Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W BABOROWIE

Na podstawie Zarządzenie Nr OW - 239/06 Burmistrza Gminy Baborów z dnia 26 lipca 2006r. ustala się "REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W BABOROWIE".


Celem Regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania na stanowiskach urzędniczych w oparciu o otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowiska pracy.

Regulamin określa szczegółowe zasady zatrudniania pracowników w Urzędzie Miejskim w Baborowie na podstawie umowy o pracę, z wyłączeniem stanowisk pomocniczych i obsługi.


Rozdział I

Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej na wolne stanowiska urzędnicze

§ 1

 1. Decyzję o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej podejmuje Burmistrz, w oparciu o wniosek kierownika komórki organizacyjnej o wszczęcie naboru na wolne stanowisko pracy. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

 2. Wniosek, o którym mowa w ust.1, powinien być przekazany z miesięcznym wyprzedzeniem, pozwalającym na uniknięcie zakłóceń w funkcjonowaniu danego wydziału lub komórki organizacyjnej.

 3. Kierownik komórki organizacyjnej zobligowany jest do przedłożenia do akceptacji Burmistrza projektu opisu stanowiska na wakujące miejsce pracy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu.

 4. Opis stanowiska pracy, o którym mowa w ust. 3 zawiera:

  1. dokładne określenie celów i zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy oraz wynikających z tego tytułu obowiązków,

  2. określenie szczegółowych wymagań w zakresie kwalifikacji, umiejętności i predyspozycji kandydata na wakujące stanowisko pracy,

  3. określenie uprawnień służących do wykonywania zadań oraz niezbędnego wyposażenia,

  4. określenie zakresu odpowiedzialności na danym stanowisku pracy,

  5. inne dane określające indywidualny charakter stanowiska pracy.

 5. Akceptacja projektu opisu stanowiska pracy oraz zgoda Burmistrza powodują rozpoczęcie procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko pracy.

Rozdział II

Powołanie Komisji Rekrutacyjnej

§ 2

 1. Komisję Rekrutacyjną powołuje Burmistrz w drodze zarządzenia.

 2. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:

  1. Burmistrz lub osoba przez niego upoważniona,

  2. kierownik komórki organizacyjnej wnioskujący o zatrudnienie,

  3. pracownik Kadr będący równocześnie sekretarzem Komisji.

 3. Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy.

Rozdział III

Etapy naboru na wolne stanowisko urzędnicze

§ 3

Ustala się następujące etapy naboru na wolne stanowiska urzędnicze:

 1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy.

 2. Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych.

 3. Wstępna selekcja kandydatów - analiza dokumentów aplikacyjnych.

 4. Ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne.

 5. Selekcja końcowa kandydatów w formie rozmowy kwalifikacyjnej.

 6. Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko urzędnicze.

 7. Ogłoszenie wyników naboru.

 8. Podjęcie decyzji o zatrudnieniu i podpisanie umowy o pracę.

Rozdział IV

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

§ 4

O naborze na wolne stanowisko urzędnicze ogłasza Burmistrz Gminy Baborów.

§ 3
 1. Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym umieszcza się obligatoryjnie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie.

 2. Możliwe jest umieszczanie ogłoszeń dodatkowo w innych miejscach m. in.:

  1. prasie,

  2. urzędach pracy,

  3. biurach pośrednictwa pracy.

 3. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko zawiera:

  1. adres Urzędu Miejskiego w Baborowie,

  2. określenie stanowiska urzędniczego,

  3. określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe,

  4. wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym,

  5. wskazanie wymaganych do złożenia dokumentów,

  6. określenie terminu i miejsca składania dokumentów.

 4. Ogłoszenie będzie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Baborowie przez 14 dni kalendarzowych od dnia publikacji.

 5. Wzór ogłoszenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

Rozdział V

Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych


§ 5
 1. Po ogłoszeniu umieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń następuje przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych od kandydatów zainteresowanych pracą na wolnym stanowisku urzędniczym w Urzędzie.

