorządzie gminnym,
 • znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem funduszy europejskich,
 • znajomość ustawy o zamówieniach publicznych,
 • dobry stan zdrowia,
 • umiejętność korzystania z przepisów prawa,
 • umiejętność obsługi komputera,
 •  

2.Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe o kierunku ekonomicznym lub finansowym,
 • doświadczenie w przygotowywaniu wniosków aplikacyjnych i zarządzaniu projektami współfinansowanymi z funduszy UE,
 • znajomość podstawowej wiedzy na temat zasad pisania i rozliczania projektów pomocniczych – POWT, POKL, RPO, PROW i innych.
 • znajomość języka angielskiego,
 • prawo jazdy kat. „B”

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • przygotowywanie wniosków aplikacyjnych o pozyskiwanie funduszy UE we współpracy z innymi stanowiskami Urzędu,
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy w zakresie korzystania ze środków pozabudżetowych,
 • bieżące monitorowanie możliwości pozyskiwania środków pozabudżetowych,
 • pełna realizacja i zarządzanie projektami przygotowywanymi przez Gminę, które uzyskały dofinansowanie ze środków pozabudżetowych, w tym w szczególności: przygotowywanie i czuwanie nad przestrzeganiem harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu; przygotowywanie sprawozdawczości okresowej, rocznej i końcowej; właściwe gromadzenie i przechowywanie dokumentacji projektu; przygotowywanie wniosków o płatność,
 • prowadzenie procedury związanej z realizacją Ustawy o Zamówieniach Publicznych
   

4.Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • życiorys – curriculum vitae,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, opinie, referencje,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • oryginał kwestionariusza osobowego,
 • oświadczenie kandydata o stanie zdrowia umożliwiającym pełnienie obowiązków,
 • wypełniony załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia zawierający informacje nt. doświadczenia w zakresie pozyskiwania środków z UE lub/i realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE,

Druk kwestionariusza osobowego oraz oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie jest dostępny w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Baborowie ul. Dąbrowszczaków 2a.

Zatrudnienie nastąpi w ramach umowy o pracę na czas określony do 12 miesięcy - z możliwością zatrudnienia w przyszłości na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Baborowie ul. Dąbrowszczaków 2a, 48-120 Baborów w terminie do 19 lipca 2011r. do godz. 10.00.

Warunkiem rozpatrzenia oferty kwalifikującej do I etapu naboru jest złożenie wszystkich wymaganych dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem; Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referent ds. pozyskiwania i rozliczania funduszy zewnętrznych „ oraz osobiste uczestnictwo w rozpatrywaniu ofert przez komisję konkursową, które odbędzie się 19.07.2011r. o godz. 12.00.

II etap naboru – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze odbędzie się również dnia 19.07.2011r. o godz.12.30.

 Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002r. Nr 101,poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

 

Burmistrz Gminy Baborów

Elżbieta Kielska

 

 

Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Janusz Pruszowski
Data wytworzenia: 2011-07-07

 

 

 

 

Załącznik nr 1

Doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków z UE i/lub realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE

 

Nazwa Programu Operacyjnego

Nr

Priorytetu i działania

Informacja na temat uzyskania lub nieuzyskania dofinansowania

Zakres realizowanych prac