 2. Na dokumenty aplikacyjne składają się:

  1. list motywacyjny,

  2. życiorys – curriculum vitae,

  3. kserokopie świadectw pracy,

  4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

  5. opinie, referencje,

  6. oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

  7. zaświadczenie o niekaralności sądowej,

  8. oryginał kwestionariusza osobowego,

  9. koncepcja prowadzenia komórki organizacyjnej w naborze na stanowisko kierownicze.

 3. Dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie mogą być przyjmowane tylko po umieszczeniu ogłoszenia o organizowanym naborze na wolne stanowisko urzędnicze i tylko w formie pisemnej.

 4. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych poza ogłoszeniem.


Rozdział VI

Wstępna selekcja kandydatów – analiza dokumentów aplikacyjnych


§ 6

 1. Analizy dokumentów dokonuje Komisja Rekrutacyjna.

 2. Analiza dokumentów polega na zapoznaniu się przez Komisję z aplikacjami składanymi przez kandydatów.

 3. Celem analizy dokumentów jest porównanie danych zawartych w aplikacji z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu.

 4. Wynikiem analizy dokumentów jest wstępne określenie możliwości zatrudnienia kandydata do pracy na wolnym stanowisku urzędniczym.


Rozdział VII

Ogłoszenie listy kandydatów spełniających wymagania formalne


§ 7

 1. Po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze, i dokonaniu wstępnej selekcji, w Biuletynie Informacji Publicznej umieszcza się listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

 2. Lista, o której mowa w ust. 1, zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

 3. Listę kandydatów spełniających wymagania formalne umieszcza się w BIP do momentu ogłoszenia ostatecznych wyników naboru.

 4. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym, określonymi w ogłoszeniu o naborze.

 5. Wzór listy kandydatów stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.


Rozdział VIII
Selekcja końcowa kandydatów

§ 8

Selekcja końcowa obejmuje rozmowę kwalifikacyjną.

§ 9

 1. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem i weryfikacja informacji zawartych w aplikacji.

 2. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza się w sposób pozwalający zbadać:

 1. predyspozycje i umiejętności kandydata, gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków,

 2. posiadaną wiedzę na temat Urzędu Miejskiego w Baborowie, w którym ubiega się o stanowisko,

 3. obowiązki i zakres odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych poprzednio przez kandydata,

 4. cele zawodowe kandydata.

 1. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza Komisja Rekrutacyjna.

 2. Każdy członek Komisji Rekrutacyjnej podczas rozmowy przyznaje kandydatowi punkty w skali od 0 do 10.


Rozdział IX

Ogłoszenie wyników naboru

§ 10

Po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna wybiera kandydata, który w selekcji końcowej uzyskał najwyższą liczbę punktów z  rozmowy kwalifikacyjnej.


Rozdział X

Sporządzanie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko pracy

§ 11

 1. Po zakończeniu procedury naboru sekretarz Komisji Rekrutacyjnej sporządza protokół.

 2. Protokół zawiera w szczególności:

  1. określenie stanowiska urzędniczego, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów, uszeregowanych według spełnienia przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze,

  2. informację o zastosowanych metodach i technikach naboru, uzasadnienie danego wyboru.

 3. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.

Rozdział XI

Informacja o wynikach naboru


§ 12

 1. Informację o wynikach naboru upowszechnia się w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub zakończenia procedury naboru, w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.

 2. Informacja, o której mowa w ust. 1 zawiera:

  1. adres Urzędu Miejskiego w Baborowie,

  2. określenie stanowiska urzędniczego,

  3. imię i nazwisko wybranego kandydata oraz miejsce jego zamieszkania,

  4. uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie nie zatrudnienia żadnego kandydata.

 3. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego przez okres co najmniej 3 miesięcy.

 4. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru. Przepisy ust. 1, 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

 5. Wzór informacji o wyniku naboru stanowi załączniki nr 6 i 7 do niniejszego Regulaminu.

Rozdział XII

Sposób postępowania z dokumentami aplikacyjnymi

§ 13

 1. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

 2. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum zakładowego.

 3. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

 


informację wytworzył(a): Urząd Miejski w Baborowie
za treść odpowiada: Burmistrz Gminy Baborów
data wytworzenia: 4 luty 2008